Нов проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г

В портала за обществени консултации  http://www.strategy.bg/  е публикуван за обществено обсъждане Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

Без да претендираме за изчерпателност, обобщихме най-важните предложения за промени, посочени в мотивите към проекта:

 • С предложения проект се предлага срокът, в който лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, да се удължи до 31 декември 2020 г. Предлага се срокът, в който лицата, използващи СУПТО следва да подадат информация съгласно приложение № 32, да бъде удължен до 28 февруари 2021 г.
 •  Предложена е промяна в определението за „Управление на продажби чрез СУПТО“ (§1, т.19). Предлаганата промяна в определението е съобразена с исканията на производители/разпространители и потребители на СУПТО. С промяната се дефинира. т.нар. „начало на продажбата“. Също така от обхвата на регулацията за СУПТО се изключват софтуери, използвани единствено за:

- издаване на първични счетоводни документи съгласно чл. 112 от ЗДДС при получаване на плащане или предоставяне на стоки/услуги, или

- съставяне на счетоводни регистри и на документи по чл. 6, ал. 3 от Закона за счетоводството за проследяване физическото движение на стоки/услуги

 • Предлага се срокът, в който ФУ/ИАСУТД да могат да работят при неизправност на връзката и невъзможност за предаване на данните от фискален/системен бон, да бъде удължен от 24 часа на 72 часа след издаването му, след което работата на ФУ/ИАСУТД да се блокира.
 • С проекта се прецизират изискванията към свързаността СУПТО – ФУ, като се предлага облекчаване на изискванията, свързани с проверката ѝ. Предоставя се възможност софтуерът да продължи да работи до 2 часа без свързаност с ФУ
 • В отговор на предложение на производители/разпространители на СУПТО се прецизират изискванията по отношение на момента на генериране на уникален номер на продажбите (УНП). Регламентиран е и моментът на генериране на УНП в случаите на доставки с непрекъснато/повтарящо се изпълнение, като на лицата е дадена възможност да изберат варианта, съответстващ на прилагания от тях бизнес-модел. 
 • Промени, касаещи потребители на СУПТО:

С проекта се предвижда възможност за тестване в търговски обект на СУПТО.

Предлага се въвеждане на изискване управляваните от СУПТО фискални устройства да се използват само като фискален принтер, като не се допуска преминаването им в друг режим на работа.

Въвеждане на ограничение за разделяне на процеса по управление на продажбите в един търговски обект в повече от един софтуер. В този случай всички използвани в обекта софтуери се разглеждат като един СУПТО. 

Предлага се конкретизиране на изискванията към потребителите на интегрирана информационна система за управление на продажбите/търговската дейност по отношение на това кои функционалности от тези системи попадат в обхвата на СУПТО и следва да отговарят на изискванията на наредбата. Промяната е с цел създаване на по-голяма яснота и е насочена към потребителите на такива системи.

Предлага се регламентирането на възможността лицата да управляват продажбите, извършвани чрез електронен магазин, в СУПТО при спазване на посочени в приложение към наредбата изисквания за обмен на информация между двата софтуера. В този случай не се изисква софтуерът на електронния магазин да отговаря на изискванията на приложение № 29 от наредбата.

Регламентира се възможността лица чл. 3, ал. 17 от наредбата, които използват СУПТО в търговски обект, да управляват от този обект и продажбите си чрез електронния магазин. В този случай се изисква продажбите да се управляват поотделно във всеки от софтуерите. Тази възможност до момента не беше предвидена, което създаваше значителни затруднения на лицата, избрали алтернативния режим за отчитане на неприсъствени плащания чрез банкови карти.

Регламентира се възможността за въвеждане /импорт/ в СУПТО на информация от друг СУПТО или софтуери, нямащи характеристики на СУПТО.

Предлага се въвеждане на изискване към потребителите на СУПТО да не създават и отпечатват в търговски обект документи различни от фискален бон, които съдържат думите "Фискален", "Фискална", "Фискално", "Фискални" или производни словосъчетания.

 

 • Предложения, свързани с момента на издаване на фискален бон при извършване на продажби чрез електронен магазин, както и на документа по чл. 3, ал. 1, съдържащ данните по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8 (документ по чл. 3, ал. 1)

1.1. Предлага се при плащане чрез пощенски паричен превод, документът по чл. 3, ал. 1 да се издава от задълженото лице:

1.1.1. на хартиен носител, като изискването е той да придружава стоката и да се предостави на клиента заедно с нея; или

1.1.2. в електронен вид най-късно към момента, в който стоката напусне търговския обект на лицето, а в случаите на предоставяне на услуги най-късно при предоставяне/плащане на услугата.

Предвидена е възможност лицата, които приемат плащания чрез пощенски паричен превод, да не издават документ по чл. 3, ал. 1, ако за продажбата е издадена фактура, съдържаща посочените по-горе данни, като не се изисква посочване на кода на
данъчната група. 

1.2. Предлага се конкретизиране на момента на издаване и предоставяне на фискален бон при извършване на продажби чрез електронен магазин. Предложенията имат за цел еднозначно определяне на момента на издаване и предоставяне на изискуемите по наредбата документи. 

 • Предложени са промени в разпоредбите, касаещи реквизитите на фискалния/системния бон
 • Промени в регламентирането на регистрирането и отчитането на частични плащания
 • С предложените промени в проекта на наредба се предлагат промени в изискванията към СУПТО, използвани в сферата на здравеопазването, целящи облекчаване на изискванията към тях
 •  Облекчава се режимът за деклариране на нови версии на СУПТО

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на наредба и мотивите към него ще бъдат публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации за срок от 30 дни.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар