Нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18

Част от вчерашните горещи новини в социалните мрежи за удължаване на срока за СУПТО съгл. Наредба Н-18, днес се "материализираха" в нов проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18, публикуван на страницата на МФ

Направените предложения за промени са във връзка с проведени срещи в Националната агенция за приходите и Министерството на финансите с представители на бизнеса и посочените от тяхна страна затруднения, свързани с доработки на софтуера за управление на продажбите в търговски обект (СУПТО)

 

В тази връзка се правят предложения за промени на Наредба № Н-18 от 2006 г. в няколко насоки:

1. Удължаване на срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата за лица, които използват СУПТО

Предлага се да се удължи срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата, както за регистрираните, така и за нерегистрираните по ЗДДС лица до 31 януари 2020 г. В тази връзка срокът за подаване на информацията относно използвания от тях софтуер в търговските обекти се предлага да бъде удължен до 31 март 2020 г.
 


2. Въвежда се алтернативна възможност за използване на софтуер за управление на продажбите със стандартизиран одиторски файл от лица, които отговарят на определени изисквания.

Предлага се тази възможност да бъде предоставена на предприятия с изключително нисък дял на получавани плащания, за които се изисква издаване на фискален бон, с оглед наличието на минимален риск от укриване на приходи поради нерегистрирането им чрез фискално устройство. 
Предприятията следва да отговарят и на критериите за средни и големи предприятия, заложени в Закона за счетоводството, защото се счита, че при тази категория лица съществува относително нисък риск от неотчетени приходи,
Предвид заложеното изискване за нисък дял на получени плащания в брой, в проекта се предлага да се промени изискването по отношение на момента на блокиране на СУПТО при регистрирането на данни за продажба.

Промяната се изразява в замяна на изискването за блокиране на операцията по откриване и приключване на продажба с изискване за блокиране при отразяване на плащане по продажба, за което е налице задължение за издаване на фискален бон, когато статусът на устройството не позволява издаването на фискален бон.

Едновременно с това за лицата, избрали да използват горната възможност, се въвежда изискване към софтуера за генериране на стандартизиран одиторски файл за продажбите веднъж годишно. Файлът трябва да съдържа информация за всички регистрирани в него продажби за периода, с формат и параметри на записа съгласно приложение към наредбата. Предвижда се стандартизирания одиторски файл да се подава в Националната агенция за приходите за всяка календарна година в срок до края на месец януари на следващата година. Предлага се за лицата, избрали отчитане на извършваните продажби чрез СУПТО със стандартизиран одиторски файл, срокът за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата да бъде до 31 март 2020 г. В тази връзка срокът за подаването на информацията по Приложение № 32 на наредбата се продължава до 31 май 2020 г. Предвижда се за направения избор лицата, избрали алтернативната възможност за отчитане на извършваните продажби чрез СУПТО със стандартизиран одиторски файл да уведомят НАП по електронен път до 31 януари 2020 г.
 


3. Удължаване на срока за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата на лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин, и които не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин

С предложения проект за промяна на Наредба № Н-18 от 2006 г. се предлага удължаване на срока, в който лицата, извършващи продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и неизползващи друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин да приведат тази си дейност в съответствие с всички изисквания на наредбата. Новият предложен срок е 31 март 2020 г. Предлага се тези лица да подадат информацията за използвания от тях софтуер в срок до 31 май 2020 г.

Удължаването се налага поради огромното разнообразие на използваните софтуери и техническите предизвикателства за осъществяване на връзка с фискалните устройства. Въвеждането на нови срокове е с важно обществено значение, доколкото са налице обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нормативните изисквания от тези лица в първоначално предвидения срок. Така предложеното удължаване на срока е изцяло в интерес на заинтересованите лица, като целта е да разполагат с необходимото технологично време за организиране на дейността си. 

Забележка: На страницата на Paysera.bg  днес бяха публикувани обсъждани промени в работните групи отн. Наредба Н18, касаещи чл.118 от ДДС и неприсъствените плащания с карта. Вероятно тези промени ще влязат в нов проект за промяна на Наредбата през есента......
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар