Нов образец на декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци

В днешния брой на Държавен вестник Брой: 82/29.9.2023 г. е публикувана Заповед № ЗМФ-683 от 14 септември 2023 г на министъра на финансите, с която се утвърждават образци на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за дължими данъци – образец 4001, 4011, 4021, 4031, 4041

Може да изтеглите образеца от ТУК

Част от указанията, които касаят декларирането на касови наличности над 50 000 лв.:

.....

3. В Част І, т. 7 се попълва, когато декларацията се подава на основание чл. 123, ал. 10 от ЗДДС от регистрираните по ЗДДС лица, които са предприятия по Закона за счетоводството, за целите на деклариране на посочените в същата разпоредба данни от текущата счетоводна отчетност:
- сумата на налични парични средства в касите;
- размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
- размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.
В този случай се отбелязва, че към декларацията се прилага Приложение № 4.

Ако лицето не е задължено да подава декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, но е задължено да декларира данните по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, попълва образец 4001 без Част ІV, а в част І отбелязва т. 7.
 

Срок за подаване на декларацията

Декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО се подава в срока за внасяне на дължимите данъци – до края на месеца, следващ тримесечието.
Данните по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС се декларират в срок до края на месеца, следващ тримесечието, към края на което са налице обстоятелствата, посочени в същата разпоредба.

ВНИМАНИЕ! Първият период, за който се декларират данни по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС е третото тримесечие на 2023 г., като срокът за декларирането им е до 14 ноември 2023 г.

Ако вече сте подали декларацията за дължими данъци за третото тримесечие на 2023 г., но следва да декларирате и данни от текущата си счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС или да коригирате вече подадени такива данни, е необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат както данните от текущата счетоводна отчетност по чл. 123, ал. 10 от ЗДДС, така и вече декларираните данни за дължими данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО. *
 

Указания за попълване на Приложение 4


1. Приложението се попълва на основание чл. 123, ал. 10 от ЗДДС. Съгласно тази разпоредба, когато в края на календарно тримесечие общата сума на налични парични средства в касите, размерът на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица, работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица надхвърля 50 000 лв., регистрираните лица по ЗДДС, които са предприятия по Закона за счетоводството (ЗСч), декларират поотделно за съответното календарно тримесечие с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, в срок до края на месеца, следващ тримесечието (а за ІІІ тримесечие на 2023 г. – в срок до 14.11.2023 г.), данни от текущата си счетоводна отчетност относно:

 • сумата на налични парични средства в касите;
 • размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от собственици физически лица;
 • размер на вземанията (включително от предоставени заеми) от работници, служители, лица, наети по договор за управление и контрол, и подотчетни лица.

2. Съгласно чл. 2 от ЗСч предприятия са:

1. търговците по смисъла на Търговския закон (ТЗ), включително клоновете на чуждестранните търговци;
2. местните юридически лица, които не са търговци;
3. бюджетните предприятия;
4. консорциумите по смисъла на ТЗ, дружествата по Закона за задълженията и договорите съвместните предприятия и други обединения, базирани на договорни отношения, по които страните имат права върху нетните активи;
5. фондовете за извършване на плащания и осигурителните каси по смисъла на Кодекса за социално осигуряване;
6. търговските представителства;
7. чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги.

3. В Част І, колона 2 стойностите се попълват в левове и стотинки до втория десетичен знак 

 

От сайта на НАП:

Първият период, за който следва да се декларират данните в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, е третото тримесечие на 2023 г., като срокът за подаването ѝ е до 14 ноември 2023 г. Този срок обаче не е приложим за внасяне на дължимите данъци, които следва да се внесат в сроковете, предвидени в ЗДДФЛ и ЗКПО, а именно – до 31 октомври 2023 г.

Когато е подадена данъчна декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за третото тримесечие на 2023 г. (например на 25 октомври 2023 г.), но след подаването ѝ трябва да се декларират данни от текущата счетоводна отчетност, е необходимо в срок до 14 ноември 2023 г. да се подаде нова декларация, в която се съдържат както данните от текущата счетоводна отчетност, така и вече декларираните данни за дължими данъци по ЗДДФЛ и ЗКПО. Така се процедира и когато в рамките на законово установения срок (до 14 ноември 2023 г.) е необходимо да се коригират вече подадени в НАП данни от текущата счетоводна отчетност за третото тримесечие на 2023 г.
За четвърто тримесечие на 2023 г. и следващите тримесечия срокът за деклариране на данните от текущата счетоводна отчетност е до края на месеца, следващ тримесечието.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Царинка Николова 2023-10-31 11:36:37

  Собственикът на фирмата е предоставил заем на свързано лице в размер по-голям от 50000 лв. по банков път.
  Трябва ли да се посочи в декл. по чл.55?

 2. Avatar
  v.dimitrova@solid55.com 2023-10-29 15:53:47

  .

Напиши коментар