Ново становище на НАП - относно ползване на данъчни облекчения

На страницата на НАП е публикувано становище с Изх. № 92-00-1299#2/4.10.2017 г. на изпълнителния директор на НАП относно условието задълженото лице да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения при ползване на данъчни облекчения.

 

В становището се прави анализ на два основни проблема:

  • В първия случай данъчно задължените лица претендират, че не са могли да узнаят за наличието на подлежащи на публично изпълнение задължения към момента, който според закона е релевантен за ползване на сьответното данъчно облекчение, още повече, че информация за това не е имало в достъпните за тях информационни системи на Националната агенция за приходите (НАП).

 

  • Вторият случай е свързан с дължимостта на минимални по размер лихви, начислени вьв връзка с платени след законоустановените срокове публични вземания за данъци и задьлжителни осигурителни вноски.

 

В тази връзка се поставят следните въпроси:

1. Налице ли е основание за отпадане на ползваното облекчение и за начисляване на данъчните задължения в пълен размер, ведно с дължимите лихви, предвид съществуването на подлежащо на принудително изпълнение публично вземане към съответния, посочен от закона момент, когато същото не е било известно към този момент на данъкоплатеца?

 

2. Кой е релевантният момент за узнаването и може ли като най-късен такъв момент да се приеме вписването в данъчно-осигурителната сметка, съответно сметката на предявените за събиране публични вземания?

 

З. От значение ли е обстоятелството, че размерът на подлежащо на принудително изпълнение вземане е минимален, респ. минимална е загубата от невнесени приходи в държавния бюджет, особено съотнесено към размера на облекчението или отстъпката?

 

Отговорите на тези въпроси, съответните изводи и заключения - могат да бъдат прочетени в цялото становище с изх. № 92-00-1299#2/4.10.2017 г., публикувано на http://www.nap.bg/


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар