Нови декларации, удостоверяващи липсата на задължения към персонала при прехвърляне на предприятия и дялове на предприятия

 

В края на миналата годината -  ДВ, бр. 102 от 2017 г. бяха приети промени в чл. 15 и чл. 129 в Търговския закон, според които прехвърлянето на предприятия и дялове от предприятия могат да бъдат извършени само при изплатени възнаграждения и обезщетения на работници и служители, включително и на такива с прекратени правоотношения до 3 години назад.

В началото на 2018 г. се появиха затруднения относно удостоверяването на това обстоятелство за допускане на вписване при прехвърляне на търговско предприятие и дружествен дял

В ДВ бр Брой: 15, от дата 16.2.2018 г., е обнародван Закон за пазарите на финансови инструменти. В Преходните и заключителните разпоредби са поместени промени в Търговския закон, които касаят именно документирането на липсата на задължения към персонала при прехвърляне на предприятия и дялове на предприятия

В чл. 16: създават се нови ал. 2, 3 и 4,

Чл. 16.

(2) Вписването се извършва след представяне от отчуждителя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по чл. 15, ал. 4. Агенцията по вписванията незабавно уведомява за подадената декларация Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда". Редът за уведомяването се определя съвместно от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" и изпълнителния директор на Агенцията по вписванията.

(3) Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" по сигнал или по собствена инициатива извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ред, определен от изпълнителния директор. При установено несъответствие между декларираните и установените факти Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" изпраща резултатите от проверката на органите на прокуратурата.

(4) Образецът на декларацията по ал. 2 се утвърждава от министъра на правосъдието и министъра на труда и социалната политика.

Допълнена е ал. 2 от чл. 129, според която

 (2) (Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър, след представяне от управителя на дружеството и от праводателя на декларация по образец, че няма изискуеми и неизплатени задължения по ал. 1. Член 16, ал. 2 - 4 се прилагат съответно.

В сайта на Агенцията по вписванията са поместени двете декларации и съответно Заповедите на Министъра на правосъдието и Министъра на труда и социалната политика  за тяхното утвърждаване

Декларация по чл. 16, ал. 2 във връзка с чл. 15, ал. 4 от Търговския закон; 

Декларация по чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 129, ал. 1 от Търговския закон.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар