Новите срокове по Наредба Н-18

В ДВ брой: 9, от дата 31.1.2020 г беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин 

Променените срокове, касаещи СУПТО и електронните магазини 1

§ 71. (2) Лицата, регистриращи и отчитащи продажбите с ИАСУТД, привеждат дейността си с изискванията на тази наредба в срок до 31 януари 2020 г.31 юли 2020 г.

„§ 73. (1) Лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до  30 април 2020 г., 31 юли 2020 г.., с изключение на лицата, които извършват сервизно обслужване и ремонт на ИАСУТД, които привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 29 февруари 2020 г..

(2) Всички издадени удостоверения за регистрация на сервизни фирми се считат за валидни до 31 юли 2020 г.

§ 74. (2)Производител/разпространител може да разпространява софтуер, който не отговаря на изискванията, определени в § 26,в срок до 31 януари 2020 г 31 юли 2020 г.

§ 75. (1) Лицата по чл.3,които са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията  на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до 31 януари 2020 г. 31 юли 2020 г., Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г.30 септември 2020 г.

(2) Лицата по чл.3,които не са регистрирани по ЗДДС и използват софтуер за управление на продажби, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на наредбата, включително по отношение на фискалните устройства, в срок до в срок до 31 януари 2020 г  31 юли 2020 г.. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 март 2020 г  30 септември 2020 г

(4) Лицата по чл. 3, които извършват продажби на стоки или услуги чрез електронен магазин и не използват друг софтуер за управление на продажбите, извършвани чрез електронния магазин, освен софтуера на електронния магазин, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. 31 юли 2020 г. Тези лица подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.
 

§ 37. Параграф 3, т. 1 влиза в сила от 1 април 2020 г  1 август 2020 г

§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.“ 

 

§ 38. Параграф 15 влиза в сила от 1 март 2020 г.

§ 15. В чл. 27 се създава ал. 4:
„(4) При работа с ЕСФП и извършване на зареждания на пропан-бутан в бутилки за битови нужди от електронни везни същите се регистрират и отчитат в данъчна група „Б“, като зареденото количество гориво се отчита в килограми. Тези продажби се програмират в ЕСФП в отделен департамент.“ 

 

Промени, касаещи производителите/вносителите на ФУ 2

§ 21. (1) В срок до 31 март 2020 г.31 юли 2020 г.производителите/вносителите на ФУ представят за функционално изпитване ФУ с коригирана версия на фърмуера, осигуряваща изпълнение на изискването за генериране на дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа), през който в устройството са регистрирани продажби/сторно или служебно въведени операции, в случай че през последните 24 часа такъв отчет не е отпечатан от лицето по чл. 3. В тези случаи лицата по чл. 52, ал. 3 са длъжни да обновят версията на фърмуера на въведените в експлоатация ФУ при вписана в регистъра по чл. 10, ал. 9 нова версия в срока по изречение първо.

 

Срокове, касаещи облекчения режим по чл. 52а1, ал. 3 3

§ 13. (1) Лицата, които отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3 и изберат софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. 31 юли 2020 г. В този случай лицата подават информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г. 30 септември 2020 г.“.

(2) Новосъздадено юридическо лице или физическо лице, придобило качество на търговец по смисъла на Търговския закон след 1 януари 2019 г. и до влизане в сила на тази наредба, може да избере да използва софтуера по чл. 52а1, ал. 1, при условие че към по-късната от датата на влизане в сила на тази наредба или датата на първата продажба, за която е налице задължение за издаване на фискален бон, балансовата стойност на активите надвишава 8 000 000 лв. и прогнозният процент за размера на плащанията по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година. Това лице е длъжно да приведе дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г. 31 юли 2020 г. и да подаде информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.  30 септември 2020 г.

(3) Лицата, които към края на календарната 2018 г. не отговарят на условията по чл. 52а1, ал. 3, могат да изберат да използват софтуер за управление на продажбите, отговарящ на изискванията на чл. 52а1, ал. 1 и 2, при условие че към 30 септември 2019 г. процентът на размера на получените плащания по продажби, за които е налице задължение за издаване на фискален бон, не надвишава 5 на сто от размера на нетните приходи от продажби за текущата календарна година и са изпълнени едновременно най-малко две от следните условия:
1. балансовата стойност на активите към 30 септември 2019 г. надвишава 8 000 000 лв.;
2. нетните приходи от продажби за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишават 16 000 000 лв.;
3. средната численост на персонала за периода от 1 януари до 30 септември 2019 г. надвишава 50 души. 

(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на наредбата в срок до 31 март 2020 г 31 юли 2020 г. и да подадат информацията съгласно приложение № 32 в срок до 31 май 2020 г.  30 септември 2020 г.“
(5) Лицата по ал. 1 – 3 подават информация за направения избор по електронен път в компетентната териториална дирекция на НАП чрез квалифициран електронен подпис в срок до 31 януари 2020 г.

 

 

 

-------------
 

1 Изменения в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 8 от 2020 г.)

§ 3. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Когато плащането се извършва чрез пощенски паричен превод, на клиента се предоставя хартиен или в електронен вид документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 26, ал. 1, т. 1, 4, 7 и 8.“
2. Създава се ал. 1а:
„(1а) Допуска се да не се издава фискален или системен бон по ал. 1, при условие че на клиента се предоставя документ, съдържащ най-малко информацията по чл. 52о, ал. 1, т. 1 и 5, както и идентификационни данни на търговеца, в следните случаи:
1. при плащане по продажба на комунални и други абонаментни услуги с повтарящо се изпълнение и плащането се извършва неприсъствено с кредитна или дебитна карта или друг картово базиран платежен инструмент чрез даване на предварително съгласие от страна на клиента на доставчика на платежни услуги да нарежда плащането, предоставяйки му данните за платежния инструмент с тази цел;
2. при внасяне на пари по платежна сметка чрез дебитна или кредитна карта, при условие че ПОС терминалът е свързан с платежна сметка на доставчика на платежни услуги и е разположен в обект на доставчика на платежни услуги, при когото е открита и платежната сметка на лицето по ал. 1.“ 
3. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лице, което извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, с изключение на услуги по обмяна на валута, е длъжно да регистрира и отчита всяка продажба:
1. чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ, или
2. чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 2, което се вгражда в автомата, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се издава на хартиен носител.“
4. В ал. 9 след думите „продажби на услуги“ се добавя „по обмяна на валута“, а думите „с изключение на услугите с развлекателен характер,“ се заличават.
5. Създава се ал. 17:
„(17) Лице по ал. 1, което извършва продажби на стоки и/или услуги чрез електронен магазин, може да регистрира и отчита тези продажби вместо с фискален или системен бон чрез документ за регистриране на продажбата, който не е издаден от ФУ или ИАСУТД, когато е извършено неприсъствено плащане с кредитна или дебитна карта и при условие че:
1. софтуерът/софтуерите за управление на продажбите, отговаря/т на изискванията по чл. 52с; и
2. за продажбите, извършвани чрез електронния магазин, лицето приема неприсъствени плащания, извършвани с кредитна и дебитна карта, и не приема други плащания, изискващи издаването на фискален/системен бон; и
3. чрез софтуера/софтуерите по т. 1 не се управляват други продажби, извън продажбите по т. 2.“

2 Изменения в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 52 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби

3 Изменения в Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин (ДВ, бр. 75 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби 
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар