Нова промяна в Наредба Н-18 - касовата бележка за гориво ще има разбивка на цената

Днес на интернет страницата на Министерството на финансите и на Портала за обществени консултации е публикуван Проект на НИД на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин

От мотивите:

С предложения проект на Наредба № Н-18/2006 г. се предлага да се въведе изискване при извършване на продажби/зареждания на течни горива чрез електронна система с фискална памет (ЕСФП), във фискалния бон да се отпечатва информация за размера на данъка върху добавената стойност, акциза, продажната цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (нето стойност) и покупна цена на горивото без акциз и без данък върху добавената стойност (покупна стойност). Предлага се информацията да бъде изписвана на отделни редове по видове течни горива.

Предлаганата нормативна промяна се отнася, както за търговците на течни горива, така и за лицата, които извършват зареждания с течни горива за собствени нужди и регистрират и отчитат зарежданията чрез електронна система с фискална памет.

Целта на предложението е крайният потребител да бъде информиран за това каква част от платената от него сума за закупените течни горива представлява косвени данъци, както и каква е продажната стойност на горивата и стойността на тяхното придобиване от търговеца.

Доколкото от една страна търговията с течни горива е обект на специална регулация и мярката има за цел постигане на по-голяма прозрачност и детайлност на част от елементите на ценообразуване на съответния продукт, а от друга с предложения проект на наредба се създава преходен период за привеждане на дейността на лицата, използващи ЕСФП, в съответствие с предлаганите изисквания, се предвижда предложените промени в проекта на наредба да влязат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

С предложения проект на наредба се предвижда срокът за привеждане на дейността на лицата, използващи ЕСФП, в съответствие с предлаганите изисквания, да е до 28 февруари 2019 г.

Предлаганите промени в Наредба № Н-18/2006 г. ще засегнат задължените лица, използващи ЕСФП, като същите следва да направят разходи за привеждане в съответствие в размер приблизително на 200 лева на обект, изразяващо се в актуализиране на софтуера на системата.

Предложените промени в наредбата няма да доведат до допълнителни разходи за бюджета на Национална агенция за приходите.
Предложеният проект на акт няма да доведе до пряко и/или косвено въздействие върху държавния бюджет. С проекта на наредба не се въвеждат норми на правото на Европейския съюз.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Николай Маринов 2018-11-25 01:56:35

    Покупна цена?!? откъде накъде... Сега с горивата, после и останалите... как ще си обявяваш на клиентите покупната цената на стоката ?!?

Напиши коментар