Нова Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

В Държавен вестник брой: 1, от дата 3.1.2020 г. е обнародвана Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица. 

Новата  наредба се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), чл. 39, ал. 1, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а, ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и във връзка с постановено Съдебно решение № 11559 от 30.07.2019 г. по административно дело № 3872 от 2018 г. на Върховния административен съд

"ВАС намира, че, макар оспорената наредба да е издадена от компетентен и надлежно оправомощен по чл.5, ал.6 и чл.9а, ал.3 от КСО, чл.73, ал.6 от ЗДДФЛ и чл.39, ал.1, чл.40, ал.5,т.2, чл.40а, ал.4 и чл.41, ал.2 от ЗЗО държавен орган с цел прилагането на отделни разпоредби или подразделения от цитираните кодекси и закони- министърът на финансите, в производството по приемането й са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила."

Кои са доводите за това, може да се прочете в самото  Съдебно решение №11559 от 30.07.2019 г.  

Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“. 

Старата Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица  се отменя.

 

Има ли промяна в текстовете на новата наредба спрямо старата ?

  • В общи линии -съществени изменения няма. Сравнение между текстовете на двете наредби може да намерите ТУК

Важно! Има промяна в текста на вид осигурен 99 от Указанията за попълване на Декларация образец 1

Стар текст

- 99 - за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда, когато за месеца, работните дни или съответната продължителност на работното време в приемащата държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария не съответстват на законоустановените в Република България.

Нов текст

– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 от Кодекса на труда и по смисъла на чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност.

 

Какво означава нова на практика?

Че за всички командировани лица по реда на чл. 121а при попълване на Декларация образец 1 следва да се използва код за вид осигурен 99

Чл. 121а. КТ  (1) Командироване на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:
1. български работодател командирова работник или служител на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария:
а) за своя сметка и под свое ръководство въз основа на договор, сключен между работодателя и ползвателя на услугите;
б) в предприятие от същата група предприятия;
..............
(2) Изпращане на работници или служители в рамките на предоставяне на услуги е налице, когато:
1. регистрирано по българското законодателство предприятие, което осигурява временна работа, изпраща работник или служител в предприятие ползвател на територията на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

Чл. 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004
1. Лице, което осъществява дейност като заето лице в държавачленка от името на работодател, който обичайно осъществява дейността си в нея и което е командировано от този работодател в друга държава-членка, за да осъществява там дейност от името на същия работодател, продължава да е подчинено на законодателството на първата държава-членка, при условие, че предвиденото времетраене на тази работа не превишава двадесет и четири месеца и че не е изпратено да замества друго лице.

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар