Нова версия на програмния продукт "Трудови договори" за 2017 г.

На страницата на НАП е поместена актуализация на Програмния продукт "Трудови договори" за 2017 г. версия 2.2.

Обновена е номенклатурата "Национална класификация на професиите и длъжностите", в сила от 20.09.2017 г.


Каква точно е промяната?
Със Заповед РД 01-715/19.09 на министъра на труда и социалната политика е допълнена Националната класификация на професиите и длъжностите,2011 г. с длъжността „Образователен медиатор“ с код 5312 3004

 

Какво е основанието за допълнението:
Чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 66, ал. 4 от Кодекса на труда, чл. 14, ал. 1 от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. и чл. 110, т. 5 от Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 286 от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г.). и във връзка с Решение № 373 от 5 юли 2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане на ученици в образователната система в задължителна предучилищна и училищна въраст и чл. 15, ал. 1, т. 2.2, б. „а“ от Правилника за прилагане на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.


Допълнението на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. влиза в сила от 20.09.2017.
 

 

 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар