Не бъди на Вие с финансовите изчисления в счетоводството !

От времето на Лука Пачиоли в техниката на счетоводствто не се е променило нищо. Дебитът си е дебит, кредитът си е кредит. Дебитираме една или няколко сметки срещу кредита на друга (или няколко други). Главният въпрос обаче е:

С каква сума?

Всички съществени промени от тогава до сега са свързани с промяна в схващанията каква оценъчна база използваме. Дали е историческа цена, справедлива, нетна реализируема....или някаква друга. Счетоводните стандарти дават различни бази за оценки. 

За да оценяваме обаче, трябва да можем да изчисляваме

Всеки счетоводител се е сблъсквал с някой от следните въпроси:

• Как можем да изразим пряко една единица в друга, ако знаем едно или няколко междинни съотношения ?

• Къде намират приложение процентните изчисления? Например как да сметнем скритото разпределение на печалбата по ЗКПО ?

• Какво е олихвяване? Как да изчислим бъдещата стойност на дадена инвестиция, зависеща от броя периоди и лихвения процент

• Какво е дисконтиране ? Как да изчислим настоящата стойност на бъдещ паричен поток, зависеща от броя периоди и лихвения процент ?

• Какво е дисконтов фактор и ефективен лихвен процент ?

• Как да пресметнем Амортизируема стойност по кредити ?

• Как да съставим погасителен план по финансов лизинг ? Какви са счетоводните статии ?

• Кои са особеностите при Придобиване на активи при разсрочено плащане ?

• Как да провизираме дългосрочни доходи на персонала ?

 

Ако искаш да научиш повече – запиши се на нашия семинар:

Временни разлики. Пасиви и активи по отсрочени данъци.Финансови изчисления в счетоводството.

с лектор: Теодор Тодоров. 

Семинарът ще бъде изцяло с практическа насоченост, с много примери и решаване на конкретни казуси.

Участието може да е ОНЛАЙН или присъствено в Бургас

Още за семинара:

Временните разлики и възникващите от тях пасиви или активи по отсрочени данъци са най-недолюбваното или най-неразбираемото нещо за нас, счетоводителите. Ето защо решихме да направим учебен курс, с изключително практическа насоченост. На него на разбираем език ще си изясним:

  • Какво всъщност са временните разлики ?
  • Кое налага да се занимаваме с тях ?
  • Как се определят и какви ефекти пораждат ?
  • Как да ги осчетоводяваме, използвайки балансовия метод?
  • Как се правят финансовите изчисления в счетоводството - дисконтиране на парични потоци, настояща стойност, ефективен лихвен процент
  • Какво е тяхното приложение -  за оценка на кредити, лизинги, концесии, провизии за персонал....

Място и дата на провеждане:
Бургас,20 ноември 2020 г., петък
Започваме в 09:30 часа,

Експо Център Флора. Зала № 2 или онлайн от Вашия компютър

Продължителност: 4 часа

За лектора:

Теодор Тодоров  е магистър по Счетоводство и контрол. От 2000 г. работи в групата "ФИКАДЕКС-България" - специализирано счетоводно предприятие, обслужващо малки и средни предприятия, собственост предимно на чужденци. От 2010 г.изпълнява длъжността "Одитор". Клиентите с които работи са предимно от отраслите строителство, търговия, земеделие и туризъм

Регистрация и цена:

Цена за участие в семинара: 99 лв.

 

Направете Вашата регистрация от бутон  или изпратете Вашите данни на нашия имейл: office@accountingnews.bg и ние ще Ви изпратим проформа фактура!

 

За да знаеш повече! И да ти е лесно!


  


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар