Нелинейни методи на амортизация (част първа)

автор: Мария Янчева

Методът на амортизация отразява начина, по който се разпределя амортизируемата стойност между отделните отчетни периоди. Определянето на полезния живот на активите е основна част от разработването на амортизационна политиката на предприятието, но и изборът на метод дава възможност да се съобразят специфични характеристики на дейността.

При линейния метод амортизацията се разпределя пропорционално на периодите в предполагаемия срок на годност на активите.

Нелинейните методи позволяват да се отразят особености при използването на активите.

Например, когато се прецени, че ползата от активите се реализира предимно в първите години на тяхното използване, а в последствие намалява, могат да се приложат намаляващи нелинейни методи на амортизация (приложими при подсигурен, бързо развиващ се пазар и очакване този пазар да се стестни и др.). И обратно, когато се прецени, че по-голяма полза от активите се реализира в последните години на използването им, могат да се приложат увеличаващи нелинейни методи (приложими при неподсигурен, развиващ се пазар, за продукти и услуги с пробен период и др.).

Предприятието може да прилага различни методи за амортизация, но само за различни групи от сходни активи (за една група от сходни активи следва да се прилага един и същ амортизационен метод).

НСС 4 „Отчитане на амортизациите“ предвижда няколко възможности за нелинейни методи на амортизация без да дава примери към тях. Ето как бихме могли да ги използваме:

Намаляващи нелинейни методи на амортизация са:

- Метод на намаляващия се остатък – амортизируемата сума, към която се прилага амортизационната норма намалява с годините, а амортизационната норма се запазва същата и може да се определи като към линейната норма на амортизация се приложи коефициент, с който да се постигне амортизационна норма поне 50 % за първата година. Амортизацията за последната година е остатъкът от амортизируемата сума.

Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години.

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

50%

40000

2

40000

50%

20000

3

20000

50%

10000

4

10000

50%

5000

5

5000

 

5000

 

   

80000

 

- Метод на равномерното намаляване – амортизационна норма се прилага към амортизируемата стойност, която е константа. След определяне на нормата за първата година следва да се определи стъпка, с която амортизационната норма да се намаля всяка година. Методът има някои ограничения – нормата за първата година трябва да е по-голяма от линейната норма на амортизация, както и сборът от нормите за първата и последната година не следва да надхвърля 50. Стъпката може да се определи като се приложи следната формула:

2*Срок на годност в години*Аморт.норма за първата година-200

Срок на годност в години*(Срок на годност в години-1)

Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години. Амортизационна норма за първата година – 30 %.

Определяне на стъпката (5%):

2*5*30-200

5*(5-1)

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

30%

24000

2

80000

25%

20000

3

80000

20%

16000

4

80000

15%

12000

5

80000

10 %

8000

 

 

100 %

80000

 

(Следва продължение)

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар