Нелинейни методи на амортизация (част втора)

автор: Мария Янчева

В продължение на разгледаните методи на намаляващия се остатък и метод на равномерното намаляване, следващите намаляващи нелинейни методи на амортизация са:

  • Метод на намаляващата се сума на числата

амортизационна норма се определя като се съберат числата на годините от срока на годност и след това пропорционално на срока на използване нормата се намалява.

Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години. Сума на числата на годините (1+2+3+4+5)=15

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

33%=(5/15*100)

26400

2

80000

27%=(4/15*100)

21600

3

80000

20% = (3/15*100)

16000

4

80000

13% = (2/15*100)

10400

5

80000

7 % =(1/15*100)

5600

 

 

100 %

80000

 

  • Метод на неравномерното намаляване

при този метод предприятието само определя как да разпредели амортизируемата сума между годините от срока на ползване без да прилага някакви пропорции или стъпки на разпределяне.

 Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години.

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

29 %

23200

2

80000

28 %

22400

3

80000

25 %

20000

4

80000

10 %

8000

5

80000

8 %

6400

 

 

100 %

80000

 

Увеличаващи нелинейни методи на амортизация са:

  • Метод на равномерното увеличаване

амортизационна норма се прилага към амортизируемата стойност, която е константа. След определяне на нормата за първата година следва да се определи стъпка, с която амортизационната норма да се увеличава всяка година. Методът има някои ограничения – нормата за първата година трябва да е по-малка от линейната норма на амортизация. Стъпката може да се определи като се приложи следната формула:

200-2*Срок на годност в години*Аморт.норма за първата година

Срок на годност в години*(Срок на годност в години-1)

Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години. Амортизационна норма за първата година – 15 %.

Определяне на стъпката (5%):

200-2*5*15

5*(5-1)

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

15%

12000

2

80000

17,5%

14000

3

80000

20%

16000

4

80000

22,5%

18000

5

80000

25 %

20000

 

 

100 %

80000

 

  • Метод на увеличаващата се сума на числата

мортизационна норма се определя като се съберат числата на годините от срока на годност и след това пропорционално на срока на използване нормата се увеличава.

Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години. Сума на числата на годините (1+2+3+4+5)=15

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

7%=(1/15*100)

5600

2

80000

13%=(2/15*100)

10400

3

80000

20% = (3/15*100)

16000

4

80000

27%=(4/15*100)

21600

5

80000

33%=(5/15*100)

26400

 

 

100 %

80000

 

  • Метод на неравномерното увеличаване 

при този метод предприятието само определя как да разпредели амортизируемата сума между годините от срока на ползване без да прилага някакви пропорции или стъпки на разпределяне.

 Пример: Актив с амортизируема сума 80 000 лева и определен полезен живот 5 години.

Година

Амортизируема стойност

Амортизационна норма

Амортизация

1

80000

7 %

5600

2

80000

11 %

8800

3

80000

25 %

20000

4

80000

28 %

22400

5

80000

29 %

23200

 

 

100 %

80000

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар