На 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне ЕС и ще се превърне в трета държава

На 19 юли Европейската комисия публикува съобщение относно подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

На 30 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне ЕС и ще се превърне в трета държава. Това ще има отрицателни последици за гражданите, предприятията и администрациите както в Обединеното кралство, така и в ЕС. Такива последици са въвеждането на нови проверки на външната граница на ЕС с Обединеното кралство, промяна във валидността на издаваните от Обединеното кралство лицензи, сертификати и разрешения, както и различни правила за прехвърлянето на данни.

ЕК призовава всички заинтересовани страни в държавите-членки да пристъпят към интензивна подготовка на всички нива по отношение на възможните последици от Брекзит.

ЕС работи денонощно за постигането на споразумение, гарантиращо организираното оттегляне на Обединеното кралство. Въпреки това то несъмнено ще причини смущения — например в търговските вериги на доставки — независимо от това дали ще бъде постигнато такова споразумение. Тъй като все още не е сигурно дали на тази дата ще има ратифицирано споразумение за оттегляне и какво то ще включва, в момента се провеждат действия в опит да се гарантира, че институциите на ЕС, държавите членки и частните субекти са подготвени за оттеглянето на Обединеното кралство.
 

Дори ако бъде постигнато споразумение, след оттеглянето си Обединеното кралство вече няма да бъде държава членка и затова вече няма да се ползва от същите предимства като държавите членки. Ето защо подготовката за превръщането на Обединеното кралство в трета държава е от първостепенно значение дори и в случай че бъде постигнато споразумение между ЕС и Обединеното кралство.

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство изпрати уведомление на Европейския съвет за намерението си да напусне Европейския съюз. Освен ако с ратифицирано споразумение за оттегляне не бъде определена друга дата или Европейският съвет, в съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в съгласие с Обединеното кралство не реши с единодушие, че Договорите ще престанат да се прилагат на по-късна дата, цялото първично и вторично законодателство на Съюза ще престане да се прилага по отношение на Обединеното кралство, считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019 г. (датата на оттеглянето). Тогава Обединеното кралство ще стане държава извън ЕС.

Следователно заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два главни възможни сценария:

  • Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца.
  • Ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и правото на ЕС ще престане да се прилага спрямо Обединеното кралство и в него от 30 март 2019 г. Това се нарича сценарий „без споразумение“ или сценарий за рязко отделяне.

През изминалата година Комисията направи преглед на цялото законодателство на Съюза за да проучи дали са необходими промени в контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. За тази цел бяха приети конкретни, целенасочени законодателни предложения, за да се гарантира, че правилата на ЕС ще продължат да функционират гладко в един Съюз с 27 държави членки след оттеглянето на Обединеното кралство. Комисията също така публикува над 60 секторни известия за готовност, за да информира обществеността относно последиците от оттеглянето на Обединеното кралство без споразумение за оттегляне.
 

Източник: https://ec.europa.eu/

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар