На 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените лица по ЗМИП трябва да приемат вътрешни правила

 

На 21.08.2020 г. изтича крайният срок, в който задължените лица по ЗМИП трябва да приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В сайта на ДАНС категория "Мерки срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма" е създаден нов раздел "Примерни вътрешни правила по отношение дейността на лицата по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25 и 27 - 29 по ЗМИП".

Задължените субекти по чл. 4, т. 13, 19, 20, 25, 27 и 29 от ЗМИП могат да приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват съобразно нивото на риск, определено по реда на глава седма от ЗМИП, включително и по отношение на критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти, или приемат собствени вътрешни правила по чл. 101, ал. 1 от ЗМИП.

чл. 4 ЗМИП

......

т. 13 лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации в областта на данъчното облагане, както и лицата, които като основна стопанска или професионална дейност предоставят, пряко или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети по данъчни въпроси;
т. 19. търговците на едро;
т. 20. търговците на оръжие, петрол и петролни продукти;
т. 25. юридическите лица, към които има взаимоспомагателни каси;

т. 27. професионалните съюзи и съсловните организации;
т. 28. юридическите лица с нестопанска цел;
т. 29. професионалните спортни клубове

Задължените субекти по чл. 4, т. 28 от ЗМИП (юридическите лица с нестопанска цел), които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП приемат вътрешни правила по реда на чл. 102, които съответстват на публикуваните примерни правила, като ги допълват с оценката на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП.

Лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от ЗМИП, изготвят оценка на риска и приемат вътрешни правила по реда на чл. 102 от ЗМИП в следните случаи:

 • А. С годишен оборот над 20 000 лв. за 2019 год. (чл. 98, ал. 4 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 4 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 13 септември 2020 г.
 • Б. Независимо от годишния си оборот, могат да изготвят оценка на риска по чл. 98, ал. 4 от ЗМИП и когато преценят, че е налице опасност от използване на дейността им за: изпиране на пари или финансиране на тероризъм от отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма; прикриване финансирането на тероризъм чрез използването на лица със законни цели и дейност, включително с цел избягване блокиране на финансови средства и други финансови активи или икономически ресурси; отклоняване на средства, предназначени за законни цели, към отделни терористи, терористични организации и лица, финансиращи тероризма. (чл. 98, ал. 5 от ЗМИП). Сроковете за изготвяне на оценка на риска по чл. 98, ал. 5 и приемане на правилата по чл. 101 от ЗМИП изтичат на 21 август 2020 г.
   

Изготвените и приетите от задължените субекти по ЗМИП Вътрешни правила по чл. 101 от ЗМИП НЕ СЛЕДВА ДА се изпращат в ДАНС.

 

Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП

 

Чл. 107. (1) Лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32 създават специализирани служби при условията и по реда на чл. 106 или изпълняват лично вътрешния контрол по изпълнението на задълженията си по този закон и правилника за прилагането му.
(2) В случай че не е създадена специализирана служба, вътрешният контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му се осъществява лично от лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно от лицата, които ги управляват и представляват.
(3) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 - 27 и 29 - 32, съответно лицата, които ги управляват и представляват, може да определят с писмен акт служител, заемащ висша ръководна длъжност, който да осъществява вътрешния контрол по изпълнението на задълженията по този закон и правилника за прилагането му.
(4) Дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" се уведомява за лицата, които осъществяват контрола по ал. 2, както и за служителите по ал. 3 по реда на чл. 106, ал. 5.
(5) Задълженията на служителите по ал. 3 възникват след уведомяването по ал. 4.
(6) Алинеи 1 - 5 се прилагат от лицата по чл. 4, т. 28, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4, в случаите по чл. 98, ал. 4 и 5.

Чл. 106. (5) Лицата по чл. 4, т. 1, 3, 5 и 8 - 11 са длъжни в 7-дневен срок от определянето или смяната на служителя по ал. 2 да уведомят дирекция "Финансово разузнаване" на Държавна агенция "Национална сигурност" за имената на служителя, както и да предоставят координати за връзка с него.

 

На страницата на ДАНС са публикувани :

 • Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС – ЮЛ
   
 • Уведомление за определянето или смяната на служителя по чл. 106, ал. 2 от ЗМИП за лицата по чл. 4, т. 2, 4, 6, 7, 12 – 27 и 29 – 32 от ЗМИП – Обр. ЗМИП 2018 СС – ФЛ

 

Забележка:

ако вече сме уведомили ДАНС с изпратения План за обучение съгл. ЗМИП през февруари 2019 за служителя по чл. 106 ал. 2 от ЗМИП, не е необходимо да се изпраща ново Уведомление. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Legal Tech 2020-11-18 17:19:03

  Безплатни ЗМИП проверки могат да се правят тук: https://legal-tech.bg/zmip/

 2. Avatar
  ЗМИП Решение за всеки Бизнес 2020-11-13 23:07:23

  Безплатни проверки по ЗМИП, могат да се правят от тук : https://legal-tech.bg/zmip/

 3. Avatar
  радко радушев0885746255 2020-09-14 17:39:09

  cacvo se pravi pri ne plachane na naemi ot polzv3175atelia nad dva meseca

Напиши коментар