На вниманието на участници и възложители на обществени поръчки: Заплащането на санкцията не е основание за издаване на удостоверение за липса на нарушения по ЗОП

Нарушения на Кодекса на труда, които са основание за отстраняване от обществена поръчка, не могат да бъдат отстранени със заплащане на санкцията, наложена от ИА ГИТ за тях. Към момента има практика участници в обществени поръчки да представят в Инспекцията по труда доказателства за заплатената санкция и да изискват издаване на удостоверение за липса на нарушение, каквото в този случай Агенцията няма основание да издава.

Законодателят е предвидил възможност да бъдат отстранени само нарушения, свързани със заплащането на труда, като дължимите суми се изплатят на работниците и служителите. След като участник в обществена поръчка, който не е изпълнил задълженията си по чл. 128, чл. 228, ал. 3 и чл. 245 от Кодекса на труда, представи доказателства, че е изплатил дължимите възнаграждения и обезщетения на работниците си, той може да получи удостоверение за липса на нарушения. Доказателствата трябва да бъдат представени в дирекцията „Инспекция по труда“, установила нарушенията с влязло в сила наказателно постановление. 

За останалите нарушения, установени с влязло в сила наказателно постановление, които са основание за отстраняване от участие в обществена поръчка, не е предвидена възможност за доказване на надеждност, тъй като няма как да се отстранят със задна дата вредните последици за лицата, работили например без трудов договор. В срок от три години от датата на влизането в сила на наказателното постановление, на нарушителите ще бъде издавано удостоверение за наличие на такова, когато бъде установено нарушение, свързано с работа без трудов договор, с наемане на непълнолетни лица без разрешение от Инспекцията и други.

Нарушенията на Кодекса на труда, основание за задължително отстраняване от обществена поръчка, са регламентирани в чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Възможността за доказване на надеждност чрез отстраняване на нарушението е регламентирана в чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП.

От началото на юни ИА ГИТ внедри система за издаване на необходимите удостоверения за удостоверяване на обстоятелства по ЗОП и други нормативни актове, която позволява те да бъдат заявявани и получавани по електронен път с електронен подпис веднага, независимо от работното време на администрацията.  

Системата генерира уникален код за достъп, който се отпечатва върху удостоверението и гарантира неговата автентичност вместо мокър печат и подпис. Чрез кода всеки възложител на обществена поръчка може да провери дали предоставеното от изпълнителя удостоверение е достоверно. Възложителите нямат основание да не приемат удостоверения, издадени по електронен път, т.е. през системата, която е разработена съгласно правилата за предоставяне на административни услуги по електронен път.
Повече информация за процедурата, указание за използването на системата, достъпът до нея, както и до портала за проверка на автентичността на удостоверенията е публикувана в официалната интернет страница на ИА ГИТ http://www.gli.government.bg/page.php?c=207.

Източник: Главна инспекция по труда

 

 


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар