Народното събрание прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г.

Народното събрание прие на второ четене законопроекта за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2022 г.

Приходите и трансферите по бюджета на НЗОК са планирани да бъдат в размер на 6 050 749 900 лева, а резервът на институцията, включително за непредвидени и неотложни разходи - 174 075 500 лв.

За лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им предвидените средства са 6 576 000 лева, за дейности за здравнонеосигурени лица - 8 789 000 лева, за медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване - 38 000 000 лева.

За здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ са заделени 363 710 900 лв. Здравноосигурителните плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно наблюдение) са предвидени 380 229 000 лева, за здравноосигурителни плащания за дентална помощ - 239 709 800 лв.

Преди това Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за корпоративното подоходно облагане. С тях се изменя Закона за местните данъци такси и се отменя събирането на такси от родителите или настойниците за ползване на детски ясли и детски градини. Така парламентът реши от 1 април 2022 г. детските ясли и градини да бъдат безплатни.

С измененията в Закона за корпоративното подоходно облагане беше намалена на 3 процента ставката на т.нар. данък "Уикенд" и беше регламентирано, че няма да бъдат облагани доходите от лихви по влогове в банки, установени в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Народното събрание продължава работата си с обсъждане на второ четене на законопроекта за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2022 г.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар