Наемане на работа на лица под 18 години

автор: Ваня Иванова

В летния период  дирекциите „Инспекция по труда“ в страната приоритетно извършват проверки по спазване разпоредбите на Кодекса на труда, закрилящи труда на лицата, ненавършили 18 години.

Какви са условията, за да бъде наето едно лице под 18 годни на работа?


Първо условие:  Работодателят следва да получи разрешение от Инспекцията по труда за приемане на работа на непълнолетно лице:

За целта се подава Искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетно лице, заедно със следните приложения:

 

1. Описание на вида работа, която ще извършва лицето

2. Резултатите от оценката на риска

3. Мерки за защита здравето и безопасността на лицето, ненавършило 18 години;

4. При необходимост списък с лични предпазни средства на лицето, ненавършило 18 години;

5. Карта за проведен предварителен медицински преглед (копие заверено "Вярно с оригинала");

6. Медицинско заключение (копие заверено "Вярно с оригинала") за годност на лицето до 18 г. да извършва работата, за която кандидатства, от службата по трудова медицина на работодателя;

7. Писмено съгласие на родител, попечител или настойник за сключване на трудов договор от лица между 14 и 15 години- свободен текст;

8. Писмена декларация от родител, настойник или попечител,че е уведомен за възможните рискове в работата и за мерките, предприети за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд от работодателя за лицето до 18 г.- свободен текст

9.Копие на лична карта на лицето и на акт за раждане на лицето, което кандидатства за работа, ако то не е навършило 14 години.

Разрешението се дава за конкретно лице за конкретна работа. Работодателите следва да имат предвид, че съгласно Наказателният кодекс приемането на непълнолетни лица на работа без разрешение от Инспекцията по труда е престъпление.

Искането и придружаващите го документи се подават в Дирекция „Инспекция по труда” (Д ИТ) за съответната област на Република България, на територията на която се намира работното място, на което ще бъде назначено непълнолетното лице.

Информация, относно адресите на дирекции "Инспекция по труда", може да намерите на адрес: http://www.gli.government.bg/ - секция "Контакти".

 Начин на подаване на документите:

- На хартиен носител – документите могат да бъдат подадени на място в деловодството на Д ИТ, да бъдат изпратени по пощата или по куриер.

- По електронен път

 

 

Второ условие: Работодателят следва да създава облекчени условия за работа. Това означава:

1. Работното време 35 часа  седмично и 7 часа дневно при петдневна работна седмица. В дневното и седмичното им работно време се включва и времето за придобиване на професионална квалификация и за нейното повишаване, когато тя се осъществява в процеса на работата

2. Право на основен платен годишен отпуск в размер не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18 години.

3. При възлагане на работа на непълнолетен работник или служител работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните лица е забранена работа която е извън техните физически и психически възможности, работа, която е свързана с излагане на вредно физично, химично или биологично въздействие, особено с токсични агенти, канцерогенни агенти, причиняващи наследствено генетично или вътреутробно увреждане, работа в условия на радиация, както и при вредности които по какъвто и да е друг начин оказват неблагоприятно въздействие върху здравето.

4. За непълнолетните е забранена работата при шум над 80 дБ. Забранено е и редовното извършване на ръчна работа с тежести, включително с помощта на транспортни средства. Теглото на тежестта при единично вдигане трябва да не превишава 8 кг за лица от женски пол и 20 кг за лица от мъжки пол. Забранена е работата на открито при температура на въздуха под 10 и над 30 градуса и работа в помещения при температура под 18 и над 25 градуса.

 

Може ли лице под 18 години да работи нощен труд?

Не може. Съгласно чл.140, ал.4 от КТ полагането на нощен труд от работници и служители, които не са навършили 18 години е забранено. Работодателят следва да има предвид, че за непълнолетните нощен е трудът, който се полага от 20:00 ч. до 06:00 ч.

Може ли лице под 18 години да работи на график със сумирано изчисляване на работното време?

Може, стига графикът на лицето да не нарушава правилата по КТ, а именно:7 часов ( или по-малко ) работен ден и без право на нощен труд,

Допустимо ли е полагането на извънреден труд от лице под 18 години?

НЕ е допустимо. Съгласно чл. 147 ал. 1, не се разрешава полагане на извънреден труд от: работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

Право на болничен

Лицата под 18 години имат право на болничен дори и да нямат 6 месеца осигурителен стаж. Съгласно Чл. 40. (1) от КСО , осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение вместо възнаграждение за времето на отпуск поради временна неработоспособност и при трудоустрояване, ако имат най-малко 6 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск. Изискването за 6 месеца осигурителен стаж не се отнася за лицата, ненавършили 18-годишна възраст. 

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

3 Коментари

 1. Avatar
  Александра Бойчева 2021-02-10 13:01:41

  Имам навършени 15 години (скоро 16), бих искала да започна работа независимо каква е.

 2. Avatar
  Тони 2020-08-09 23:08:13

  Ако може да започна работа не зависимо каква имам навършени 15

 3. Avatar
  Darina Todorova 2020-08-05 12:27:08

  Имате ли идея как биха могли да се случат нещата при граждански договор за непълнолетни лица?

Напиши коментар