МФ отговори на националния омбудсман за ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“

Министърът на финансите Росица Велкова отговори на питането на омбудсмана на Република България за начисления ДДС в изравнителните сметки на „Топлофикация“.

В отговора се казва, че на основание чл. 155 от Закона за енергетиката (ЗЕ) клиентите на топлинна енергия в сграда - етажна собственост, заплащат консумираната топлинна енергия по един от следните избрани от тях начини - на 11 равни месечни вноски и една изравнителна вноска; на месечни вноски, определени по прогнозна консумация за сградата, и една изравнителна вноска; по реална месечна консумация. Топлопреносното предприятие или доставчикът на топлинна енергия фактурира консумираното количество топлинна енергия въз основа на действителното потребление най-малко веднъж годишно. Правилата за определяне на прогнозната консумация и изравняването на сумите за действително консумираното количество топлинна енергия за всеки отделен клиент се определят с наредбата по чл. 125, ал. 3 от ЗЕ. Независимо от избрания начин на отчитане на реалното потребление на топлинна енергия по ЗЕ, доставката на топлинна енергия, а в случая на централно отопление, е доставка с непрекъснато изпълнение.

Становището на МФ е, че за реда за облагане на доставките на топлинна енергия, фактурирани от топлофикационните дружества за отоплителен сезон 2021-2022 г. с изравнителни сметки, предвид че доставката на централно отопление е доставка с непрекъснато изпълнение по смисъла на чл. 25, ал. 4 от ЗДДС, то и определената разлика между прогнозно начислените количества и реално консумираното отопление в рамките на отчетния период е доставка с непрекъснато изпълнение, данъчното събитие на която е датата, на която плащането е станало дължимо, със съответно приложимата данъчна ставка. Например, ако данъчното събитие по доставката (датата, на която плащането е станало дължимо), е възникнало до 08.07.2022 г. включително, ще е приложима стандартната ставка от 20 на сто за доставката, съответно ако тази дата е 09.07.2022 г. и след тази дата, за доставката е приложима намалената ставка от 9 на сто.

МФ коментира, че в случаите, когато съответното топлофикационно дружество е начислило за сумите, дължими по изравнителната сметка данък върху добавената стойност, като е приложена ставка на данъка от 20 на сто, приложение следва намери разпоредбата на чл. 116, ал. 6 от ЗДДС, като издадените фактури бъдат анулирани и бъдат издадени нови. С оглед извънредно големия брой фактури, за които би се наложила корекция, министърът на финансите посочва, че дори ако корекцията на фактурирания данък се извърши с издаване на кредитно известие, същата следва да се приеме като допустима, както е прието в становище на зам.- изпълнителния директор на НАП в писмо изх. № 20-00-100/29.06.2020 г.

В случаите, когато при отчитането на реалното потребление на топлинна енергия 11-те равни месечни вноски за доставките на топлина енергия или месечните вноски за доставките на топлина енергия, определени по прогнозна консумация за сградата, чиито данъчни събития са възникнали до 09.07.2022 г. и за които е приложена ставка на данъка от 20 на сто, превишават реалното потребление на топлинна енергия, следва да бъде извършена корекция в намаление на данъчната основа на тези доставки чрез издаване на кредитно известие на основание чл. 115, ал. 3 от ЗДДС. В тези случаи, включително и когато задължението за корекция възниква на и след 09.07.2022 г. се намалява и начисленият данък върху добавената стойност, като данъчната ставка е ставката, приложена към датата на доставките, чиито данъчни събития са възникнали до 09.07.2022 г. – 20 на сто.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар