Може ли работодателят да изисква от работника ежеседмично тестване за Covid-19, за което работникът трябва сам да плаща?

На страницата на Министерството на труда и социалната политика, в рубриката " Въпроси и отговори" е даден отговор на следния въпрос:

 

Въпрос:

Моят работодател, голяма международна компания, за която в България работят около 200 човека, преди около седмица заяви:
До 01.12.2021г всеки един служител трябва да бъде или ваксиниран срещу Covid19 или всяка седмица служителят трябва да си прави антигенен или 
PCR тест. Ако служителят избере да не се ваксинира, то той на всеки 7 дни трябва да се тества с антигенен или PCR тест за Covid-19, за който тест служителят трябва да плаща сам.

Тъй като знам, че работодателят не може към този етап да задължи работника да се ваксинира, моят въпрос е следният:
Може ли работодателят да изисква от работника ежеседмично тестване за Covid-19, за което работникът трябва сам да плаща?

Отговор:

Съгласно чл. 127, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда (КТ) работодателят е длъжен да осигури на работника или служителя нормални условия за изпълнение на работата по трудовото правоотношение, за която се е уговорил, като му осигури здравословни и безопасни условия за труд.

Съответно задължение на работника или служителя е да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд и да изпълнява законните нареждания на работодателя (чл. 126, т. 6 и 7 от КТ). За осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд работодателят има задължение да направи оценка на риска на работното място в съответствие с изискванията на Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (Наредба № 5). На основата на оценката на риска работодателят планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, а когато това не е възможно, осигурява защита на работниците и служителите и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до мястото, където има риск (чл. 5, ал. 1, т. 1 от Наредба № 5).

Ето защо, във връзка с епидемичната обстановка и риска от разпространение на инфекцията, работодателят може да предвиди ефективни мерки за превенция. Тези мерки касаят както опазване на здравето на работещите в предприятието, така и на други лица – посетители, клиенти, пациенти, обучавани и т.н.

В тази връзка следва да се отбележи, че с писмо 75-01-53/30.08.2021 г.  Главния държавен здравен инспектор препоръчва „ да се въведе периодично изследване на служители и работещи в обекти и колективи, при които прилагането на препоръката за до 50% работа от разстояние е неприложима, както и при такива с непрекъснат контакт с граждани при обучение, предоставяне на услуги и др.Подобен подход трябва да се въведе и в обектите, предоставящи грижи и услуги, вкл. и в образователната система, на лица от рискови групи (възрастни над 60 г., лица с хронични заболявания, деца) с цел навременно установяване и изолиране на заразоносител или болен“.

Тъй като в запитването си не предоставяте информация относно естеството на работата, условията на труд в предприятието и за резултатите от оценката на риска, не можем да изразим становище относно основанията, поради които работодателят е установил описаните мерки. Бихме искали да обърнем внимание, че съгласно чл. 16, ал. 6 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя.

Във връзка с изложеното считаме, че въз основа на идентифициран професионален риск работодателят има право да планира и прилага подходящи мерки за предотвратяване на риска, в т.ч. и от разпространение на COVID-19, като изисква периодично тестване на определени работници и служители. В този случай разходите за планираните мерки, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд на работещите, следва да са за сметка на работодателя. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар