Може ли работникът да откаже полагане на труд по време на официален празник ?

От рубриката Въпроси и отговори на МТСП

" Здравейте, моят работодател ме задължава да работя на официални празници (Великденските). Мога ли да откажа? ако не мога да откажа, той трябва ли да издаде заповед за работа през тези дни?"

.....
От зададените въпроси е видно, че става въпрос за полагане на труд на официални празници. В запитването не се уточнява обаче дали за Вас е установено сумирано изчисляване на работното време. Поради това е необходимо да имате предвид следното:

1. Извънреден труд:

Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.
Полагането на извънреден труд е уредено в Кодекса на труда и то е допустимо само в предвидените в чл. 144 случаи.
Работодателят е длъжен да спазва разпоредбите на КТ (чл. 143-150) относно извънредния труд, както и на Наредбата за работното време, почивките и отпуските (чл. 15-18).
За полагането на извънреден труд работодателят следва да издаде заповед, която се съобщава на работника/служителя най-малко 24 часа предварително.

Съгласно чл. 148 от Кодекса на труда работникът или служителят има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени правилата на КТ, на друг нормативен акт или на колективния трудов договор.
Според чл. 17, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските отказът на работника и служителя по чл. 148 КТ да полага извънреден труд се прави в писмена форма, мотивирано и се регистрира от предприятието по установения ред не по-късно от началото на неговото полагане. Работникът и служителят, направил отказ по реда на алинея 1, не може да бъде дисциплинарно наказан, докато не се докаже или по реда на глава 18 КТ не се установи, че неговият отказ е незаконен.

2. Сумирано изчисляване на работното време (СИРВ):

СИРВ се установява от работодателя по реда на чл. 142 , ал. 2 и 3 с период от 1 до 4 месеца. При сумираното изчисляване на работното време продължителността на работното време през отделните работни дни може да надвишава или да е под нормалната продължителност, като балансът на работното време и свободното време се спазва средно за периода, през който се отчита (сумира) работното време. Правилата за съставянето на графиците за работа при СИРВ и за неговото отчитане са установени в чл. 9а и сл. от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

Едновременно с установяването на сумирано изчисляване на работното време работодателят утвърждава поименни графици за работа за периода, за който е установено сумираното изчисляване, при спазване на законоустановените правила за продължителността (нормата) на работното време за периода и за осигуряване на почивките.

При разработването на графиците следва да се спазват установените в закона правила и да не се допускат нарушения на трудовото законодателство, вкл. да се „планира“ полагането на извънреден труд.

При разработването на графиците няма пречка работник или служител да е включен в графика и да полага труд на официален празник. Работодателят е длъжен да запознава работниците и служителите с утвърдените графици, вкл. с промените в тях, преди започване на работа по тях.

Следва да се има предвид, че в чл. 264 от Кодекса на труда е предвидено, че за работа през дните на официалните празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на трудовото му възнаграждение. Конкретният размер на възнаграждението се определя от работодателя и зависи от това, дали е положен извънреден труд при подневно отчитане на работното време или се работи при условията на СИРВ.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар