Минимална работна заплата включва ли допълнителното възнаграждение за стаж ?

автор: Ваня Иванова

Когато се определя задължителният минимален размер на трудовото възнаграждение,  трябва да се сравнява:

 • Основната заплата по трудов договор да не е по-малка от Минималната работна заплата за страната

или

 • Брутната заплата, като сбор от Основна заплата + допълнителни трудови възнаграждения /ДТВ за стаж, Нощен труд и т.н/ да не е по-малка от Минималната работна заплата.

 

Нито в Кодекса на труда, нито в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата има ясно дефинирано понятие за минимална работна заплата . 

Съществува Наредба за договаряне на работната заплата , която въпреки че е с последно изменение 1993 г., не е отменена и дава определение  какво е Минимална работна заплата:

Чл. 10. (1) Минималната работна заплата е най-ниското трудово възнаграждение за отработено време или за извършена работа.


Всяка година с постановление на Министерския съвет се определя  размерът на минималната месечна работна заплата за страната и минимален размер  на часовата работна заплата. Тя се отнася за  нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.Размерът на минималната месечна работна заплата  се определя за пълен работен месец.

Според Инспекцията по труда основната заплата по трудов договор, а не брутната заплата следва да се съобразява с минималната работна заплата за страната.  В същия дух са и отговорите на МТСП в раздел Въпроси и отговори:

Ето обобщенo доводите за това:

 • Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ с трудовия договор страните (работодател и работник/служител) определят основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

 

 • Съгласно чл. 3 от НОСРЗ Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;

2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;

3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.
 

 • Размерът на основното трудово възнаграждение при пълно работно време не може да бъде под минималната работна заплата, установена за страната .

 

 • Допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се заплаща в процент (не по-малък от 0,6 % за всяка година придобит трудов стаж и професионален опит) върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор, която не може да бъде по-малка от законоустановената за страната

 

Още нещо важно

Трябва да се прави разлика между минимална работна заплата и минимален осигурителен доход

Минималният осиг. доход се определя всяка година със Закона за бюджета на ДОО за календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии. Осигурителният праг представлява сума, върху която се дължат осигуровките.

 Съгласно КСО ,осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход.

Това означава, че дори по трудовия договор да е уговорена брутна заплата, която е по-ниска от минималния осигурителен доход за съответната длъжност, осигуряването на работника или служителя трябва да се направи от работодателя върху този минимален праг. Но ако уговорената работна заплата е равна на МРЗ и тя е по-голяма от мин. Осиг. доход, осигуровки се дължат върху МРЗ.

Минималната заплата от следващата година ще бъде 460 лева, като този размер се предвижда да бъде запазен през 2018 и 2019 година.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

5 Коментари

 1. Avatar
  Галя Пелагиева Йорданова 2019-10-02 14:20:32

  Колко е часовата ставка за страна на работниците/пом.магазинер/ и как се изчислява?

 2. Avatar
  Юлиана Павлова Симеонова 2019-03-05 12:36:24

  Нищо не разбирам. Договорът ми е за 560 лв. Имам прослужено време 61 лв. Но на финала получавам 545 лв заплата

 3. Avatar
  Юлиана Павлова Симеонова 2019-03-05 12:35:35

  Нищо не разбирам. Договорът ми е за 560 лв. Имам прослужено време 61 лв. Но на финала получавам 545 лв заплата

 4. Avatar
  Арсова 2019-02-11 15:06:39

  БРЗ - 600 лв. в т.ч. клас 36 лв., минимален осиг.праг 750 лв. Осиг.доход какъв е - 750 лв. или 750+36 =786 лв. Т.е клас прослужено време влиза ли в мин.ос.доход

 5. Avatar
  Румен Николов 2018-08-03 18:35:44

  Здравейте...!Работя на МРЗ с Трудов договор-охранител..При последното увеличение на МРЗ Основното ми трудово възнаграждение си остана 460 ,при МРЗ=510лв ,но с Нощния труд, клас ,прослужено време Осигурителния доход ,върху които се начисляват осигуровките е по-голям от МРЗ=510лв..Не е ли задължително Основното трудово възнаграждение да е = МРЗ и от там да се начисляват ,допълнителните възнаграждения..!?Благодаря...!

Напиши коментар