Коригираща годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО

автор:Мария Янчева

С измененията на ЗКПО в сила от 01.01.2017г. се даде възможност за еднократно коригиране на данъчния финансов резултат и данъчното задължение при открита счетоводна грешка за предходната година в срок до 30 септември на текущата година чрез подаване на нова годишна данъчна декларация. В останалите случаи на счетоводни грешки за минали години, които водят до промяна на данъчния финансов резултат, следва да се уведоми компетентния орган по приходите (чл.75, ал.3 ЗКПО).

В тази връзка са разгледани интересни казуси в писмо на НАП – ЦУ изх.№ М-24-36-25 от 21.06.2017г. по повод поставени въпроси от данъкоплатци. 

Разгледана е хипотеза, в която данъчно задължено лице (ДЗЛ) е подало годишна данъчна декларация (ГДД) по чл.92 ЗКПО за 2016 година и не е попълнило реда за полагаща се отстъпка, въпреки че е имало право на такава в размер на 1000 лева. Поставен е въпрос дали тази отстъпка може да се ползва чрез подаване на коригираща данъчна декларация по чл.75, ал.3 ЗКПО. Становището на данъчна администрация е, че няма възможност отстъпката да бъде ползвана, като са изложени следните аргументи:

-          Ползването на отстъпката по чл.92, ал.5 ЗКПО в сила до 31.12.2017г. е право, а не задължение, следователно неупражняването на това право (непопълването на съответните полета от подадената ГДД) води до дължимост на корпоративния данък в пълен размер.

-          Чл.104, ал.1 ДОПК дава възможност да се правят промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения в подадена декларация само до изтичане на законоустановения срок за подаване. Следователно след 31 март 2017, този ред за промени в ГДД за 2016 година не е приложим.

-          Корекции могат да се направят по реда на чл.75, ал.3 ЗКПО чрез подаване на нова ГДД за 2016 година, но в този случай няма да бъде спазено условието декларацията да е подадена по електронен път до 31 март, следователно ДЗЛ няма право да ползва отстъпка.

Становището на НАП изглежда рестриктивно с оглед на това, че чл.75, ал.3 ЗКПО допуска корекции на данъчното задължение и по никакъв начин не поставя условие промените да са в резултат само на неизпълнени задължения.

Корекция, произтичаща от неупражнено право също би трябвало да може да се реализира по този ред, ако са изпълнени останалите условия на закона. И въпреки че коригиращата декларация ще замести вече подадената ГДД по чл.92 ЗКПО и тя наистина ще е с дата след 31 март 2017 година, към 31 март са били изпълнени всички изисквания на закона за ползване на отстъпката и би следвало тя да може да се включи чрез корекцията.

Корекцията цели да се формира законосъобразен данъчен финансов резултат и данъчно задължение за определен период. Отстъпката следва да стимулира навременно плащане на корпоративния данък и подаване на декларации по електронен път, като дружеството е изпълнило и двете условия, но е направило технически пропуск при попълване на данните. Макар и некоментиран в становището на НАП, остава открит въпроса дали реда по чл.75, ал.3 ЗКПО е приложим за технически пропуски, тъй като е предвиден за корекции при откриване на счетоводни грешки за предходен период, а в ЗКПО няма определение за счетоводна грешка.

 

Втората разгледана хипотеза е свързана с частта за деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Поставен е въпрос дали може да се избере облагане по реда на ЗКПО за 2017 година чрез подаване на коригираща данъчна декларация по чл.75, ал.3 ЗКПО за 2016 година. Становището на данъчна администрация е, че няма правна възможност за такъв вид корекция след изтичане на срока за подаване на ГДД, като са изложени следните аргументи:

-          ДЗЛ могат да избират да облагат по ЗКПО доходите в натура, представляващи разходи в натура, ежегодно. Този избор се упражнява с ГДД по чл.92 ЗКПО и важи за всички физически лица и за цялата календарна година. Ако изборът не е упражнен, то облагането е по общия ред на ЗДДФЛ. ЗКПО не предвижда възможност за удължаване на срока за упражняване на правото на избор.

-          Режимът за коригиране на грешки по чл.75 ЗКПО не е приложим в конкретния случай, тъй като се прилага за коригиране на данъчни финансови резултати и данъчни задължения за минали години.

-          Чл.104, ал.1 ДОПК дава възможност да се правят промени, свързани с декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения в подадена декларация само до изтичане на законоустановения срок за подаване. Следователно след 31 март, този ред за промени в ГДД за предходната година не е приложим.

--------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар