Корекция и заличаване на уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ

Уведомлението съгласно чл. 62 ал. 5 от КТ за сключване, изменение или прекратяване на трудовите договори се изпраща:

1. в тридневен срок от:

а) сключване на трудовия договор;

б) изменение на трудовия договор, с което се променя длъжността и/или срокът на договора;

в) издаване на постановлението по реда на чл. 405а от Кодекса на труда;

2. в седемдневен срок от прекратяване на трудовия договор;


Работодателят има възможност да извърши коригиране или заличаване на подадени вече уведомления.

Коригиране се извършва, когато:

 1. контролен орган на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" или орган по приходите на НАП при проверка констатират несъответствие между данните в завереното уведомление и условията по трудовия договор.  Работодателят е длъжен да коригира данните, като изпрати ново уведомление в седемдневен срок от установяване на несъответствието.
 2. Работодателят може и по своя инициатива да коригира данните в заверените уведомления (приложение № 1), като изпрати ново уведомление.

Когато се подава код корекция освен коригираните се попълват всички останали данни от подаденото преди това уведомление.

В двата случая работодателят връчва на работника или служителя копие от заверените коригирани уведомления.

Заличаване се извършва, когато:

 1. работникът или служителят не постъпи на работа в уговорения срок и съгласно чл. 63, ал. 3 от КТ трудовото правоотношение се смята за невъзникнало;

 2. уволнен работник или служител бъде възстановен на работа при отмяна на заповедта за уволнението;
 3. когато се налага извършване на корекция на данни в полетата на точки:

 • 2 - Тип на документа;
 • 3 - Код на работодател;
 • 4 - ЕГН/ЛНЧ/;
 • 8 - Основание на договора;
 • 10 - Дата на сключване.

Корекция или заличаване само след заверено редовно уведомление

Уведомление за коригиране или заличаване се изпраща само при наличието на заверено преди това от ТД на НАП уведомление за сключване, изменение или прекратяване на трудов договор. За коригиране или заличаване се изпраща ново уведомление, попълнено по определен ред.

Когато  работодателят е подал уведомление, което не е прието , той следва да поправи грешките си  и да го изпрати отново  в тридневен срок от датата на връчването или получаването на справката от НАП

Какво се пише в полето на т. 1 – „Код корекция”

Когато се подават редовни данни - в т. 1 – „Код корекция”се попълва 0.

Когато се подава уведомление за коригиране на погрешно подадено уведомление - се попълва цифра „1” в полето на т. 1 – „Код корекция”.

Когато се подава уведомление за заличаване на подадено уведомление - се попълва цифра „2” в полето на т. 1 – „Код корекция”.

Може ли да се подава корекция  на подадено вече уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ по електронен път?

може, ако е спазен 3 дневния срок , посочен в чл. 3 ал. 1 от Наредбата:

Чрез електронната услуга на НАП се приемат данни за уведомления по чл.62, ал.5 от КТ за сключени трудови договори, само ако са подадени в 3-дневния срок, определен с Наредба № 5

Чрез електронната услуга не може да се подадат следните видове данни, които се приемат САМО в офисите на НАП:

Данни за сключени трудови договори, подавани след 3-дневния срок – въз основа на влязло в сила предписание от ИА "Главна инспекция по труда",

Данни, с които се отстраняват несъответствия при предходно подадена информация за сключени трудови договори, ако се подават след изтичане на 3-дневния срок от сключването им - след предоставяне на "Справка за приети и отхвърлени уведомления по реда на чл.62, ал.5 от КТ

Може ли да се подаде корекция на подадено вече уведомление по чл. 62 ал. 5 от КТ, когато е установана погрешна информация относно тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН и основание на договора

Не може. Съгласно указания за подаване Код корекция не се използва за корекция в т. 2, 3, 4, 8 и 10 на уведомлението. (т.е. тип на документа, БУЛСТАТ, ЕГН ,основание на договора и дата на сключване).Първо се подава уведомление с код за заличаване и ново уведомление с редовни данни

Пример:

Работодателят установява, че некоректно е попълнена датата на сключване на трудовия договор - 28.07.2016 г. вместо 04.08.2016 г. Датата на сключване се попълва в точка 10 от уведомлението и тя не може да се коригира чрез подаване на уведомление с попълнен код за корекция - 1 . В този случай първо се подава уведомление с попълнен код за заличаване - 2 в полето на т. 1 и задължително попълнени точки 2; 3; 4; 8 и 10, след което се подава ново уведомление с коректни данни


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  Величка 2020-10-30 09:41:47

  Поради допусната грешка е заличен служител работещ и в момента във фирмата.Може ли да се отстрани заличаването .Срок за това има ли и санкция също?

 2. Avatar
  Мария 2020-03-23 17:32:18

  Поради грешка е заличен трудов договор от 2019г.
  Има ли начин да бъде възстановен?

 3. Avatar
  АНИ ВЕЛКОВА 2019-12-13 12:41:52

  може ли тр.договор от м.юли 2017 да бъде анулиран и заменен с тр.договор от същата дата, но 2018г. на едно и също лице?
  Благодаря предварително!

 4. Avatar
  нова 2017-03-30 14:28:45

  къде има нова бланка на уведомлението от 01.04.2017

Напиши коментар