Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България

На страницата на Министреството на финансите е публикувана за обществено обсъждане Концепция на Закон за въвеждане на еврото в Република България.

Документът има за цел да предложи концепция за обхвата и структурата на нов Закон за въвеждане на еврото в Република България. Законът ще урежда принципите, правилата и процедурите за въвеждане на еврото като официална валута в Република България.

В закона се уреждат основните въпроси, като  начин и срок за замяна на пари в брой, правилата за превалутиране на цени, заплати, социални помощи, финансови инструменти и др.; мерките за защита на потребителите, санкции и др.

Еврото ще стане официалната валута и законно платежно средство в Република България от датата на отмяна на дерогацията за Република България по чл. 140(2) от ДФЕС.

Превалутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фиксирания валутен курс от 1.95583 лева за 1 евро, който ще бъде потвърден с изменение на Регламент (EО) № 2866/98. Не се допуска преизчисляване на суми, използвайки съкратената форма на
фиксирания валутен курс, а трябва да се използва изцяло фиксираният курс за обмен, т.е. с всичките пет знака след десетичната точка.

Преобразуването на цените и другите стойности от лева в евро ще се извършва чрез прилагане на пълната числова стойност на фиксирания валутен курс и закръгляване на получената сума до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие с математическите правила за закръгляване

Регламентира се периодът на двойно обращение на лева и еврото в България - един месец, считано от деня на въвеждане на еврото.

Въвеждат се правила в периода на двойно обращение на лев и евро.

Повече за правилата ТУК


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар