Консолидирани финансови отчети - трета част

автор: Мария Янчева

Счетоводна база за консолидираните финансови отчети са тези стандарти, съгласно които изготвя годишния си финансов отчет консолидиращото предприятие (чл.34, ал.5 ЗС). Те се съставят независимо от местонахождението на седалищата на дъщерните предприятия (чл.31, ал.2 ЗС).

Съставянето на конослидирани финансови отчети е регламентирано чрез следните основни правила:

 1. Прилагане на едни и същи счетоводни политики за едни и същи сделки и събития, осъществени при сходни условия. Когато са приложени различни политики в индивидуалните отчети на предприятията от групата, то следва да се направят съответни корекции и преизчисления, за да се постигне съответствие с методите, приложени в консолидираните отчети.

 2. Датата, към която се съставя консолидиран финансов отчет съвпада с датата, към която се съставя индивидуалния финансов отчет на консолидиращото предприятие. Останалите индивидуални отчети на предприятията в групата, които се използват в консолидацията следва да са изготвени към същата дата. Когато отчетите на дъщерните предприятия са към различна дата, то те следва да предоставят допълнителна финансова информация (междинни отчети), съобразена с консолидираните финансови отчети. Допустимо е да се използват индивидуални отчети, чиято отчетна дата предхожда тази на предприятието майка с не повече от три месеца (съгласно СС 27 няма допълнителни условия за приложение на тази норма, а съгласно МСФО 10 тя е приложима когато е практически невъзможно да се предостави допълнителна финансова информация към съответната дата). При наличие на такава разлика в отчетните дати консолидираните отчети следва да отразят значимите сделки и събития, настъпили в този период. МСФО 10 изисква още разликите в датите на финансовите отчети да се запазват в различните отчетни периоди.

  Консолидирането по отношение на конкретно дъщерно предприятие започва от датата, на която инвеститорът е придобил контрол върху него и се преустановява на датата, на която инвеститорът загуби контрол.

 3. Консолидационните процедури включват:

  а) Обединяване на активите, пасивите, собствения капитал, приходите, разходите и паричните потоци на предприятието майка и на дъщерните дружества.

  б) Елиминиране на балансовата стойност на инвестициите на предприятието майка в дъщерните предприятия, както и дела на предприятието майка в собствения капитал на дъщерните дружества.

  в) Елиминиране на вътрешногруповите активи, пасиви и собствен капитал; елиминиране на приходите и разходите, свързани със сделки между предприятия от групата; елиминиране на паричните потоци между предприятия от групата; елиминиране на печалбите и загубите от вътрешногрупови сделки, които са включени в стойността на активите (например материални запаси и дълготрайни активи).  

  Вътрешногруповите загуби могат да са индикатор за наличие на обезценка, която следва да се признае в консолидираните финансови отчети.

  г) Индивидуалните отчети на включените в консолидацията предприятия трябва да се приведат в съответствие с валутата и мярката на предприятието майка (за българско дружество майка отчетите се съставят в хиляди лева).

Консолидираните финансови отчети, както и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията, подлежат на независим финансов одит(чл.37, ал.3 ЗС).

 

Консолидираните отчети се публикуват съгласно общите изисквания на чл.38 от ЗС (за всички търговци чрез обявяванев търговския регистър до 30 юни на годината след отчетната), като това трябва да става едновременно с публикуването на индивидуалните финансови отчети на предприятието майка (чл.38, ал.6 ЗС). Особено изискване за публикуване е предвидено за междинни предприятия майки, които не са задължени да съставят консолидирани отчети – те трябва да публикуват консолидираните отчети на предприятието майка на български език, одитирани съгласно законодателството на държавата на предприятието майка.

Предприятията, които съставят консолидирани финансови отчети трябва да сътавят и консолидиран доклад за дейността (чл.46 ЗС). Допустимо е да се изготви един доклад, когато предприятие майка има задължение за индивидуален и консолидиран доклад за дейността.

Още по темата:

Какво представляват консолидираните финансови отчети и кой има задължение да ги съставя:  Консолидирани финансови отчети - първа част

В кои случаи отпада задължението да се съставят консолидирани финансови отчети? Консолидирани финансови отчети - втора част

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар