Консолидирани финансови отчети - първа част

Автор: Мария Янчева

Изготвянето на консолидирани финансови отчети е продиктувано от необходимостта потребителите на съдържанието им да получат информация не само за индивидуалното финансово състояние и индивидуалните финансови резултати на отделните единици в рамките на една икономическа група, но и финансова информация за цялата група, независимо от правните, регионалните, отрасловите и други разграничения между предприятията в групата.

Консолидираните финансови отчети представят имущественото и финансовото състояние, отчетеният финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствения капитал на предприятията, включени в консолидирането, все едно че те са едно предприятие (§1 т.7 от допълнителните разпоредби на ЗС). Те се съставят от търговски дружества, които са предприятия майки(чл.27 ЗС). В зависимост от приложимата за консолидиращото предприятие счетоводна база се прилагат правилата и изискванията на Националните счетоводни стандарти или на Международните счетоводни стандарти (чл.31, ал.1 ЗС), съответно СС 27 „Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия“ и МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“.

Предприятие майка е предприятие, което контролира едно или повече други предприятия. Съответно дъщерно предприятие е това, което е под контрола на друго предприятие. Майката и всички нейни дъщерни дружества формират група предприятия.

При дефиниране наличието на контрол МСФО 10 изисква от предприятието инвеститор да направи преценка на всички факти и обстоятелства (независимо от характера на неговото участие в предприятието, в което е инвестирано) с оглед установяване на трите задължителни елемента. Контрол е налице само когато:

  • Инвеститорът притежава правомощия в предприятието, в което е инвестирано;

  • Инвеститорът е изложен на или притежава права върху променливите приходи от своето участие в предприятието, в което е инвестирано; и

  • Инвеститорът има възможност да използва своите правомощия, за да окаже въздействие върху размера на възвръщаемостта от предприятието, в което е инвестирано.

Правомощията произтичат от права, които дават възможност на инвеститора да ръководи дейностите, които оказват съществено въздействие върху възвръщаемостта на предприятието, в което е инвестирано. Наличието им може да произтича директно от правата на глас, осигурени от инструменти на собствения капитал, но може и да е резултат от различни договорни отношения.

Инвеститорът е изложен на или има права върху променливата възвръщаемост от своето участие, когато тази възвръщаемост може да се променя като последица от резултатите на предприятието, в което е инвестирано.

СС 27 дефинира задължението за съставяне на консолидирани финансови отчети и съответно наличието на контрол чрез изброяване на конкретни хипотези, а именно когато:

  • Предприятието майка притежава мнозинство от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;

  • Предприятието майка е акционер или съдружник в дъщерното предприятие и има право да назначава или да освобождава мнозинството на членовете на административното ръководство и/или членовете на управителния или надзорния съвет на дъщерното предприятие;

  • Предприятието майка има право да упражнява господстващо влияние върху предприятие, в което е акционер или съдружник по силата на договор или клауза в учредителния му акт;

  • Предприятието майка е акционер или съдружник, притежаващ най-малко 20 на сто или повече от правата на глас в друго предприятие, и мнозинството на членовете на административното ръководство и/или членовете на управителния или надзорния съвет на другото предприятие, които са заемали длъжностите си през последните два отчетни периода и до датата на съставяне на консолидираните финансови отчети, са назначени единствено по силата на упражняване на правата на глас (само ако друго предприятие няма правата по предходните точки);

  • Единствено предприятието майка контролира мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в дъщерното предприятие по силата на договор с други акционери или съдружници в предприятието;

  • Предприятието майка има правомощията да упражнява или действително упражнява доминиращо влияние или контрол върху дъщерното предприятие;

  • Предприятието майка и дъщерното предприятие се управляват общо от предприятието майка.

 

(Следва продължение)

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар