Консолидирани финансови отчети - втора част

автор: Мария Янчева

Счетоводните стандарти и ЗС предвиждат изключения по повод задължението за съставяне на консолидирани отчети.

В МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“ са описани две хипотези на отпадане на задължението:

1) Когато са изпълнени едновременно следните условия:

- Предприятието майка е от своя страна напълно или частично притежавано дъщерно предприятие и всички останали негови собственици са били информирани и не възразяват то да не съставя консолидирани финансови отчети;

- Инструментите на собствения капитал или дълговите инструменти на предприятието майка не се търгуват на публичен пазар;

- Предприятието майка не е представило или не е в процес на представяне на финансовите си отчети пред комисия по ценните книжа или друг регулаторен орган за целите на емитиране на финансови инструменти на публичен пазар;

- Крайното или междинно предприятие от групата изготвя финансови отчети, които са на разположение за публично ползване, отговарят на изискванията на МСФО и в които дъщерните предприятия са консолидирани или са оценени по справедлива стойност в печалбата или загубата съгласно МСФО 10.

2) Когато предприятието майка е инвестиционно предприятие и МСФО 10 изисква да оцени всички свои дъщерни предприятия по справедлива стойност в печалбата или загубата.

В СС 27 „Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия“ предвидените изключения от задължението за консолидация могат да се групират по следния начин:

1.Когато предприятието майка е от своя страна дъщерно на друго предприятие, което е местно на държава членка на Европейския съюз (ЕС) и са изпълнени една от следните две групи условия:

а) Предприятието майка на освободеното предприятие притежава всички негови акции или дялове или притежава поне 90 % от акциите или дяловете на освободеното предприятие и останалите акционери или съдружници са одобрили освобождаването;

б) Освободеното предприятие и всички негови дъщерни предприятия са включени в консолидиран финансов отчет на по-голямо обединение с майка от държава членка на ЕС;

в) Консолидираният финансов отчет по т.б е съставен в съотвествие със законодателството на държавата членка по седалището на майката или в съотвествие с МСФО.

или

а) Съдружниците или акционерите на освободеното предприятие, които притежават не по-малко от 10 % от записания капитал (за акционерно или командитно дружество с акции) или 20 % от записания капитал (за предприятия с друга правна форма), не са поискали съставяне на консолидиран финансов отчет поне шест месеца преди края на отчетния период;

б) Освободеното предприятие и всички негови дъщерни предприятия са включени в консолидиран финансов отчет на по-голямо обединение с майка от държава членка на ЕС;

в) Консолидираният финансов отчет по т.б) е съставен в съотвествие със законодателството на държавата членка по седалището на майката или в съотвествие с МСФО.

2. Когато предприятието майка е от своя страна дъщерно на друго предприятие, което е местно на трета държава (извън ЕС) и са изпълнени едновременно следните условия:

а) Освободеното предприятие и всички негови дъщерни предприятия са включени в консолидиран финансов отчет на предприятие майка от трета страна;

б) Консолидираният финансов отчет по т.а) е съставен в съотвествие с изискванията на националното законодателство, законодателството на ЕС, МСФО или аналогичен на тях подход;

в)  Консолидираният финансов отчет по т.а) е одитиран от лица, лицензирани да извършват одит съгласно законодателството на държавата, на която майката е местно лице;

г)  Съдружниците или акционерите на освободеното предприятие, които притежават не по-малко от 10 % от записания капитал (за акционерно или командитно дружество с акции) или 20 % от записания капитал (за предприятия с друга правна форма), не са поискали съставяне на консолидиран финансов отчет поне шест месеца преди края на отчетния период.

3.В случай че е изпълнено едно от следните условия, дъщерно предприятие (включително и такова от обществен интерес съгласно т.22 от Допълнителните разпоредби на ЗС) може да не се включва в консолидирания финансов отчет:

а) Когато необходимата информация не може да бъде получена без прекомерни разходи или ненужно забавяне;

б) Когато акциите или дяловете на дъщерното предприятие се държат единствено с цел последваща продажба;

в) Налице са дългосрочни ограничения, възпрепятстващи предприятието майка да упражнява своите права върху активите на дъщерното дружество или да го управлява.

4.Изключения, приложими за всяко предприятие майка, без да се нарушава изискването за последователност на представянето и сравнителната информация съгласно чл.26, ал.1, т.2 от ЗС:

а) Всички дъщерни предприятия са незначителни (разглеждани поотделно и като цяло);

б) Всички дъщерни предприятия могат да се изключат от консолидацията на някое от основанията по т.3).

В ЗС е регламентирано изключение от задължението за съставяне на консолидирани финансови отчети за предприятия майки на малки групи, когато в групата няма предприятия от обществен интерес (чл.32 ЗС). Съгласно чл.31 от ЗС консолидирани финансови отчети се съставят по правилата на приложимата счетоводна база, съответно НСС или МСФО. Специалната нормативна уредба следва да има предимство. В същото време т.4.1. от СС 27 прави препратка към ЗС във връзка с изискванията за консолидация, от което може да се направи извода, че облекчението за малки групи ще е приложимо по отношение на предприятия, чиято счетоводна база са НСС.

Групите предприятия се категоризират като малки, когато не се надхвърлят праговете на два от следните три показателя (суми съгласно финансовите отчети на консолидирана основа към 31 декември на текущия отчетен период):

  • Балансова стойност на активите – 8,000,000 лева;

  • Нетни приходи от продажби – 16,000,000 лева;

  • Средна численост на персонала за отчетния период – 50 души.   

 

още по темата:

Какво представляват консолидираните финансови отчети и кой има задължение да ги съставя:  Консолидирани финансови отчети - първа част

(Следва продължение)

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар