Командировките в страната - същност, документиране и признаване на разходи-втора част

гост автор: Красимира Нечева

Данъчно третиране на разходите за командировки съгл. ЗКПО


Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗКПО за данъчни цели се признават в пълен размер разходите за пътуване и престой/нощувки/, когато едновременно са изпълнени следните условия:

- Пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице;

- Разходите са за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или, които са наети от предприятието по извънтрудови правоотношения (граждански договори), управители, членове на управителни и контролни органи на данъчно задълженото лице.
 
Чл. 33. (1) ЗКПО Признават се за данъчни цели следните счетоводни разходи за пътуване и престой на физически лица, когато пътуването и престоят са извършени във връзка с дейността на данъчно задълженото лице:
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;
2. разходите, извършени от едноличен търговец за пътуване и престой на:
а) физическото лице - собственик на предприятието на едноличния търговец, и
б) лицата, които са в трудови правоотношения с едноличния търговец или са наети от него по извънтрудови правоотношения.
 
(2) Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.
 
По смисъла на разпоредбата на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ извънтрудови правоотношения са тези извън посочените в §1, т.26, 28 и 29, по силата на които се дължи постигането на определен резултат от физическото лице.
 
Следователно, посочените нормативни основания определят, че разходите за пътуване и престой на физическо лице в страната ще бъдат признати само при наличие на договорни отношения. (Писмо на НАП № 2_295/17.02.2012 г.) При признаване на разходи за командировка на собственик е необходимо да има наличие на договорни отношения за възлагане на определена задача, пряко свързана с дейността на дружеството.

Не се признават за данъчни цели счетоводните разходи за пътуване и престой на акционерите или съдружниците, когато те извършват пътуването и престоя в качеството си на акционери или съдружници.

 

Документална обоснованост


За да бъдат данъчно признати, изплатените пътни и квартирни пари трябва да бъдат документално обосновани чрез първичен счетоводен документ (фактура, разписка за платени нощувки към физическо лице, билети за автобусен транспорт, бордна карта, разписка или квитанция за платени магистрални и други такси, пътен лист, пътна книжка).
 
 
 

Третиране на дневните пари съгл. ЗДДФЛ

 
Изплатените дневни пари, подлежат на данъчно регулиране чрез Закона за данъчите върху доходите на физическите лица. Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 5б и чл. 13, ал.1, т. 23 от ЗДДФЛ за командированите лица по трудови и извънтрудови правоотношения дневните пари до двукратния им размер, определен за страната, тоест до 40 лв. при командировка с нощуване и до 20 лв. при командировка без нощуване са необлагаеми доходи. Всички дневни пари, изплатени над тези размери, са облагаеми доходи на лицата.
 

Чл. 13. (1) ЗДДФЛ Не са облагаеми

23. получените суми за командировъчни пътни и квартирни пари по правоотношения, които не са трудови, когато са за сметка на възложителя и са доказани документално по реда на действащото законодателство, както и дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, определен за лицата по трудови правоотношения;

Чл. 24. (2) ЗДДФЛ  В облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват:
.......
5. стойността на:
а) пътните и квартирните пари, доказани документално по реда на действащото законодателство;
б) дневните командировъчни пари, но не повече от двукратния им размер, посочен в нормативен акт;


При лице по трудов договор горницата над двукратния размер на дневните командировъчни е облагаем доход и работодателят трябва да го включи към трудовото възнаграждение и да го обложи с данък върху доходите.

 
При лице по извънтрудово правоотношение това превишение също е облагаемо и следва да се декларира в Приложение № 3 към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. За удостоверяване на изплатеният доход и удържаният данък към декларацията се прилага служебна бележка по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ, издадена от платеца на дохода.
 
 

Включване в осигурителния доход

 
По отношение на осигурителните вноски, съгласно Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски - не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху пътните, и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, както и върху двукратния размер на дневните командировъчни. Това означава, че аналогично на данъчното облагане, осигуровки върху дневните пари ще се дължат при превишаване на двукратния им размер.
 

Чл. 1 (8) НЕВДПОВ  Не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху:

1. дневните пари при командировка до двукратния им размер, определен в нормативен акт, пътните и квартирните пари при командировка или заместващите ги възнаграждения, включително тези по § 3 от допълнителните разпоредби на Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. за приемане на Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения и изплатените пътни и квартирни пари за сметка на възложителя на лица, работещи без трудови правоотношения

 

Пример: Изплатени са  дневни 60 лв. С осигуровки и данък облагаме 20 лв., като ги прибавяме към осигурителния и облагаемия доход на лицето, но без да ги включваме в нетното възнаграждение на лицето по ведомост.

 

Още за командировките в страната: Командировките в страната - същност, документиране и признаване на разходи-първа част

 
----------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и бизнес консултации

Илюстрация: Designed by Freepik
 

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар