Кои идентификационни номера по ЗДДС на физически лица се преобразуват след измененията в Регистър БУЛСТАТ

Източник: nra.bg

Агенцията по вписванията служебно преобразува ЕИК от 10-значен в 9-значен код за физическите лица по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от Закона за Регистър БУЛСТАТ /ЗРБ/. Промяната в ЗРБ влезе в сила от 4 януари 2022 г.

Съгласно измененията, се преобразува ЕИК на:

 • физическите лица, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 9 от закона);
   
 •  други физически лица – осигурители, които са регистрирани в регистър БУЛСТАТ с 10-значен код (чл.3 , ал. 1, т. 11 от закона).
   

Информацията за новия си 9-значен код, потребителите ще могат да получат чрез Портала за електронни услуги на Агенцията по вписванията – www.bulstat.bg, в раздел Справки от 4 януари 2022 г.

С тази промяна се налага изменение и в идентификационния номер за целите на ДДС по чл.94, ал. 2 от ЗДДС за лицата, за които е извършена смяна на ЕИК. Като след 04.01.2022 г. за физическите лица, които са вписани в регистър БУЛСТАТ и са регистрирани по ЗДДС към 04.01.2022 г., се преобразува служебно идентификационният номер от BG + ЕГН на BG + 9 разряден код по БУЛСТАТ.


Не се променят идентификационните номера за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от ЗДДС на следните физически лица:

 • на физическите лица, които са регистрирани в регистър Булстат, но които не попадат в обхвата на промените в Закона за изменение и допълнение на Закона да регистър Булстат и съответно на които не е променен ЕИК. Тези лица запазват настоящият си идентификационен номер за целите на ДДС.;
   
 • на физическите лица, които не се регистрирани в Регистър Булстат. Техният идентификационен номер за целите на ДДС си остава BG+EГН/ЛНЧ.
   

В унисон с извършената промяна в Закона за Регистър БУЛСТАТ и с цел защита на личните данни на физическите лица (в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни), НАП ще предложи промени в Правилника за прилагане на ЗДДС, с които да унифицира формата на идентификационния номер.

Същевременно и всяко физическо лице, което е вписано в Регистър Булстат по реда на § 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ („§ 2. Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на стопанските и други субекти, които осъществяват дейност на територията на Република България съгласно Закона за статистиката, се смятат вписани в регистъра по този закон и запазват идентификационния си код.”), и за което към момента в идентификационния му номер за целите на ДДС фигурира ЕГН-то му, може да подаде искане до компетентната териториална дирекция на НАП по регистрацията му за промяна на този номер, като същият ще бъде променен и формиран от BG+EИК. 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар