Кога бъдещата майка има право на обезщетение и парични помощи при бременност и раждане?

Кои са условията за получаване на  парично обезщетение за бременност и раждане?

Съгласно чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск

Следователно условията за получаването на майчинство са :

към началото на първия болничен за бременност и раждане лицето да е осигурено за общо заболяване и майчинство;

да има най-малко 12 месеца осигурителен стаж като осигурен за общо заболяване и майчинство.

 Дванадесетмесечният осигурителен стаж може да е прекъснат или непрекъснат и не е задължително да е положен непосредствено преди излизането в отпуск за бременност и раждане или при един и същ работодател.

Кога възнква осигуряването за общо заболявяне и майчинство?

Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 от КСО  и за който са внесени или дължими осигурителни вноскии продължава до прекратяването й.

Размер на обезщетението, когато майката е осигурена за общо заболяване и  има  необходимия 12 месечен стаж

Съгласно Чл. 49 от КСО, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане.

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната

Когато за някой от периодите няма осигурителен доход:

За дните, включени в периода от 24 месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето не е било осигурено за общо заболяване и майчинство;

 

Как се изчислява паричното обезщетение?

Събират се доходите през последните 24 месеца преди да излезе лицето в първия болничен. За месеците без доходи се  взима минималната работна заплата за страната.

Получената сума се умножава по 90% и  се дели на сбора от работни дни през тези 24 месеца. Ще  се получи среднодневното парично обезщетение, което трябва да се получава по време на майчинството. Това среднодневно парично обезщетение се умножава по работните дни на всеки месец, през които ще се получава майчинството.

 

Размер на обезщетението, когато майката е осигурена за общо заболяване и няма  необходимия 12 месечен стаж

Съгласно Чл. 5а. (2) от Закона за семейните помощи за деца, когато бременната жена е осигурена за общо заболяване и майчинство, но не получава обезщетение за бременност и раждане, поради това че няма необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, получава еднократна помощ в размер, определен пропорционално на броя на дните от началото на отпуска за бременност и раждане до придобиването на необходимия осигурителен стаж по чл. 48а от Кодекса за социално осигуряване, но за не повече от 45 дни.

Еднократната помощ при бременност се изплаща за периода от 45 дни преди определения термин за раждане.

Размерът на тази еднократна помощ, за 2016 г., е 150 лв.

 

Размер на обезщетението при застъпване на майчинството

При придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

 

Изчисляване на паричното обезщетение при бременност и раждане, когато лицето работи по повече от едно правоотношение или основание за осигуряване.

Паричните обезщетения на лица, които към началото на отпуска поради бременност и раждане са осигурени за общо заболяване и майчинство по повече от едно правоотношение/основание за осигуряване,се изплащат поотделно по всяко от правоотношенията или за всяко от основанията.

 

Парична помощ, когато майката не е осигурена за общо заболяване

Съгласно чл. 5а (1) от Закона за семейните помощи за деца, бременнитежени, чийто доход на член от семейството е по-нисък от 350 лв., имат право на еднократна помощ при бременност в размер на 150 лв, когато нямат право на обезщетение за бременност и раждане,по реда на Кодекса за социално осигуряване и живеят постоянно в страната.

 

Еднократна парична помощ при раждане на дете

Майката има право на еднократна помощ при раждане на живо дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция. Размерът на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответната година  и се определя според поредността на децата, родени от майката.

За 2016 размерът е:

за първо дете250 лв.;

за второ дете600 лв.;

за трето дете300 лв.;

за четвърто и всяко следващо дете200 лв

При раждане на близнаци, един от които е второ дете на майката, помощта се изплаща за всяко дете близнак в размера за второ дете.

 Ако до навършване на 2-годишна възраст на детето се установят трайни увреждания 50 и над 50 на сто, на майката се изплаща допълнителна еднократна помощ. За 2016 тя е в размер на 100 лв

Правото за получаване на еднократна помощ възниква от датата на раждане на детето, като помоща може да бъде поискана в срок от 3 години след тази дата

 

Еднократната помощ за отглеждане на близнаци от Закона за семейни помощи за деца

Майката (осиновителката) има право на еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци до навършване на една година, независимо от доходите на семейството, когато децата не са настанени за отглеждане в специализирана институция.

Сумата на помощта се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за съответнатагодина и се изплаща за всяко дете близнак.

Размерът за 2016 е 1200 лв. за всяко дете

Помощта се изплаща на майката,а при невъзможност да я получи – на друг законен представител на детето. Тази помощ може да се получава и от самотен баща, както и от и на семействата на роднини, близки или приемни семейства – за близнаци, настанени по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на децата.

 

Еднократна парична помощ за отглеждане на дете до навършване на една година от майка студентка, учаща в редовна форма на обучение

Отпуска се когато майката (осиновителка) е студентка, учеща в редовна форма на обучение. Правото за получаване на еднократната помощ възниква от датата на раждане на детето и/или от датата на записване в редовна форма на обучение на майката. За 2016 нейният размер е 2880 лв.

Помощта може да бъде поискана в срок до навършване на една година на детето, като изплащането и започва от месеца на подаване на молбата.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

12 Коментари

 1. Avatar
  Десислава 2020-11-24 14:43:32

  Интересува ме, ако предстои раждане, имаш стаж 12 месеца и си осигуряван за обещетения за майчинство, но последните 4 години преди раждането не си работил по трудов договор. Имаш ли право на обещетение първата година? Коло е размерът, и води ли се за трудов стаж? Изобщо, ако не работиш непосредствено преди раждането, и няма от къде да се вземат 24 месеца назад, на какво обещетение имаш право, защото така и няма да има работодател и болнични, кои да ги пуска към НОИ.

 2. Avatar
  Бахар 2020-08-03 13:43:10

  Родих май месец но и до сега не съм получавала майчинство исках да попитам от месеца на раждане ли почват да се исплащат майчинството

 3. Avatar
  Ана 2020-04-24 12:29:20

  Може ли да взимам майчинство в България, ако имам 12 месечен трудов стаж в чужбина? Здравните ми осигуровки са признати в България. И дали здравните осигуровки влияят на майчинството?

 4. Avatar
  Зоя 2020-02-05 12:11:54

  Здр. Можете ли да ми кажете.?В 3 ти месец съм бременна и почвам работа до термина ми остават 6 месеца въпроса ми е мога ли да получавам обезщетения за майчинство за 6 месеца стаж.

 5. Avatar
  Мария 2019-12-20 13:16:08

  Здравейте! В момента съм безработна и съм записана на борсата. Ако забременея сега, мога ли да получавам обезщетения за майчинство? И изобщо какви помощи мога да получавам?

 6. Avatar
  Габриела 2019-11-14 20:07:00

  Здравейте , през октомери 2019 подадох първи болничен и ми го изплатиха от НОИ , но нямам 12 месеца стаж а 10 месеца работен стаж . Възможно ли е това или има някакво объркване?

 7. Avatar
  Деси 2019-09-23 11:18:12

  Здравейте, бременна съм в 7 седмица. Работя в едно училище на срочен договор до септември 2020г. Термина ми е през май месец. Имам ли ппаво на пълното обещетение за раждане и майчинство 410 дни. А след навършване на 1 годинка на детето имам ли право на обещетение за отглеждане на малко дете до навършване на 2 годинки. Моля дойте съвет скак да постъпя. Да напусна ли, за да получавам обешетение за раждане или мога да си ползвам полагаемото ми се.

 8. Avatar
  Ники 2019-09-17 19:54:02

  Здравейте. Предстои ми да изляза по майчинство скоро, работя на срочен договор, който ще изтече края на юли 2020, т.е. догодина. Как стои в този случай въпросът с втората година майчински помощи? Имам ли въобще право на такива?

 9. Avatar
  Мюжгян 2019-08-20 06:47:10

  Здр!Имам въпрос,който не ми е ясен.Понеже до този момент сам работела без осигуровки които от държавна гледна точка ми ги считат за лице без трудов стаж, но съм подала молба в социалните за детски и все още до този момент освен детските за двете си деца не съм получавала майчинството което трябва да ми се изплашта в размер на 100 лв в рамките за 1 година.Родих второто си дете на 29.05.2019г, та въпроса ми е дали трябва да подам друга молба към социалните освен молбата за детски за да получавам сумата от 100лв?Нека ,ако някой знае ми пише,благодаря ви предварително?

 10. Avatar
  Татяна 2019-06-04 18:16:15

  Как се получава майчинството? Месец за месец или с един месец назад? Благодаря!

 11. Avatar
  Петя Иванова 2018-12-14 07:08:27

  Мисля си, че нямат право да ви освободят от работа по време на бременност и май беше до 2 години на детето. Можете да осъдите работодателя си и ако спечелите той ще бъде задължен да ви назначи отново от съда по неправомерно уволнение, след това направо започнете да си взимата болнични до навършването на 45 дни преди раждането, мисля че, когато сте бременна личния няма право да откаже издаването на болничен. След това ще дойде време и на този болничен за 45 дни преди раждане, фирмата, ако сте спечелила в съда ще има анганжимента да ви е назначила и да подава данните в Нои за Вас. И след това вече когато детенце стане на 2 годинки ще трябва или да си се върнете, ако имате желание или да си намерите нова работа, нъ поне ще сте ги осъдили, ще са ви назначили отново, ще си вземете майчинснвото, а може и да им отсъдят и да ви платят и допълнително обезщетение. При спечелване на делото от Вас загубилата страна ще поеме разходите за адвокат, направени от Вас.
  Това знам аз, не съм най-компетентния човек, но Вие се консултирайте с вещо лице, някой адвокат или счетоводител, мисля че само за консултация вземат някъде около 50 лв. На час, пак си зависи от адвоката. Дано всичко се нареди и си вземете Вашето, да имате здраво и силно детенце, късмет!

 12. Avatar
  антоанета 2018-12-10 11:40:13

  искам да попитам като имам 2 години и малко повече стаж но ме освободиха от работа и останах бременна без работа защо няма да получавам маичинство както подобава а такива които едва са направили 12 месеца и излязат болнични макар и фиктивно получават ,това нее чесно спрямо други каква е тази наща държава за едни има за други няма

Напиши коментар