Как следва да се представят данните за лична платежна сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист пред НОИ ?- обновена

източник http://www.nssi.bg/

Как следва да се представят данните за лична платежна сметка за изплащане на парично обезщетение по болничен лист - за временна неработоспособност, бременност и раждане или при трудоустрояване? 

На основание чл. 6, ал. 2 от НПОПДОО осигурителите съхраняват документите, представени от осигурените лица при тях. За всеки болничен лист осигурителите представят в НОИ само удостоверение, приложение № 9 с данни относно правото на парично обезщетение. В удостоверението се попълват всички необходими за конкретния случай данни, съгласно указанията за попълване на удостоверението, като се вземат предвид и данните от приложение № 1.

Към удостоверение, приложение № 9, което се представя в НОИ, не се прилага декларация, приложение № 1 към наредбата, както и удостоверението от банката/от друг доставчик на платежни услуги, а се съхраняват при осигурителя.

В случай че вече е представено в НОИ удостоверение, приложение № 9 към НПОПДОО, без да е попълнена лична платежна сметка на лицето и такава не е представяна до сега в НОИ (независимо по кой ред), е необходимо да се подаде ново удостоверение, приложение № 9 за същото лице със същите основни параметри (ЕИК, ЕГН, номер на болничен лист и период, както и пореден номер на удостоверението) с код “Представяне” и попълнени т. 15. Входящ номер и дата на представяне на осигурителя на декларация по образец съгласно приложение № 1 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване с данни за промяна на обстоятелствата, свързани с изплащане на паричното обезщетение - № ................ от .............. 20....... г.

т. 16 “Личната платежна сметка на лицето за изплащане на паричното обезщетение е променена, както следва:“ на раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата”, съгласно указанията за попълване на удостоверението.
 

Другата възможност е да се представи отново приложение № 9 с код “Корекция”, с попълнени отново всички данни от раздел I “Удостоверявам следните обстоятелства”, така както са попълнени в представеното преди това удостоверение с код “Представяне”, като в съответната точка се впише новата лична платежна сметка.

За лицата, които вече имат декларирани банкови сметки в НОИ, за изплащане на парични обезщетения или помощи, не е необходимо те отново да се декларират в НОИ с вписването им в удостоверение, приложение № 9, освен в случаите, в които лицата желаят да променят банковите си сметки.

 

Как следва да се посочи  нова платежната сметка, по която служителят да получава обезщетения от ДОО ?

Една от възможностите е да се впише новата лична платежна сметка в съответната точка от раздел І на удостоверение, приложение № 9 или № 10 към НПОПДОО, когато осигурителят го представя за следващия издаден в бъдеще болничен лист на лицето или при искане на друг вид обезщетение.

В случай че за конкретното лице има представени данни за болничен лист или друг вид обезщетение по новия ред с удостоверение, приложение № 9 или № 10, друга възможност е да се представи отново това приложение с код “Представяне” със същите основни параметри, като в съответната точка от раздел ІІ “Удостоверявам следните промени в обстоятелствата” се впише новата лична платежна сметка. 

Възможно е и да се представи отново приложение № 9 или № 10 с код “Корекция”, с попълнени отново всички данни от раздел I “Удостоверявам следните обстоятелства”, така както са попълнени в представеното преди това удостоверение с код “Представяне”, като в съответната точка се впише новата лична платежна сметка.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Мартин Кръстев Гергов 2021-03-29 12:15:35

    Ако имам регистрирана разплащателна сметка в НОЙ за изплащане на лична пенсия,трябва ли да представям и такава за изплащане на обезщетение по болест?

Напиши коментар