Как следва да се изчислят дните на новия отпуск по чл. 164в от КТ, когато се ползва на части ?

Новият отпуск за бащата по чл. 164в от КТ е в размер на два месеца и може да се ползва наведнъж или на частиСпоред чл. 46ж, ал. 2 НРВПО отпускът по чл. 164в КТ се заявява и ползва в календарни дни. 

Тези разпоредби пораждат някои трудности, когато бащата реши да го използва на части. 

Защо се получава така ?  Ето един прост пример:

Ако молбата за отпуск е от 01.10 до 31.10 – това е един календарен месец. Но ако лицето заяви желанието си за ползване на този вид отпуск от понеделник до петък - календарните почивни дни, заедно със събота и неделя,  биха станали много повече.

 

Въпроси по правилното изчисляване на този нов вид отпуск за зададени в сайта на МТСП, ето какво отговорят експертите:

Въпроси:

  • Обръщам се към Вас с въпрос относно новия вид платен отпуск по чл. 164в от Кодекса на труда.

И в Кодекса, и в Наредбата за почивките и отпуските е посочено, че този отпуск е в размер на 2 календарни месеца, но не става ясно тези 2 месеца на колко календарни дни са равни, а е важно, защото този отпуск може да се използва на части.

По този повод разчитам на отговор от Ваша страна - на колко календарни дни се равняват тези 2 календарни месеца (защото ако например се ползва от 01.07.2023 до 31.08.2023 - са 2 календарни месеца = 62 календарни дни, но ако се ползва от 01.01.2023 до 28.02.2023 - отново са 2 месеца, но са 59 дни. А когато се използва на части трябва да знаем до колко дни трябва да ги сумираме и при колко използвани дни се изчерпва)? И има ли изискване за минимален брой дни, които да се използват (както е при неплатения отпуск по чл. 167а, ал. 6 от Кодекса на труда - не по-малко от 5 работни дни)?

 

  • Отпускът по чл.164в от КТ е в размер на 2 месеца / 60 календарни дни = 40 работни дни/. Това е периода, ако този отпуск се ползва изцяло наведнъж.

Законодателят дава право този отпуск да се ползва и на части. Служител си заявява всеки месец /в продължение на 12 месеца/ по 5 дни такъв отпуск. Това са 5 работни = 5 календарни дни. В този случай служителят ще ползва 60 работни дни. Като се добавят и 2 почивни дни /събота и недея/, това прави общо 84-90 календарни дни. Като работодател не може да откажем този отпуск да се ползва на части по този начин. Но в същото време този служител ще отсъства от работа 12 седмици, а не 8. Това е проблем за работодателя, защото този служител ще отсъства повече от 40 работни дни.
Въпрос - има ли допълнителни разяснения как да се заявява този отпуск ? Трябва ли да се заявява за период понеделник-неделя /5 работни, 7 календрани дни/ или може понеделник-петък /5 работни, 5 календрани дни/ ?

  • Здравейте, ако този отпуск се ползва на части как ще се изчисляват оставащите дни за ползване? 2 месеца срок са от 58 до 62 дни, в зависимост от това в кои месеци ще се полва отпуска.


Отговорът и по трите въпроса е едентичен:

Съгласно чл. 164в, ал. 1 - 3 КТ бащата (осиновителят) има право на отпуск за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст в размер два месеца, когато не е ползвал отпуск по чл. 163, ал. 10, чл. 164, ал. 3, чл. 164б, ал. 2 и 5 или чл. 167, ал. 1. Когато бащата (осиновителят) е ползвал прехвърлен от майката отпуск на основание посочените по-горе разпоредби за период, по-кратък от два месеца, той има право на отпуск по ал. 1 в размер на разликата между два месеца и ползвания отпуск. Отпускът по ал. 1 може да се ползва наведнъж или на части.

Според чл. 46ж, ал. 2 НРВПО отпускът по чл. 164в КТ се заявява и ползва в календарни дни.

Видно от разпоредбата на чл. 164в, ал. 1 и 3 КТ размерът на отпуска е определен като календарен период и може да се ползва наведнъж или на части. Следва да се има предвид, че когато отпускът се ползва на части, нито разпоредбата на чл. 164в КТ, нито разпоредбата на чл. 46ж НРВПО съдържат изискване за минимален брой дни, които да се заявяват и ползват.
Предвид гореизложеното, когато отпускът се заявява и ползва на части, се посочва календарен период - от дата до дата.

Ползваните платени отпуски (вкл. отпускът по чл. 164в КТ) независимо от тяхното основание и начина на заплащането им, се признават за трудов стаж (чл. 352, ал. 1, т. 2 от КТ). В тази връзка следва да се отбележи, че за 1 месец трудов стаж се зачита календарният месец, през който са изработени най-малко 21 дни при петдневна работна седмица (чл. 355, ал. 3 от КТ).

В чл. 9, ал. 4 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж е предвидено, че при изработени през отделни месеци на годината по-малко от работните дни трудовия стаж се признава за толкова месеца, колкото се получават, като общият брой на изработените дни през тези месеци се раздели на 21 (при законоустановена петдневна работна седмица). Към изчисления по този начин трудов стаж се прибавят и изработените през годината пълни месеци. Следва да се има предвид, че в чл. 38, ал. 10 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж е възприет аналогичен принцип при зачитане на един месец осигурителен стаж.

Поради това сме на мнение, че когато през определени календарни периоди работникът или служителят е ползвал на части общо 21 работни дни отпуск по чл. 164в от КТ, времето следва да се зачете за един пълен месец отпуск. По този начин ще се прилага еднакъв подход при изчисляване размера на ползвания отпуск, на придобития трудов и на зачетения осигурителен стаж на работника или служителя.


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар