Как се коригират допуснати технически грешки в болничен лист?

От своята страница Националният осигурителен институт дава отговор на два често срещани въпроса относно допуснати грешки по издаване на болничния лист:

 

Как се коригират допуснати технически грешки в болничен лист?

Допуснати технически грешки може да се установят:

  1. Преди подаване на удостоверение по образец съгласно приложение № 9 към Наредбата за паричните обезщетения и помощи от ДОО.
  2. След подаване на удостоверение съгласно приложение № 9, но преди изплащане на обезщетение.

За случаите по т. 1 работодателят/осигурителят следва да върне хартиения екземпляр на болничния лист на осигуреното лице, което да го представи на органа, който го е издал, за отстраняване на допуснатите технически грешки. Корекцията се прави като данните от болничния лист, издаден на хартия, подадени в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, се анулират, след което се издава нов болничен лист с попълнени коректни данни.

За случаите по т. 2 съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт информира работодателя/осигурителя, който следва да върне хартиения екземпляр на болничния лист на осигуреното лице. Процедурата продължава по аналогия на описания за т. 1 ред.

Недопустимо е анулиране само на данните, подадени за Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им, без да се анулира хартиеният екземпляр на болничния лист.

 

Как се процедира, когато болничният лист е издаден в нарушение на разпоредбите на Наредбата за медицинската експертиза?

В зависимост от нарушението, се извършва преценка от служителите на териториалното поделение на НОИ за предприемане на едно от следните действия:

  1. Изпращане на писмо до работодателя/осигурителя за връщане на болничния лист за анулиране от органа медицинската експертиза, който го е издал и издаване на нов болничен лист с коректни данни. В този случай задължително се изисква съгласието на осигуреното лице.
  2. Обжалване на болничния лист по реда на чл. 112 от Закона за здравето.


Наредбата за медицинската експертиза с чл. 54, ал. 1 дава възможност на органа, издал неправомерно болничен лист, да го анулира до изплащане на обезщетение по него. Във връзка с цитираното правомощие обръщаме внимание, че това може да стане само при условие, че лицето, на което е издаден този болничен лист, не възразява. Съгласието се удостоверява в писмен вид и се съхранява в лечебното заведение, анулирало болничния лист. Следователно недопустимо е болничен лист, който се обжалва, да се анулира от органа на медицинската експертиза, който го е издал, без съгласието на осигуреното лице. При решение за предприемане на подобно действие органът на медицинската експертиза следва да:

  1. анулира хартиения екземпляр на болничния лист и данните от него, подадени в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им;
     
  2. уведоми всички заинтересованите страни за предприетите действия във връзка с чл. 91, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар