Как да установим дали едно физическо лице е „действителен собственик“ по смисъла на ЗМИП?

гост-автор адв. Светлозара Лазарова

На 27.03.2018 г. беше приет новият Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), който въведе изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

На 08.01.2019 г. беше приет и Правилник за приложение на ЗМИП и така след известно забавяне стана технически и законово възможно да започне вписването на действителните собственици на юридическите лица и другите правни образувания, посочени в закона, в ТРРЮЛНЦ и в регистър Булстат.
Съгласно съобщение на сайта на Агенция по вписвания, същата е осигурила възможност за вписване на изискуемите от ЗМИП обстоятелства в срока, посочен в § 9, ал. 1 на ПЗР на ЗМИП – 4 (четири) месеца, считано от 01.02.2019 г.

В съобщението се посочва още, че Агенция по вписванията няма правомощия да дава задължителни указания по прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари, както и че заявяването има декларативен характер и в този смисъл търговците и юридическите лица с нестопанска цел следва да преценят съобразно § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за мерките срещу изпирането на пари дали да подадат декларация за действителните си собственици.

Кои са най-важните моменти при декларирането, на които трябва да обърнем внимание и как да установим кои са действителните собственици:

1. Субект на задължението за деклариране са регистрираните на територията на РБ юридически лица и други правни образувания. Съгласно ЗМИП, данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие.
На практика това означава, че ако едно „Х“ ООД има съдружници физически лица, деклариране и вписване в ТРРЮЛНЦ не е необходимо. Ако обаче едно „У“ ООД има трима съдружници и двама от тях са ЮЛ (възможно е те също да се притежават от други ЮЛ), трябва да се извърши обследване по посочените по-долу критерии и да се издирят и впишат физическите лица, които по веригата се явяват крайни и действителни собственици на „У“ ООД.

2. Обстоятелствата, които подлежат на вписване са: 

а) идентификационните данни на самите физически лица – действителни собственици (име, ЕГН или друг идентифициращ номер, дата на раждане, държавата по пребиваване или според гражданството)

б) данни за юридическите лица+техните законни представители физически лица, чрез които се упражнява контрол върху ЮЛ, което е субект на задължението за деклариране (което нарекохме „У“ ООД).

в) данни за физическо лице за контакт, което трябва да даде нотариално заверено съгласие (в случаите, когато не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител - физическо лице)

3. Декларацията (Приложение № 3 към чл. 38 от Правилника за прилагане на ЗМИП) трябва да е с нотариална заверка на подписа на законния представител на българското юридическото лице („У“ ООД), което е субект на задължението за вписване.

4. Декларацията за действителните собственици на „У“ ООД се подава в ТРРЮЛНЦ със Заявление Б7, като право да я подадат имат законният представител на съответното дружество, прокуристът, адвокат с изрично пълномощно или друго лице, посочено в закон. В този смисъл съставителите на финансови отчети нямат правомощия да подават такава декларация.

5. Кой може да бъде определен като „действителен собственик“ – това е посочено по един доста сложен, описателен и необичаен за българския юридически език начин в § 2 от ДР на ЗМИП, но вместо да копирам пълния текст на закона, ще се опитам да го разбия на съставните му части, с оглед постигане на максимална яснота, доколкото това е възможно:

5.1. Действителният собственик винаги е физическо лице, което:

а) в крайна сметка (има се предвид накрая по веригата на собственост) притежава или контролира юридическо лице или друго правно образувание,
б) от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност;

5.2. Физическото лице, за да е действителен собственик, трябва да отговаря най-малко на някое от следните условия:

5.2.1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания (Отбелязвам, че в ТЗ няма понятие „корпоративно юридическо лице“, но смятам, че се има предвид юридическите лица, надлежно регистрирани според българското право като правни субекти-търговци. Що се касае до понятието „други правни образувания“, в закона също не е дадена прецизна легална дефиниция и смятам, че тепърва ще бъде предмет на тълкуване дали се касае за признати правни форми на юридическа правосубектност по българското право и/или такива по чуждото право) – физическото лице – действителен собственик трябва пряко или косвено да притежава достатъчен (най-малко 25 на сто) процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства;

5.2.2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания (уточнява се, че същите „са учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост“), действителният собственик е:

а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери;
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

5.2.3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост действителният собственик е физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в предходната категория.

6. Не на последно място ЗМИП е дал определение и на понятието „контрол“, тъй като това също се явява определящ фактор при изясняване на обстоятелството „действителен собственик“:

6.1. Съгласно § 3 от ДР на ЗМИП под „контрол“ следва да се разбира дефиницията, заложена в §1в от Търговския закон, в който са изброени 4 основни хипотези, при които едно ФЛ или ЮЛ се счита, че има контрол в дадено ЮЛ,

както и
6.2. всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му.

 


Така, след задълбочено документално обследване на конкретно физическо лице относно неговото пряко или косвено (чрез друго ЮЛ) дялово или акционерно участие в дадено ЮЛ или възможността да упражнява контрол върху това ЮЛ, ще бъде възможно достигането до извод дали това физическо лице може да бъде считано за действителен собственик.

-----------

Светлозара Лазарова е адвокат ,практикува в сферата на търговското, трудовото и административното право - адрес: София, 1000 ул. Княз Борис I № 99, ет. 3 тел. 089 84 89 222  e-mail: svetlozara.lazarova@lk-lawpartners.com,  www.lk-lawpartners.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

6 Коментари

 1. Avatar
  Десислава Пеева 2019-05-21 15:26:06

  Трябва ли Жилищно строителните кооперации да подават декларация?

 2. Avatar
  Десислава 2019-03-11 09:46:16

  Привет! Сдруженията подават ли декларации и кои данни се вписват за действителен собственик?

 3. Avatar
  Таня Иванова 2019-02-25 13:23:33

  Благодаря за разясненията Ви! А що се отнася до ЕООД или ООД, в което съдружници са чужденци без посочен постоянен адрес на територията на страната. Трябва ли за тях да се подава декларация и от кого?

 4. Avatar
  Стоян Димитров 2019-02-14 16:18:39

  Предвид че в т.5 от §1 от ДР на ЗМИП е дадено пояснение за \\\"друго правно образувание\\\", моля за Вашето разяснение необходимо ли е да се подаде декларация от ДЗЗД?

 5. Avatar
  Иван Димитров 2019-02-13 21:36:29

  Г-жо Николова, не трябва да се подава декларация в такъв случай.

 6. Avatar
  Natalia Nikolova 2019-02-13 12:53:11

  Много хубава статия! Но все пак не ми стана ясно дали за ООД от 3 физически лица трябва да се подаде такава декларация?! От една страна са само физически лица. Но от друга страна имат повече от 25%. Какво да се прави, за да не ни глобят!?

Напиши коментар