Как да подадем документи по електронен път за месечната целева помощ при обявено извънр. положение или обявена извънр. епидемична обстановка

гост-автор: Красимира Бахова

Усложняващата се епидемична ситуация в страната и затварянето на всички ясли, детски градини и училища налага голяма част от родителите да си останат в къщи, за да се грижат за децата си.

В тази връзка Агенцията за социално подпомагане предоставя месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст, поради въведените ограничения във връзка с извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

Лицата, имащи право да получат помощта, са семейства с деца до 14 годишна възраст, които:

- Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход на член от семейството в размер на 915 лв или 150% от минималната работна заплата;

- двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;

- Двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка. Прекъсването на упражняването на дейност са самоосигуряващите се лица следва да бъде удостоверено с подаване на декларация обр. Окд 5 в ТД на НАП.

- Единият или двамата родители или родителят, който отглежда сам дете да не получава обезщетение за бременност и раждане.

- Средномесечния доход на член от семейството да е по-малък от 150% от размера на минималната работна за страната (915 лв. до края на 2020 г.) за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка


Размерът на помощта е:
- За родители с едно дете – размерът на помощта е 610 лева на месец;
- За родители с две и повече деца – размерът на помощта е 915 лева на месец.

Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните на неплатен отпуск, дните, през които родителят е останал без работа или самоосигуряващото се лице е прекъснало дейността си.

Когато децата не посещават детски ясли, детски градини и или се обучават синхронно до 5 работни дни и за този период родителите не могат да работят, размерът на помощта е 25 на сто от пълния размер на помощта, а ако работните дни са от 6 до 10 – 50% от пълния размер.


Необходимите документи за кандидатстване са:
- Заявление по образец
- Служебна бележка от работодател
- Декларация Окд 5 за прекъсване на дейността, приета от НАП – само за самоосигуряващите се лица.

Документите за получаване на помощта могат да се подадат по няколко начина:

1. На място в съответната дирекция на агенцията са социално подпомагане;

2. Сканирани на e-mail: ao@asp.government.bg

3. По пощата до съответната дирекция на агенция за социално подпомагане по настоящ адрес на лицето. Адресите можете да намерите на страницата на Агенцията за социално подпомагане.

4. По електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване (СИЕВ) https://edelivery.egov.bg/

 

За да се избегне струпването на хора и чакането по опашки, ще обърнем внимание на реда за подаване на заявления за получаване на целевата помощ чрез Системата за сигурно електронно връчване.

За да можете да ползвате СИЕВ, трябва да имате Персонален идентификационен код, издаден от НОИ или електронен подпис.

1. Първата стъпка е да направите регистрация, като изберете начина за удостоверяване на самоличността Ви.


 

2. Следващата стъпка е да заявите съответната услуга.

 

3. От поето „Избор на администрация“ избирате „Агенция за социално подпомагане“.

В лявата част на прозореца ще се появят всички услуги, които могат да бъдат заявени чрез ССЕВ към агенцията. Услугата за подаване на заявление за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка е с шифър 3123 Заявление за месечна целева помощ при обявено извънредно положение или извънредна епидемична обстановка.

 

4. Отваря се страницата за заявяване на конкретната услуга.

В дясната част на страницата има подробни указания, относно подаването. Следва да изтеглите файла със заявлението, да го попълните и след съхраняване, без да се променя името на файла да се прикачи в системата.

ВАЖНО! Не е необходимо заявлението да бъде подписано с електронен подпис. В частта, за прикачени документи, трябва да прикачите съответните служебни бележки, уведомление от учебно заведение за преустановяване на присъственото обучение, декларация за прекъсване на дейност на СОЛ и други документи, имащи значение за получаване на помощта.

5. След прикачване на всички документи, натискате бутона „Подаване на заявление“.

Подаденото заявление трябва да се визуализира в началния екран на ССЕВ в раздела за „Изпратени документи“. Там може да се проследи състоянието на документа, дали е получено, прочетено, обработено и т.н.

Изпращането чрез ССЕВ дава много по-голяма сигурност, че документите са входирани в Агенция за социално подпомагане, отколкото изпращането на e-mail. Понякога сървърите се претоварват, размерът на прикачените сканирани документи може да е твърде голям, което може да доведе до невъзможност за получаване на документите.

----------

Красимира Бахова е управител на счетоводна кантора "Смарт Акаунт" ,e-mail: bahova@b-trust.org, smart_account@abv.bg

 

 


Нормативни текстове
Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане:

Чл. 16б. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2020 г.) (1) Право на месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка имат семейства с деца до 14-годишна възраст, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от работещите родители, или родител, отглеждащ сам дете, не може да извършват дистанционна работа от вкъщи и нямат възможност да ползват платен отпуск или не получават парично обезщетение за временна неработоспособност;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са останали без работа, но нямат право на обезщетение за безработица или размерът на получаваното обезщетение е по-нисък от средномесечния доход по ал. 4;
3. двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, са самоосигуряващи се лица, които не могат да упражняват занятието си поради въведените ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка;
4. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) двамата или единият от родителите, или родителят, отглеждащ сам дете, по т. 1, 2 или 3 не получават обезщетение за бременност и раждане.

(2) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Целевата помощ по ал. 1 се отпуска въз основа на заявление-декларация, подадено в дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес най-късно до края на месеца, следващ месеца, за който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска, ако:
1. децата не са настанени извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето;
2. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) децата не посещават училище или детска ясла и детска градина, както и предучилищните групи поради въведените ограничения в училището или в детското заведение във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Помощта по ал. 1 се отпуска на семейства със средномесечен доход на член от семейството за месеца, в който в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, по-нисък или равен на 150 % от минималната работна заплата.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) При условията по ал. 1, ал. 3, т. 2 и ал. 4 месечната целева помощ се отпуска и на семейства на роднини и/или близки и приемни семейства, в които има настанени деца по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето.

(6) (Предишна ал. 5, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Като семейство се подпомагат при условията на ал. 1, 3 и 4 и съвместно живеещи родители без сключен граждански брак, които съжителстват на един настоящ адрес заедно с техните ненавършили пълнолетие деца, както и с навършилите пълнолетие, ако продължават да учат, до завършване на средното им образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (родени и припознати с изключение на сключилите брак).

(7) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта се определя за всеки месец поотделно съобразно броя на дните, в които в училището/детското заведение са въведени ограничения във връзка с извънредното положение или извънредната епидемична обстановка, но не повече от броя на дните, в които са изпълнени разпоредбите на ал. 1.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Размерът на помощта по ал. 1:
1. за семейства с едно дете е равен на размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната;
2. за семейства с две и повече деца е равен на 150 на сто от размера на месечната минимална работна заплата, определена за страната.

(9) (Предишна ал. 7, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок до 5 работни дни, размерът на помощта е 25 на сто от съответния размер по ал. 8.

 

(10) (Предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Когато условията по ал. 3, т. 2 са налице за срок от 6 до 10 работни дни, размерът на помощта е 50 на сто от съответния размер по ал. 8.

(11) (Предишна ал. 9 - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.) Родителите по ал. 1, т. 1 към заявлението-декларация прилагат и служебна бележка от работодател или нейно сканирано копие.
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар