Как да платите ДДС по специалните режими

На страницата на НАП е публикувана Банковата сметка за превод на дължим към други държави-членки на ЕС данък върху добавената стойност по глава 18 от ЗДДС (специални режими „в Съюза“, „извън Съюза“ и “Внос”) в евро. Титуляр на сметката e  ТД на НАП София, Офис Сердика

За изпълнение изискванията на специалния режим, плащанията следва да се извършват в Евро с платежно нареждане от банкова сметка на наредителя.

Задължително се посочват наименованието и идентификатора на Задълженото лице.

В началото на поле: „основание“ на платежното нареждане следва задължително да се посочи входящия номер на подадената справка-декларация, по която се извършва плащането.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар