Какво представлява форма образец 76?

автор: Боряна Георгиева

Таблицата за отчитане явяването/неявяването на работа или така наречената Форма образец 76 е документ,  който доказва присъствието или отсъствието на работника/служителя.

В съществуващия до 2001г. Закон за счетоводството беше регламентирано утвърждаването на албум на първичните счетоводни документи. Типова форма 76 беше част от този албум.  В настоящия Закон за счетоводството подобен текст липсва и реално използването самата типова форма образец 76 няма задължителен характер.

Но въпреки това, самата бланка дава информация, която  е задължително да се води във всяка едно предприятие- да показва реалния положен труд, отсъствия и отработени часове на отделния работник

 

 от системата Въпроси и отговори на МТСП

Въпрос:

Има ли и къде законово задължение за предварително изготвяне на Форма 76 за целия месец за работещите на подневно отчитане на работното време?

Отговор:

Самата форма 76 не е регламентирана като задължителна, но има нормативи залегнали в Кодекса на труда, които са задължителни за всички предприятия.Например:

Чл. 403а.(1)В предприятието, в неговите поделения, обекти и работни площадки, както и на други места, на които се полага наемен труд, работодателят е длъжен да държи на разположение на контролните органи екземпляр от правилника за вътрешния трудов ред, списък на работниците и служителите, изпратени от предприятие, което осигурява временна работа и документи, свързани с разпределението на работното време и организацията на работа: заповеди за полагане на извънреден труд, за дежурство, за времето на разположение, за установяване на непълно работно време и поименни графици за работа за периода, за който е установено сумирано изчисляване на работното време.

 

 Актуална бланка може да се изтегли от сайта на НСИ – това е Приложение № 1  към   Методиката за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой на персонала, утвърдена от Националния статистически институт със  заповед № РД 07-21/31.01.2007 г. на председателя на НСИ.

 

Много често Форма 76 се бърка с формата по график, която като съдържание всъщност няма нищо общо с присъствената форма. Формата за график показва кога служителят се очаква да е на работа и с какво работно време ще бъде като диапазон и часове. Присъствената форма отразява кога реално човекът е присъствал. В немалко случаи тя може да бъде комбинирана с форма за график, но това не е задължително.

Нека да разгледаме съдържанието на колоните:

№ по ред– номера на служителя

Трите имена по документ за самоличност

Длъжност

 Следват дните от месеца по календар 

 Когато служителят работи на 5 дневна работна седмица съботите и неделите се маркират информативно. Но при работа на СИРВ и график е възможно смяната да се падне в събота и неделя. Задължително се отбелязват и националните празници. Трябва да се има  предвид, че дори в условията на Сумирано изчисляване на работното време, трудът в официален празник се заплаща допълнително съгласно чл.264 от КТ. Също така  нощният труд, положен в нощта срещу официалния празник също се явява труд в официален празник.

В дните коректно се нанасят присъствията и отсъствията на служителя като не е задължително да се нанасят присъствията в часове.

Р - Работен ден

О – Редовен отпуск – платен годишен отпуск

М – Майчинство – отпуск за бременност, раждане и за отглеждане на дете

Б – Болнични – болнични, трудова злополука, гледане на болен член или болно дете

Д – Изпълнение на държавни задължения – служебен отпуск./има се предвид отсъствията поради служба към държавата/

А – С разрешение на администрацията ./имат се предвид неплатените отпуски по чл.160 от КТ/

В практиката неплатеният отпуск често се изобразява грешно с абривиатура Но .Трябва да бъде изразен според указанията като А/с разрешение на администрацията/. Трябва да се има в предвид,че 30 работни дни неплатен отпуск на основание чл.160 от КТ се зачитат за осигурителен и трудов стаж.Дните се броят работни по присъствена форма т.е ако 30тият ден се пада в петък то тъй като събота и неделя са неработни се зачитат за трудов стаж и стажа се прекъсва от 31вия ден/понеделника/

 С – Самоотлъчка – неплатен отпуск без трудов стаж.

Самоотлъчката е време, незачитащо се за трудов стаж и ако лицето отсъства поради тази причина в петък трудовия стаж се прекъсва за петък + следващите почивни дни и се възстановява в понеделник ако служителят се яви на работа

 Н – Празнични и почивни дни

 

Отработени човекочаса - сумата на отработените часове. При подневно отчитане това е произведението на отработените дни по работното време, а при СИРВ- отработените часове по график.
 
 
Неотработени човекочаса - сумата на неотработените часове - дните с неявявания на работа, умножени по работното време.
 

Какво се случва при работа на непълно работно време/4 часа/?

Тогава формата се попълва както при осемчасов работен ден с Р/работен/ за работните дни,но нормата която се търси за месеца е спрямо работното време

 

 

----------------

Боряна Георгиева е Специалист ТРЗ,основател на Група на практикуващи ТРЗ и ЛС във Фейсбук


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

4 Коментари

 1. Avatar
  spa_california@abv.bg 2020-11-03 17:16:30

  благодаря - разчитам

 2. Avatar
  accountingnews.bg 2018-02-08 22:03:46

  Не съм запозната да има такова нещо

 3. Avatar
  Поли Георгиева 2018-02-08 08:54:45

  Задължително ли е в присъствената форма да се отбелязва часа на идване на работа и часа на тръгване от работа и ако е задължително в кой нормативен документ е регламентирано?

 4. Avatar
  Красимира Ангелова 2018-01-26 14:53:11

  Възможно ли е да се състави график в даден обект при двама служители при въвеждане на сумарно работно време.

Напиши коментар