Какво е извънреден труд - обновена

 

 

Разрешен  ли е извънредният труд?

По правило извънредният труд е забранен.

Чл. 143. (1) КТ Извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време.

(2) Извънредният труд е забранен.

 

Допускане по изключение

По изключение извънредният труд може да се допуска при строго конкретни причини, уточнени в чл.144 от КТ. Най-често  приложими са точки 6 и 7:

6. за довършване на започната работа, която не може да бъде извършена през редовното работно време;
7.за извършване на усилена сезонна работа.

Дори положен по изключение, извънредният труд е ограничен според нашето законодателство на основание чл.146 ал.1 от КТ :

Стар текст

Чл. 146. (1) Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.

(2) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:

1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец

2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;

3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.

(3) Ограниченията по предходните алинеи не се прилагат в случаите на чл. 144, т. 1 - 3.

/при отбрана на  страната, преодоляване на бедствия и аварии/

Нов текст

Чл. 146. (1) Продължителността на извънредния труд през една календарна година за един работник или служител не може да надвишава 150 часа.
(2) (Нова - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) С колективен трудов договор по чл. 51б може да се уговаря по-голяма продължителност на извънредния труд по ал. 1, но не повече от 300 часа през една календарна година.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Продължителността на извънредния труд не може да надвишава:
1. 30 часа дневен или 20 часа нощен труд през 1 календарен месец;
2. 6 часа дневен или 4 часа нощен труд през 1 календарна седмица;
3. 3 часа дневен или 2 часа нощен труд през 2 последователни работни дни.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 42 от 2018 г., предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 107 от 2020 г., в сила от 01.01.2021 г.) Ограниченията по ал. 1 и 3 не се прилагат в случаите по чл. 144, т. 1 - 4.

Какво означават тези промени ?

С тях се дава възможност чрез механизма на колективното трудово договаряне на браншово и отраслово равнище да се договаря по-голяма продължителност на извънредния труд на работник или служител, но не повече от 300 часа в рамките на една календарна година.

Запазват се установените в КТ ограничения за полагане на извънреден труд само при определени хипотези, както и за продължителността му в рамките на месец, седмица и два последователни работни дни. Запазва се продължителност на извънредния труд до 150 часа за една година, ако не е договорен по-голям размер в колективен трудов договор на браншово и отраслово ниво.

 

Извънреден труд при СИРВ

В условията на сумирано изчисляване на работното време на основание чл.142 ал.2 от КТ,  е недопустимо в проекто графиците да присъства извънреден труд. Това се дължи на факта, че извънредният труд по правило е забранен и не е допустимо да бъде заложен авансово.

Чл. 9а. НРВПО
(2) (Доп. - ДВ, бр. 58 от 2018 г.) През периода, за който е установено сумираното изчисляване, утвърдените поименни графици могат да се изменят от работодателя при промяна на числеността на заетите работници и служители или на други обстоятелства, при които те са утвърдени.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2018 г.) Поименните графици се изготвят така, че сборът от работните часове по графика на работника или служителя за периода, за който е установено сумираното изчисляване, не трябва да е по-голям от нормата за продължителност на работното време, определена по чл. 9б

 

Абсолютна забрана на извънредния труд за някои работници

Извънредният труд е забранен за някои категории работници на основание чл.147 ал.1 от КТ и това са:

1. работници или служители, които не са навършили 18-годишна възраст;

2. бременни работнички или служителки както и работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро;

3. майки с деца до 6-годишна възраст, както и майки, които се грижат за деца с увреждания независимо от възрастта им, освен с тяхно писмено съгласие;

4. трудоустроени работници или служители освен с тяхно съгласие и ако това не се отразява неблагоприятно на здравето им съгласно заключение на здравните органи;

5. работници или служители, които продължават образованието си без откъсване от производството освен с тяхно съгласие.

Не се разрешава полагането на извънреден труд, освен в случаите по чл. 144, т. 1 - 4 от работници и служители, за които е установено намалено работно време по чл. 137, ал. 1, т. 1.

 

Как са защитени  работниците от полагане на извънреден труд?

Законодателят разпредя защитата на два вида – такава, която може да бъде прескочена с писмено съгласие на лицето и такава, която не позволява във всички случаи полагането на извънреден труд.

Работникът може да откаже да положи извънреден труд, като това не трябва окаже неблагоприятно въздействие върху работната му среда. Отказът не е необходимо да е мотивиран за разлика от заповедта за извънреден труд.

 

Отчитане на извънредния труд

Чл. 149. КТ (1) Работодателят е длъжен да води специална книга за отчитане на извънредния труд.
(2) Положеният извънреден труд през календарната година се отчита пред инспекцията по труда до 31 януари на следващата календарна година.

Чл. 18. (1) НРВПО  В специалната книга за отчитане на извънредния труд се посочват: трите имена на работника и служителя, номерът на заповедта за полагане на извънреден труд, денят и часът на започване и завършване на работата и размерът на трудовото възнаграждение, изплатено на работника и служителя за положения от него извънреден труд, както и денят, определен за почивка по реда на чл. 15, ал. 2.
(2) Положените часове извънреден труд се отразяват във ведомостите за заплатите за съответния месец.

 

 

Заплащане на извънредния труд

Заплащането на извънредния труд е уредено в чл.262 от Кодекса на труда

Чл. 262. (1) Положеният извънреден труд се заплаща с увеличение, уговорено между работника или служителя и работодателя, но не по-малко от:

1. 50 на сто - за работа през работните дни;

2. 75 на сто - за работа през почивните дни;

3. 100 на сто - за работа през дните на официалните празници;

4. 50 на сто - за работа при сумирано изчисляване на работното време.

(2) Когато не е уговорено друго, увеличението по предходната алинея се изчислява върху трудовото възнаграждение, определено с трудовия договор.

Трябва да се има предвид, че при работа по време на официален празник това време се заплаща и като извънреден труд и като труд на официален празник в условията на подневно отчитане на работното време.

Поради това, когато се налага полагане на труд в официален празник и извънреден труд като системно условие в работа в предприятия с непрекъсваем режим на работа работодателите предпочитат въвеждането на сумирано изчисляване на работното време.

 

Каква е разликата относно извънредния труд при СИРВ?

Разликата се състои в това, че работодателят има възможност до края на периода на СИРВ да компенсира часовете извънреден труд а дори това да не се случи, извънредният труд се заплаща по т.4 на ставка 50% над надника.

 

Зачитане като осигурителен стаж

Считано от 01.01.2005г., извънредният труд се зачита за осигурителен стаж и се включва в образец УП-3 при пенсиониране

 Чл. 38  НПОС

(16) От 1 януари 2005 г. за осигурителен стаж се зачита времето, през което лицата са полагали извънреден труд. В този случай осигурителният стаж се зачита, като сборът от изработените часове през месеца, включително извънредният труд се раздели на законоустановеното работно време на лицето. Зачетеният осигурителен стаж може да бъде повече от календарното време.

(17) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2005 г., в сила от 01.01.2005 г., предишна ал. 16 - ДВ, бр. 17 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Когато е зачетено за осигурителен стаж времето, през което лицето е полагало извънреден труд, осигурителят издава при прекратяване на трудовото или служебното правоотношение удостоверение - образец УП - 3. В удостоверението се посочват отделно зачетеният осигурителен стаж за законоустановеното работно време и часовете извънреден труд.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

8 Коментари

 1. Avatar
  Хариета 2023-09-23 06:39:24

  Аз съм учител по вид спорт и имам над норматива 270 часа .Работодателя и ММС твърдят ,че щом е в рамките на 8 часови работен ден ,не е извънреден труд(лекторски).В същото време учителката по история взима лекторски.Каква е разликата ,като сме с еднакъв статут?

 2. Avatar
  Райко Райков rayko_raykov_58@abv.bg 2023-03-10 08:43:14

  В периода 04.2006 г. до 31.12.2010 г. съм работил във Фирма \\\"Тракия Табак \\\"ЕООД гр.Ямбол по трудов
  договор на 8 часа работен ден.Платени са всички дължими осигуровки, което е видно от на сайта на НОИ и НАП.
  По същото време съм назначен като управител на фирма \\\"Агро Табак\\\" ООД гр. Ямбол .Платени са осигуровки
  по часово време, което е видно от сайта на НОИ и НАП.
  НОИ отказва допълнително положения труд в \\\"Агро Табак\\\" ООД да се признае за извънареден защото е положен в друга фирма.
  Собственика на двете фирми е едно и също физическо лице.

 3. Avatar
  Стоян Сотиров 2022-08-23 14:00:40

  За месец юли имам изработени 57 часа като извънреден труд,бях много разочарован като видях ,че ми са заплатени 45 лева за седем дни,и когато отидох да попитам защо е така,станах виновен ,че си търся парите от извънредният труд,А как ме гледат горките те като злодей щом търсиш право е така,но се питам до кога ще търпим тези неща!!!

 4. Avatar
  Тодор Дамянов 2022-07-01 14:11:37

  При положен извънреден труд при първа категория труд,каква е причината да се изчислява при сумиране към общия трудовия стаж като трета категория?
  При положение,че тези часове са отработени като първа. Моля за информация по кой член на кой закон променя факта на тези обстоятелства.
  Благодаря.

 5. Avatar
  Ж. Йоргова 2022-03-22 15:31:30

  Извънредният труд при двумесечно отчитани СИРВ за м 11 и м.22.2022 изплатен зъ заплатата за м.12.2022 г., влиза ли брутната заплата при изчисляване на отпуск 5 дни, ползван м.02.2022 г.? За информация - м.11 отработено 23,09 - получена основна заплата + процент прослужено време. М.12 - 18,91 - получена основна заплата + процент прослужено време + 17,40 часа извънреден труд. Как трябва да ми се изчисли 1 ден отпуск ползван м.януари 2022 г.? Благодаря предварително!

 6. Avatar
  Az 2021-10-10 00:39:22

  За 1 месец положени над 100ч извънреден труд. 24 смени една след друга, само с 1 почивен ден. Да подчертая, че трудът се полага екстремно, по независещи и за двете страни обстоятелства. Какви са ми правата при напускане?

 7. Avatar
  Божинов 2021-07-08 18:16:37

  Как се заплаща извънреден труд при сирв на тримесечен период? Как се определя ставката, месец за месец, средно за трите месеца или се взема за последният месец от тримесечието?

 8. Avatar
  Нивелина Костова 2020-01-29 17:04:14

  Моето питане към Вас е следното: При пет дневна седмица, полагам извънреден труд в събота, в неделя и понеделник ли трябва да почивам?

Напиши коментар