Каква е разликата между трудов договор по Кодекса на труда и граждански договор по Закона за задълженията и договорите?

автор: Ваня Иванова

Един въпрос под наша публикация ни провокира да обобщим основните разлики между трудов и граждански договор.

Какво трябва да съблюдаваме когато взимаме решение, какъв договор да се сключи с наетото лице:

 

1. Важен е предметът на договора:

При гражданския договор се търси определен резултат, при трудовия – трайно предоставяне на работна сила

Предмет на трудовия договор е самият жив труд на работника или служителя. По силата на трудовия договор едно физическо лице предоставя работната си сила за изпълнение на даден вид работа срещу определено възнаграждение. Този договор се сключва съгласно разпоредбите на Кодекса на труда, в писмена форма преди постъпването на работа. Двете страни са работник и работодател

Предметът на гражданския договор  /договор за изработка, договор за поръчка, /е постигане на конкретен резултат. Целта е извършването на дадена работа, поръчка или услуга, която трябва да е определена по съдържание и обем, както и да е посочен критерий относно качеството на изпълнение. Този договор се сключва съгласно Закона за задълженията и договорите. Двете страни са възложител и изпълнител

 

2. Ще има ли лицето работно време и работно място:

При гражданските договори няма работно време и  работно място

При трудовия договор задължително се определя мястото на работа, наименованието на длъжността и характера на работата; продължителността на работния ден или седмица, датата на сключването и началото на неговото изпълнение, времетраенето , размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски; срок на предизвестие при прекратяване на трудовия договор, основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане /Чл. 66 , ал.1 КТ/

При гражданските договори  страните изрично се договарят за вида, обема, качеството  и срока за изпълнение , както  и реда за отчитане на изпълнението. Изпълнителят дължи определен резултат, като сам определя начина на работата си, няма определено работно време и работно място. Обикновено се сключва за еднократно изпълнение /например договорът за изработка/

 

3. Какви са правата и задълженията?

При трудовия договор  работникът е задължен да спазва определена трудова дисциплина.

При гражданския договор изпълнителят е независим от насрещната страна при осъществяването на уговорения резултат.

Възложителят може да не одобри и да не приеме този резултат, но не може да наложи дисциплинарно наказание на изпълнителя, затова че последният се е отклонил от уговореното, нито пък е властен да упражнява над него някакъв йерархичен контрол.

Със сключването на трудов договор за работника или служителя възникват различни права, като право на гарантирано трудово възнаграждение, на почивки, на отпуски, на обезщетения, на социално-битово обслужване, на социално осигуряване за всички осигурени социални рискове, на безопасни и здравословни условия на труд и т.н. При нарушаване на трудовите права от страна на работодателя, работникът или служителят може да потърси съдействие от Инспекцията по труда

 

4. Разлика във формата на договора:

При гражданския договор не се изисква специална форма за валидност .Страните могат свободно да определят съдържанието на договора, доколкото то не противоречи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. /Чл. 9 от ЗЗД/

Трудовият договор се сключва в писмена форма. В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите /чл. 62 от КТ/

 

4. Осигуряване

Работниците и служителите, наети на работа по трудов договор са задължително осигурени за  общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица, независимо от характера на работата, от начина на заплащането и от източника на финансиране

 Лицата на граждански договори, които получават месечно възнаграждение, равно или над една минимална работна заплата, след намаляването му с разходите за дейността, ако не са осигурени на друго основание през съответния месец са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за  смърт

Лицата, които полагат труд без трудово правоотношение, но са осигурени на друго основание през съответния месец, се осигуряват задължително за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт, независимо от размера на полученото възнаграждение.

Подробна информация за осигуряването на лицата по граждански договор в друга наша статия .

 

5. Осигурителен доход

Осигурителните вноски за работниците и служителите се дължат върху получените, включително начислените и неизплатените, брутни месечни възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, но върху не по-малко от минималния  месечен осигурителен доход по дейности и групи професии  и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Възнаграждението за лицата по граждански договор , върху което се дължат осигурителни вноски, се определя след намаляването му с разходите за дейността, определени по реда на ЗДДФЛ.

 

В статията за използвани материали от страницата на изпълнителна агенция Главна Инспекцията по труда

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    Ивелина 2020-04-26 16:10:02

    А в гражданския договор се записва брутното или нетното възнаграждение?

Напиши коментар