Казус: Проверка от Инспекция по труда. За какво да внимаваме?

гост-автор:адв. Тони Цонев

Инспектори от "Инспекция по труда" извършват проверка в офис на фирма "Х". В хода на проверката инспекторите извършват контрол по спазване на трудовото законодателство и ЗБУТ. Констатират, че в офиса зад бюра с компютри са седнали хора и решават да им дадат да попълнят декларации по чл. 402, ал. 1, т. 3 във вр. с чл. 402, ал. 2 КТ.

Лицето по делото „У“ попълнило декларацията, като посочило, че е в период на обучение. Въпреки това длъжностните лица от Инспекция по труда преценили, че фирмата Х допуснала до работа У без да имат сключен трудов договор, поради което издали наказателно постановление, с което налагат имуществена санкция на Х в размер на 5 000лв. В съдебното производство по обжалване на наказателното постановление се доказва, че У е бил в период на обучение. За тази цел е представен договор за обучение с лице, което не работи по чл. 235 КТ.

Също така от попълнената декларация от У се установява,че същият е посочил, че в графата за трудово възнаграждение получава „комисион“. От установените обстоятелства решаващият съд и на двете инстанции стига до извод, че нарушение не е било извършвано от Х, следствие на което е отменено оспореното наказателно постановление.

Извод: При проверка от Инспекция по труда в обект на дружество длъжностните лица много често раздават декларации за попълване от лицата, които се намират в проверявания обект. Ако в действителност попълващите лица имат подписан трудов договор, то същите следва да декларират това.

Ако някои от лицата не се намират в трудово правоотношение с проверяваната фирма, правилното в случая е лицата да попълнят коректно, че нямат трудов договор, не получават трудово възнаграждение, нямат работно време и не работят в този обект, независимо от всякакви фактори и обстоятелства, които могат да повлияят при попълване на въпросната декларация.

Такива фактори и обстоятелства могат да бъдат: наставления, препоръки, обяснения, понякога и скрити заплахи. Много често от неосведомеността на работниците е възможно работодателят да бъде санкциониран за несъществуващо нарушение.

Внимание! При проверките от Инспекция по труда често се издават предписания за изпълнение от проверяваното дружество. Тези предписания могат да бъдат различни по характер, например: да се проведе инструктаж на работниците за здравословни и безопасни условия на труд, да се поставят пожарогасители или обозначителни стикери и табели за тях, да се представи Правилник за вътрешния трудов ред, графици за работно време и др. За тези предписания инспекторите дават срок за изпълнение.

Особеното тук е, че тези предписания подлежат на самостоятелно оспорване пред компетентния съд за тяхната законосъобразност. Уреден е специален ред в КТ. Ако проверяваното дружество изпълни предписанията, то трябва да представи доказателства в Инспекцията по труда за тяхното изпълнение. Ако дружеството не изпълни предписанията и не ги обжалва в съда, те влизат в сила. Това е много важно обстоятелство, тъй като съгласно чл. 415, ал. 1 от КТ: „Който не изпълни задължително предписание на контролен орган за спазване на трудовото законодателство, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 10 000 лв.“.

По-долу ще намерите и решениято на районен и административен съд, с които наложената имуществена санкция е отменена с помощта на нашия екип.

Решение районен съд стр. 1, 2, 3, 4

Решение административен съд стр. 1, 2, 3

---------------

Автор: адв. Тони Цонев- член на Софийска адвокатска колегия, асоцииран адвокат в Адвокатско дружество „Димитров и Димитрова“ и основател на „Правен щит“.

 

Илюстрация:Business photo created by rawpixel.com - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар