Информация за реда и условията за кандидатстване по програмата Подкрепа чрез оборотен капитал

На страницата на НАП е оповестена подробна информация относно условията за кандидатстване по  програма „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Срокът за подаване на проектните предложения е удължен и компаниите ще могат да кандидатстват до 20.01.2021 г. 

 

Кой може да кандидатства?

Кандидатите трябва да бъдат микро-, малки или средни предприятия – юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите или юридически лица, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, като регистрацията следва да е извършена не по-късно от 01.10.2020 г.

Микропредприятията имат персонал до 10 души, годишен оборот до 3 900 000 лв. и/или стойност на активите до 3 900 000 лв.

Малките предприятия имат персонал до 50 души, годишен оборот до 19 500 000 лв. и/или стойност на активите до 19 500 000 лв.

Средните предприятия имат персонал под 250 души, годишен оборот до 97 500 000 лв. и/или стойност на активите до 84 000 000 лв.

  • Задължително условие е кандидатите да са преустановили изцяло или частично (напр., ресторант, който извършва единствено доставки по домовете; затворен магазин в МОЛ и др.) своята дейност, съгласно Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г. , Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г за временни противоепидемични мерки на Министъра на здравеопазването.
     
  • Друго задължително условие при кандидатстването е предприятията/обектите да извършват една от посочените в Заповед № РД-01-626/27.10.2020 г., Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г., Заповед № РД-01-677/25.11.2020 г. и Заповед № РД-01-718/18.12.2020 г на Министъра на здравеопазването.  

 

Изчисляване на финансовата помощ

Изчисляването ще се извършва въз основа на процент от оборота без ДДС на предприятието/конкретния обект през периода на предходната година, съответстващ на периода на действие на временните противоепидемични мерки в посочените по-горе заповеди на министъра на здравеопазването до отпадането на ограниченията, и в зависимост от извършваната икономическа дейност.

20% от оборота без ДДС могат да получат предприятия със следните кодове на основна/допълнителна икономическа дейност:
- 85 „Образование“;
- 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;
- 82.3 „Организиране на конгреси и търговски изложения“;
- 90 „Артистична и творческа дейност“;
- 91.02 „Дейност на музеи“;
- 91.03 „Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места“;
- 91.04 „Дейност на ботанически и зоологически градини, природни паркове и резервати“;
- 59.13 - Разпространение на филми и телевизионни предавания;
- 59.14 „Прожектиране на филми“;
- 93 „Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих“;
- 96.04 „Поддържане на добро физическо състояние“;
- 56 „Ресторантьорство“;
- 68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими имоти;
- 68.2 „Даване под наем и експлоатация на собствени недвижими имоти“;
- 68.32 Управление на недвижими имоти;
- 49.39 „Друг пътнически сухопътен транспорт, некласифициран другаде“

10% от оборота без ДДС могат да получат засегнатите от противоепидемичните мерки разположени на територията на големите търговски центрове (МОЛ-овете) предприятия, както тези, в които се осъществява туроператорска и турагентска дейност.

10% от оборота без ДДС от засегнатите от ЗМЗ обекти за същия период през предходната година, за срок до отпадането на ограничението, а в случай че обектите не са извършвали дейност през посочения период през предходната година, за месец октомври 2020 г. (приложимо за обекти, открити след 1 януари 2020 г.) за предприятия с код на основна/допълнителна икономическа дейност, съгласно КИД-2008 на НСИ , както следва:

47 „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“, с изключение на:
47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.2 „Търговия на дребно в специализирани магазини с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“;
47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки“;
47.74 „Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки“;
47.75 „Търговия на дребно с парфюмерийни и козметични стоки и тоалетни принадлежности“ (отнася се само за дейности на дрогерии);
47.76 „Търговия на дребно с цветя, растения, семена, торове, домашни любимци и храни за тях“ (отнася се само за дейности на зоомагазини);
47.78 „Търговия на дребно с други нехранителни стоки, некласифицирана другаде“ (отнася се само за дейности на оптики);
79 „Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и резервации“;
96.01 "Химическо почистване".
В случай че дейността или обектът не са функционирали през посочения период (например дейността е започнала след 1 януари 2020 г.), ще се имат предвид данните за месец октомври 2020 г.

Съфинансиране от страна на предприятията не е необходимо.

Интензитетът на подкрепата ще е 100% 

Подробна ИНФО  ТУК 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар