Инструктажи

гост - автор: Деяна Илиева


Инструктажите са форма на информиране и обучение на всеки работещ за възможните рискове по време на работа и мерките за предпазване. Тяхната организация е задължителна за всеки работодател, дори и при едно наето лице.

Основният нормативен документ, който определя правилата за организация, провеждане и документиране на инструктажите e Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Характерното за нея е, че независимо от това, че е издадена на основание на Кодекса на труда, нейните изисквания са валидни не само при трудови правоотношения, но и във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от основанието, на което се извършва работата или обучението (чл. 1 на наредбата).

По този начин е поставено изискване да се организират и провеждат инструктажи не само на лица по трудово правоотношение, но и на лицата по т. нар. "граждански договори", които се сключват по реда на Закона за задълженията и договорите.

  • На инструктаж ще подлежи и всеки, на който е възложена работа, независимо от начина по който е възложена, например устно, стига това да е направено от ръководителя на предприятието.
  • На инструктаж подлежат също стажантите и лицата, с които се провежда производствена практика.

Юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна работа, имат задължение да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на тези работещи, включително провеждането на инструктажи.

В предприятието могат да бъдат провеждани следните видове инструктажи:

- начален инструктаж;
- инструктаж на работното място;
- ежедневен инструктаж;
- периодичен инструктаж;
- извънреден инструктаж;
- инструктаж на лица, които ще посещават производствени звена на предприятието.

Повечето от тези инструктажи са приложими и трябва да бъдат провеждани във всяко едно предприятие с изключение на ежедневния инструктаж и на лицата, които ще посещават производствени звена.

На начален инструктаж подлежат:
1. Новопостъпили работещи.

2. Работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост - независимо, че работодателят по трудов договор е друг.

3. Командировани работници и служители

Внимание! При този инструктаж трябва да се обърне внимание на това, че такъв трябва да се провежда на работещи, които вече са постъпили на работа в предприятието и вече имат един проведен начален инструктаж. При командироване обаче, в друго звено на предприятието, по реда на Наредбата за командировките в страната, на тях отново е необходимо да бъде проведен начален инструктаж в съответното звено.

4. Работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието.

В случая няма значение за колко време ще се извършва работата и дали е свързана с по-висок или по-нисък риск. На начален инструктаж ще подлежи почистващ персонал от външна фирма, персонал по поддръжка на асансьори и друго оборудване, работещи, които извършват строителни и/или монтажни работи и др.

5. Лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията.

6. Лица, с които се провежда производствена практика.

Инструктаж на работното място

Той е задължителен винаги, когато има новопостъпил работещ, независимо от рисковете при работа.

За някои дейности има определена минимална продължителност на този инструктаж в Приложение 3 на наредбата. За останалите дейности задължение да определи продължителността има работодателят.

Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работещия с конкретните изисквания за безопасното изпълнение на задачите, т.е. включва извършване на задачите, но само под наблюдението на провеждащия инструктажа.

От тази гледна точка, при преназначаване на нова длъжност, когато тя е свързана с нови задачи и различни рискове за здравето и безопасността, е логично отново да бъде направен инструктаж на работното място.

Ежедневен инструктаж

Той е характерен за дейности с висок риск, при които има силна динамика и ежедневна промяна в условията на работа. Тези дейности са определени в чл. 15 на наредбата. Такива, например, са извършването на строителни и монтажни работи и работа в кариери.

Периодичен инструктаж

задължително се провежда на всички работещи във всяко едно предприятие.

Неговата цел е да се припомнят някои рискове и необходимите мерки за безопасност, както и работещите да получат нова информация, свързана със здраве и безопасност.

На работещи, на които се провежда ежедневен инструктаж, периодичният инструктаж трябва да се провежда не по-рядко от един път на три месеца. За всички останали, максималният период е една година.

Работодателят има право да определи, че е необходимо по-често провеждане на периодичния инструктаж, например вместо на една година - на всеки шест месеца. Това не е нарушение на нормативните изисквания, тъй като те поставят минимума, а всеки работодател може да въведе по-строги правила.

Извънреден инструктаж

може да бъде проведен по всяко време, ако са налице условията за провеждане на такъв. Съгласно наредбата е задължително провеждане на извънреден инструктаж при:

- при констатирани груби нарушения на правилата за безопасност и здраве при работа;
- при промяна на технологичния процес;
- при въвеждане на нови машини и съоръжения;
- при промяна на работното място;
- при промяна в организацията на работа;
- след пожар, промишлена авария или природно бедствие.
- на работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни.

Извънреден инструктаж се привежда и след всяка трудова злополука, която е станала на работното място, както и по предписание на контролен орган.

Работодателят има право да организира по негова преценка провеждането на извънреден инструктаж и при други обстоятелства - при ремонтни или други дейности, които изискват специфични мерки за безопасност или в извършването на които участват работещи с различни професии и квалификация.
Пример за такъв случай е извършването на ремонт в сградата при продължаване на основната дейност, когато възникват нови рискове и се прилагат специфични мерки, за които работещите трябва да бъдат предупредени.

 

Задължение на работодателя за организация на инструктажите

Работодателят трябва писмено (в заповед, процедура, инструкция или друг документ) да определи:

1. Видовете инструктажи - както стана ясно, не всички инструктажи са задължителни във всяко едно предприятие.

2. Лицата, които ще бъдат инструктирани - всички подлежат на инструктажи, но на някои може да се изисква провеждане на ежедневен инструктаж, а на други - не.

3. Програмата за провеждане на инструктажа - за всеки инструктаж се изисква да има програма. Съдържанието на програмата на началния инструктаж е описано в чл. 12, ал. 2 на наредбата. За останалите видове инструктаж решението е на работодателя какво ще се включи. Все пак, от програмата на периодичния инструктаж трябва да личи, че тя е съобразена с характера на работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска.

4. Лицата, които ще провеждат инструктажа.
 

Наредбата поставя условия инструктажите (с изключение на този на посетители) да се провеждат от лица с подходящо образование.
Също така, наредбата препоръчва (но не задължава) ежедневният и периодичният инструктаж да се провеждат от прекия ръководител.
При определяне на лицата, които ще провеждат инструктажи, трябва да се обърне вземе решение и кой ще извършва инструктажа при тяхно отсъствие от работа.

Когато предприятието има производствени звена, за работодателят възниква задължение да организира провеждането на инструктаж и на лицата, които ще посещават тези звена.

Изцяло в неговите ръце е да определи как точно ще се провежда инструктажът и как ще се документира. Възможно е това да става чрез запис в книга за начален инструктаж, но също така и чрез подписване на декларация, листовка с указания за безопасност или пък запис в друга специално създадена за целта книга.

Съхранение на документацията

Съгласно изискванията на чл. 9, ал. 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г., всички документи, които се отнасят до провеждането на инструктаж по безопасност и здраве при работа, трябва да се съхраняват от работодателя за срок не по-малък от 5 години.
Това включва заповеди или други документи, с които се организират инструктажите, служебни бележки за проведен начален инструктаж, протоколи за проведен изпит след инструктаж на работното място и книги за инструктаж

 

 -----
Деяна Илиева инженер-химик по "Безопасност на производствата'', доктор по „Ергономия и промишлен дизайн“, одитор на системи за управление на здравословни и безопасни условия на труд OHSAS 18001:2007. Активната й дейност е свързана с извършване на обучения, одити и консултации по здравословни и безопасни условия на труд. Един от авторите на информационния сайт https://otgovori.info/- онлайн информационна система, предназначена за специалистите по ЗБУТ

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

  1. Avatar
    бг служител 2020-06-24 18:15:50

    Само на две места, където съм работил, се е правило фактически начален инструктаж. Това са БМФ и БМФ порт. На всички други това не се е правило, а само ти дават дневника за инструктажи да се подпишеш. Всеки може да си направи извода от това за нашите ръководители и началници!!!

Напиши коментар