Изчисляване на ДТВ за стаж при заплащане на труда според изработеното

На страницата на МТСП, раздел Въпроси и отговори е зададен един въпрос, който касае изчисляването на Допълнителното трудово възнаграждение за проф. стаж, когато е въведена система на заплащане на труда според изработеното, т.е на база утвърдени трудови норми.

Тъй като сме свикнали да се доверяваме на ТРЗ софтуера / " така ни го смята програмата " / , ако имате нормирано заплащане на труда, прочетете отговора на този въпрос:

В дружеството работят лица, които са назначени по ИТД с определена основна месечна заплата. Начисляването на мес.възнаграждение е на база заработеното по трудови норми. Следва ли % за прослужено време да се изчислява върху заработената сума съгласно ползвана програма ТРЗ или само върху индивидуалната работна заплата на лицето, договорена в трудовия договор?

 

2020-02-10 10:14:46 - Дирекция "Трудово право, обществено осигуряване и условия на труд"

......... Съгласно чл. 247, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ) размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното. Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор (чл. 247, ал. 2 от КТ).

В чл. 66, ал. 1, т. 7 от КТ, е предвидено, че трудовият договор съдържа данни за страните и определя основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане.

Според чл. 3 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), брутната работна заплата се състои от:

1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;

2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;

3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

Според чл. 12, ал. 1 от НСОРЗ за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. 

Разпоредбата на чл. 15, ал. 1 от НСОРЗ предвижда, че този вид допълнително трудово възнаграждение е с постоянен характер. Месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи за заплащане и уговореното в индивидуалния трудов договор (чл. 16, ал. 1 от НСОРЗ).

При изчисляване на брутната работна заплата работодателят трябва да включва в изчисленията допълнителни възнаграждения с постоянен характер съобразно договорения им размер за периода, за който изчислява възнаграждението. При уговорено трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма), размерът на заработеното сделно възнаграждение варира и се определя според изработеното (отчетено) количество продукция през конкретния месец на периода, в който работниците и служителите работят.

Основното трудово възнаграждение, уговорено с индивидуалния трудов договор, обаче не се променя, освен при изрично предвидени от Кодекса на труда случаи. Ето защо договореното основно трудово възнаграждение служи за база при изчисляване на допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер независимо от системата на заплащане на труда – според времетраенето или според изработеното. Поради това считаме, че допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се начислява месечно като процент от договореното основно трудово възнаграждение в индивидуалния трудов договор на работника или служителя

--------------

НСОРЗ

Чл. 3. Брутната работна заплата се състои от:
1. основна работна заплата, определена съгласно действащата нормативна уредба и прилаганата система на заплащане на труда;
2. допълнителни трудови възнаграждения, определени в Кодекса на труда, в наредбата, в друг нормативен акт или в колективен трудов договор;
3. други трудови възнаграждения, определени в нормативен акт или в индивидуалния трудов договор и невключени в т. 1 и 2.

Чл. 12. (1) За придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор.

Чл. 15. (1) (Предишен текст на чл. 15 - ДВ, бр. 83 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) Допълнителните трудови възнаграждения по чл. 11 и 12 са с постоянен характер.
Чл. 16. (1) Месечната основна работна заплата се изчислява в съответствие с прилаганите системи за заплащане и уговореното в индивидуалния трудов договор.

Чл. 66. КТ (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2004 г., в сила от 01.08.2004 г.) Трудовият договор съдържа данни за страните и определя:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
(2) С трудовия договор могат да се уговарят и други условия, свързани с предоставянето на работната сила, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, както и условия, които са по-благоприятни за работника или служителя от установените с колективния трудов договор.
(3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
(4) (Нова - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите и длъжностите, утвърдена от министъра на труда и социалната политика след съгласуване с председателя на Националния статистически институт.
(5) (Нова - ДВ, бр. 48 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.) При всяко изменение на трудовото правоотношение работодателят е длъжен при първа възможност или най-късно до един месец след влизането в сила на изменението да предостави на работника или служителя необходимата писмена информация, съдържаща данни за извършените промени.

Чл. 247 КТ. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Размерът на трудовото възнаграждение се определя според времетраенето на работата или според изработеното.
(2) Размерът на трудовото възнаграждение за единица изработка (трудова норма) се уговаря между работника или служителя и работодателя и не може да бъде по-малко от предвиденото в колективния трудов договор.

 

Илюстрация: Light photo created by BalashMirzabey - www.freepik.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар