Изплащане на заплати по банков път

автор: Ваня Иванова

Задължен ли е работодателят да дава всеки месец фиш и редно ли ведомостта да не се подписва , когато трудовото възнаграждение се изплаща по банков път ?

 

Задължителен ли е фишът за заплати?

Нито в Кодекса на труда, нито  Наредбата за структурата и организацията на работната заплата се съдържа изричен текст за издаване на индивидуални фишове за месечното трудово възнаграждение. Въпреки това в много предприятия се предоставя месечно извлечение, за да се информира всеки работник или служител за размерите на всички елементи на брутното му трудово възнаграждение.

 

Изплащане на възнаграждението по банков път

По отношение изплащането на трудовото възнаграждение се прилага чл.270 от Кодекса на труда. Мястото на изплащане на възнаграждението – това е предприятието, където се извършва работата.  Начинът на изплащане – лично  по ведомост или срещу разписка, както и по писмено искане на работника или служителя да се превежда на влог в посочената от него банка.

Място и срокове за изплащане

Чл. 270.(1) Трудовото възнаграждение се изплаща в предприятието, където се извършва работата.

(2) Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго.

(3) Трудовото възнаграждение се изплаща лично на работника или служителя по ведомост или срещу разписка или по писмено искане на работника или служителя - на негови близки. По писмено искане на работника или служителя трудовото му възнаграждение се превежда на влог в посочената от него банка.

 

Важно! Работникът (респ. служителят) трябва да подаде писмено искане до работодателя, трудовото му възнаграждение да се превежда на влог в посочената от него банка (чл. 270, ал. 3, изр. второ КТ). Той трябва да има предварително открита банкова сметка. Номерът на банковата сметка (IBAN) се посочва изрично от работника или служителя в писменото му искане.

 

Съставяне на ведомост от работодателя

Ведомостта за заплати е задължителна. Това е регламентирано в чл.128 на  Кодекса на труда.

 

Чл. 128. Работодателят е длъжен в установените срокове:

1. да начислява във ведомостиза заплати трудовите възнаграждения на работниците и служителите за положения от тях труд;

2. да плаща уговореното трудово възнаграждение за извършената работа;

3. да издава при поискване от работникаили служителя извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения.

Ведомостта служи за текущи справки и доказателства, както и за  извличане на необходимата информация впоследствие. Както другите документи за трудовоправните отношения, така и ведомостите за заплати се съхраняват в предприятието 50 години. 

 

Трябва ли ведомостта да се подписва от работниците, когато заплатите се превеждат по банков път?

Не е необходимо.

Ведомостта за заплати (разплащателната ведомост) е първичен счетоводен документ, който засяга дейността на предприятието .

Чл.6(3) ЗС Първичният счетоводен документ, който засяга само дейността на предприятието, съдържа най-малко следната информация:
1. наименование и номер на документа, съдържащ само арабски цифри;
2. дата на издаване;
3. наименование на предприятието;
4. предмет, натурално и стойностно изражение на стопанската операция;
5. име и подпис на съставителя.

 Следователно за извършеното начисление (по чл. 128, т. 1 от КТ), лицето, което има право да представлява, респ. управлява предприятието, полага подпис относно извършеното начисление, като правило върху самата ведомост за заплати.

При подписана от работодателя, (упълномощено от него лице) ведомост за заплати няма причина да не се приеме за достоверна осчетоводената въз основа на нея сума за трудово възнаграждение за съответния месец и разходът да бъде признат и за данъчни цели.

 При плащане на заплатите по банков път се спазват следните порцедури:

-изплащането се удостоверява с документите за превод към съответните сметки, които както е известно се идентифицират и с ЕГН и имената на съответното лице;

- при поискване (в 14 –дневен срок) от работника или служителя работодателят е задължен да издава извлечение от ведомостите за заплати за изплатените или неизплатените трудови възнаграждения и обезщетения (чл. 128, т. 3 от КТ), т.е заинтересованото лице при съмнение винаги може да получи информация за дължимото му възнаграждение и да я съпостави с полученото по банков път.

 

Илюстрация:Designed by Freepik


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар