Изисквания и процедура за издаване на удостоверение А1 при командироване на работници в ЕС

гост-автор: Красимира Нечева

Свободното движение в рамките на Общността е право, гарантирано на трудово-активните лица с Договора за създаване на Европейската общност. Актуалните регламенти  в областта на социалната сигурност, с които се утвърждават координационните правила, са Регламент /ЕО/ № 883/2004 и Регламент /ЕО/ № 987/2009, който установява процедурата за прилагането му. 

Основното правило за координация е определянето за приложимо законодателството на държавата-членка, където лицето осъществява дейност като заето или самостоятелно заето лице.  Определя се държавата-членка, в която се дължат осигурителни вноски, съгласно законодателството на тази държава, включително за дейностите и доходите от други държави-членки.

В Дял II от Регламент № 883/2004 са въведени задължителните разпоредби, предвиждащи запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава–членка спрямо заетите и самостоятелно заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава–членка. Основната цел на правилата, въведени с тези разпоредби е избягване на допълнителните административни затруднения, които биха възникнали за осигуреното лице, работодателя и компетентните институции, ако за периода на временната работа се приложи законодателството на държавата по трудова заетост.

Кои са задължителните изисквания, чието изпълнение е абсолютно условие за запазване на приложимото законодателство на изпращащата държава–членка спрямо заетите лица, които временно извършват работа на територията на друга държава–членка:

1.  командированото лице трябва да е подчинено на законодателството на изпращащата държава поради това, че осъществява дейност като заето лице за работодателя, който го командирова;

2.  командироващият работодател трябва обичайно да осъществява дейността си на територията на изпращащата държава;

3.  поддържането на пряка връзка между работодателя и изпратеното лице;

4.   предвиденото времетраене на работата да не превишава 24 месеца;

5.   лицето да не е изпратено да замества друго лице;

6. да са изминали поне 2 месеца от предходната командировка в ЕС на едно и също лице.

 

За да се установи, дали работодател обичайно осъществява дейността си на територията на България, от НАП се разглеждат всички относими критерии, характеризиращи осъществяваната дейност, по-съществени от които са:

1.  къде се намира седалището и администрацията на работодателя;

2.  броят на наетите от работодателя лица /с изключение на административния персонал/, които полагат труда си на територията на България;

3.   къде са сключени договорите с командированите работници и приложимото спрямо тях трудово право;

4.  къде са сключени договорите с клиентите на предприятието и приложимото спрямо тях законодателство;

5.  реализираният от дружеството оборот на територията на България спрямо общия реализиран оборот за предходните 12 месеца;

6.  икономическата дейност на работодателя, осъществявана на територията на изпращащата държава;

7.  броят на договорите, изпълнени в изпращащата държава;

8.  периодът, през който работодателят е осъществявал дейност в изпращащата държава.

При индивидуално разглеждане на критерия, оборот, реализиран от работодателя на територията на изпращащата държава в размер на 25 % от общо реализирания за предходните 12 месеца, обикновенно се третира от НАП като достатъчен индикатор. В определени случаи, при реализиран оборот под 25 % (например 20 %) също може да се приеме, че работодателят извършва съществени дейности на територията на изпращащата държава след разглеждане /и изпълнение/ на всички критерии в тяхната съвкупност. Освен това въпросният критерий може да се разглежда и за по-голям период назад от предходните 12 месеца.

Съответствието между икономическата дейност на работодателя, осъществявана на територията на изпращащата и приемащата държава не е задължително условие. Самият регламент не налага съблюдаване на подобно изискване. Въпреки това наличието на такова несъответствие би могло да се разглежда като индикатор, който предполага извършването на по-задълбочена проверка за изпълнението на условията, при които изпратените наети лица могат да останат подчинени на законодателство на изпращащата държава.

 

Необходими документи, които се подават в НАП:

След като работодателя е в състояние да удовлетвори всички тези критерии, той вече може да подаде Искане по утвърден образец (Окд-236)за издаване на А1. Искането може да се подаде в НАП от наетото лице и/или от неговия работодател. Към попълненото искане обичайно се прилагат комплект от документи, доказващи че работодателя и заетото лице отговарят на съвкупноста от критерии, заложени като координационни правила.

 

Документи, които се прилагат към искането и особенности при попълването им:

1. Копие от личната карта на командированото лице - не се изисква от всички подделения на НАП, но е хубаво да приложим заверено копие, с подпис от самото лице и заверка "Съгласен съм с копието". Внимаваме името на латиница в искането да е изписано точно, както в документа за самоличност.

2. Копие от заповедта за командировка/допълнителното споразумение с което изпращаме лицето - прилага се към искането, като е задължителен документ за всички случаи на командироване. След влизане в сила на новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги (обн. ДВ бр. 2 от 06.01.2017 г.), командироването става с допълнително споразумение, което замества командировъчната заповед. Задачата, с която се изпраща лицето, мястото на командироване/изпращане и заплащането трябва напълно да съвпадат с посочените във формуляра (Окд-236). Определяме всички параметри за периода на командироване – пътни, дневни и квартирни пари, като задължително отбелязваме, че са за сметка на дружеството - изпращач.
Важно! Новата Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги не предвижда разход за дневни командировъчни пари, вероятно законодателят е допуснал, че когато на лицето са осигурени всички условия за сходна работа или длъжност, то те са достатъчни за финансово осигуряване на престоя му в другата държава. Разрешено е обаче договаряне на пътни и квартирни пари.
Формуляр А1 може да бъде издаден и с ретроактивен ефект, т.е. да удостоверява факти за минал период, след приключване периода на командироване. Поради тази причина когато подаваме искане за предходни години прилагаме командировъчна заповед

3. Копие от трудовия договор с лицето, което се изпраща - прилагаме копие от първоначално сключения трудов договор, както и всички допълнителни споразумения към него.

Важно! Следва да имаме предвид, че в сила от 30.12.2016 г. с промяната на чл.121а от Кодекса на труда (ДВ, бр. 105 от 2016 г.), че независимо от продължителността на командировката за периода на командироване лицето трябва да полага труд при условията на приемащата страна - минималната работна заплата, установена за съответната страна,  минималния размер на допълнителните трудови възнаграждения за извънреден и нощен труд, продължителността на работния ден, размера на междудневната и седмичната почивка и на почивките в работния ден, размера на платения годишен отпуск. Актуална информация относно минималните условия за работа в страните от ЕС е публикувана в интернет страницата на Главна инспекция по труда.Същевременно съблюдаваме и максималния осигурителен доход в РБългария за съответната година.

Предвид гореизложеното към искането задължително прилагаме допълнителното споразумение, с което сме договорили условия на труд и заплащане, съответстващи на утвърдените ставки в приемащата страна. В искането следва да впишем именно това възнаграждение за периода на командироване.
 

Следва да имаме предвид, че преди 01.01.2017 г. при командироване за период до 30 дни, няма изискване за лицето да се прилагат условията на заплащане в приемащата държава.

4.Копие от договора с чуждестранната фирма, по силата на който, служителят се командирова, скачен заедно с официален легализиран превод от преводаческа агенция. Задължителна заверка с надпис „вярно с оригинала“, подпис и фирмен печат.

При командироване на заето лице като негов работодател, договорът, в рамките на който изпращаме лицето, трябва да е за предоставяне на услуги между българската фирма - изпращач и фирмата, в която е командирован работника, а не за отдаване на персонал под наем.

5.Справка за реализирания оборот за последните 12 месеца преди текущия, която съдържа детайлна информация за оборота в страната и извън нея, както и процентния дял на вътрешния и външния оборот спрямо общия реализиран от дружеството за периода.

6. Кратко представяне на дейността на фирмата от името на управителя - с какво се занимава и предстои да се занимава, копия от сключени договори за реализация. Не е задължително да се представят с искането, но е възможно да бъдат изискани от НАП, както копия от договори, така и от конкретни издадени от името на дружеството фактури.

7. Допълнително може да бъде поискана и оборотна ведомост, особенно за новорегистрирани дружества.

8. Във връзка с критерия за наличен персонал, от който поне 25% да останат на територията на България след командироването, като в тези 25% не влиза чисто административния и обслужващ персонал, като например чистачка, офис асистент, управител и пр., е възможно да бъдат изискани копия от трудови договори на наетите лица или справка за актуалните трудови договори от НАП. Обичайно служителите на НАП, разглеждащи документите се снабдяват с тази информация по служебен път.

След входиране на искането и приложенията към него в компетентната териториална дирекция на НАП, органът по приходите, определен да издаде удостоверението, извършва проверка на данните, представени в искането и анализ на приложените към него доказателства. При установяване на несъответствия или в случаите на недостатъчна информация или доказателства, такива могат да бъдат изискани допълнително. Въз основа на установеното органът по приходите издава удостоверение А1 или се произнася с решение за мотивиран отказ. Максималният срок, в който следва да се произнесе НАП е 30 дни от постъпване на искането. Удостоверението се връчва задължително на латиница, като е възможно да получите и екземпляр на български език. Заверено копие от латинския вариант е добре да бъде предоставено на изпратеното лицето по време на командировката.

Удостоверение А1 не представлява разрешително за работа в ЕС и отказът за издаването му не означава, че работодателят не може да изпрати съответното наето лице да извършва работа за него на територията на друга държава-членка, а че същото не може да остане подчинено на българското законодателство. В съответствие с основното правило на чл. 11/3//а/ от Регламент /ЕО/ № 883/2004, за периода, през който наетото лице полага труд на територията на друга държава-членка, за него ще бъде приложимо осигурителното законодатество на тази държава-членка.

В тази връзка е и на разпоредбата на чл. 21 от Регламент /ЕО/ № 987/2009, която въвежда следните задължения за работодателите:

1.  Работодател, чието седалище или място на дейност се намира извън компетентната държава-членка, изпълнява всички задължения, произтичащи от законодателството, приложимо за това заето лице, по-специално задължението за плащане на вноските, предвидени в това законодателство, така както ако седалището или мястото му на дейност се намираха в компетентната държава-членка;

2.  Работодател, чието място на дейност не е в държавата-членка, чието законодателство се прилага, и заетото лице могат да се договорят последното да изпълнява от свое име задълженията на работодателя по плащането на вноски без да се засягат основните задължения на работодателя. Работодателят изпраща известие за тази договореност на компетентната институция на тази държава-членка.

 

Повече за командировките в ЕС и издаването на удостоверение А1 ще научите на нашия семинар:

Осигуровки в трансгранични ситуации и издаване на удостоверение А1-  семинар с Димитър Бойчев - Бургас, 07.10.2017. Регистрирайте се сега, за да се възползвате от промоционалната ни цена. Повече информация прочетете тук:

 

-----------------

Красимира Нечева е счетоводител и ТРЗ специалист в Голдън Вижън ООД- фирма за  счетоводни услуги и  бизнес консултации


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар