Издаване на Удостоверение А1 за командировани работници

автор: Димитър Бойчев

Командироването на работници в друга държава-членка на ЕС заради трансгранично предоставяне на услуги или изпращане по друг повод (обучения, водене на преговори, участие в мероприятия и т.н.) е широко разпространена ситуация.

Следвайки основното правило (lex loci laboris) осигуровките за работниците би следвало да се внасят по законодателството на приемащата държава-членка. Но това би довело до сериозни затруднения за всички заинтересовани страни (работодателят, работниците и компетентните институции).

Поради тази причина в регламентите на ЕС е предвидена възможност осигурителните вноски за командированите работници да продължат да се внасят по законодателството на изпращащата държава-членка. Целта е да се улесни свободното движение на работниците и друго фундаментално право – свободното предоставяне на услуги в ЕС. Тъй като представлява един вид изключение от основното правило, тази възможност се реализира само ако са изпълнени пет задължителни изисквания:

 • приложимост на националното законодателство на изпращащата държава-членка преди командироването на работника;
 • съществена дейност на работодателя в изпращащата държава–членка;
 • пряка връзка между работодателя и командирования работник;
 • забрана за заместване на друг командирования работник;
 • период на командироването до 24 месеца.

В България преценката за изпълнение на тези задължителни изисквания се извършва от НАП.

Работодател от България, който командирова/изпраща работници в друга държава-членка на ЕС е длъжен да информира компетентната териториална дирекция на НАП. Кратки периоди на командироване/изпращане принципно не освобождават работодателя от това задължение. За целта се използва формуляр образец Окд-236. Образецът на формуляра е публикуван на интернет страницата на агенцията на следният адрес. След като получи уведомлението и ако са изпълнени петте задължителни изисквания, НАП издава удостоверение А1, че лицето се осигурява в България и го връчва, независимо дали е било изискано от работодателя и/или работника.

Формуляр А1 доказва, че при работата в чужбина командированият работник остава осигурен в България и освобождава лицето/работодателя от задължения за осигуровки по законодателството на приемащата държава-членка, а нейните институции са длъжни да се съобразяват с него.

За осигурени в България работници, които са командировани в рамките на предоставяне на услуги в ЕС, осигурителните вноски се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните ставки на заплащане на труда в приемащата държава и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход. „Минимални ставки на заплащане” са определените от националното законодателство и/или от практиката на приемащата държава-членка. Информация относно наличие на минимални ставки на заплащане в другите държави-членки и техният размер се предоставя от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.

За осигурени в България работници, командировани в рамките на предоставяне на услуги в държава от ЕС, в която не се прилагат минимални ставки на заплащане, осигуровките се дължат върху доходите от трудова дейност, но върху не по-малко от минималните осигурителни прагове по българското законодателство и върху не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход.

Ако не са изпълнени всички или част от петте задължителни изисквания за издаване на Удостоверение А1, НАП постановява отказ, а осигурителните вноски за командированите работници се внасят по законодателството на приемащата държава-членка (основно правило).

 

Други често срещани ситуации са:

източник:   http://osigurovkite.com/. Тук са достъпни още материали, свързани с осигуровките и издаване на Удостоверение А1
 

Илюстрация:Designed by Freepik

-----------------
Димитър Бойчев е консултант по социално и здравно осигуряване. Има над 15-годишен професионален опит в държавната администрация (НОИ и НАП), последните 10 години от които в ЦУ на НАП . За допълнителна информация http://osigurovkite.com/.


 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

2 Коментари

 1. Avatar
  Даниел 2020-01-14 12:05:03

  За колко време се чака да ми се издаде А1 и да мога да пътувам в ЕС

 2. Avatar
  todor georgiev 2018-11-12 09:57:17

  za kolko vreme moje da izdadete dokoment a1 i kolko 6te mi stryva blagodara

Напиши коментар