Избрани промени в ППЗДДС в сила от 21 март 2017 г.

 
Правилникът за изменение и допълнение на ППЗДДС бе обнародван в Държавен вестник, брой 24 от 21 март 2017 г. Измененията в него имат връзка с промените и допълненията в ЗДДС, влезли в сила от 01.01.2017 г., а също и с някои редакции, свързани със синхронизиране на родното с европейското законодателство при облагането с ДДС.
 
В настоящата статия ще разгледаме няколко избрани промени във връзка с приспадане и корекция на данъчен кредит и датата на възникване на данъчно събитие при доставки на услуги с поетапно изпълнение:
 
  • В новия чл. 61б от ППЗДДС е въведен подкритерий за разпределяне, който гарантира максимално точно изчисляване размера на данъка, когато се прави пропорционално приспадане на данъчен кредит. Регламентирано е, че критерий за разпределяне се явява всеки разумен времеви или количествен критерий или комбинация от двата, отчитащ степента на ползване за независима икономическа дейност, в съответствие със спецификата на конкретната стока, по отношение на която ще се прилага.

Например: като критерий за разпределение може да се изберат дни или часове на ползване, или площ, в случай че става дума за недвижим имот.

 
  • Създава се чл. 113в, който регламентира декларирането и отчитането на упражнено право на данъчен кредит, пропорционално на степента на ползване за независима икономическа дейност. Това ще се случва, като в дневника за покупките получените документи биват отразявани в колони от 10 до 13 (данъчна основа на получените доставки с право на пълен данъчен кредит, ДДС с право на пълен данъчен кредит, данъчна основа на получените доставки с право на частичен данъчен кредит, ДДС с право на частичен данъчен кредит) вкл., където се посочват стойностите, в съответствие на ползването на стоката или услугата за независима икономическа дейност, и в колона 9 (данъчна основа и данък на получените доставки без право на данъчен кредит или без данък), където се посочват стойностите, в съответствие на ползването на стоката или услугата за лични нужди.
 
  • Друга група изменения в ППЗДДС имат връзка със случаите на внасяне на стоки от съдружник за общо ползване в неперсонифицирано дружество. В случаите, при които внесените стоки биват унищожени чрез употреба, неперсонифицираното дружество се явява правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка с тях, вкл. на правото да се приспадне данъчен кредит, както и на задълженията за направа на корекция на ползвания данъчен кредит (чл. 60, ал. 11 от ППЗДДС).

Общата разпоредба на чл. 10а, ал. 2 от ЗДДС посочва, че за неперсонифицираното дружество не възникват права и задължения по ЗДДС, а те остават при съдружника, който е направил самата вноска. В чл. 64, ал. 5 от ППЗДДС се регламентира, че при нужна от коригиране на ползван данъчен кредит, съдружникът ще прилага коефициент за съответната календарна година, базиран на оборота на неперсонифицираното дружество.

 
  • Включени са още допълнения в чл. 20, ал. 3 и 4 от ППЗДДС, имащи връзка с направени подобрения по стока, за които е ползван пропорционален данъчен кредит, но не е ползван данъчен кредит при самото придобиване на стоката. Налице е безвъзмездна доставка, която е приравнена на възмездна съобразно чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗДДС, и когато при нейното придобиване не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по нея подобрения е приспаднат такъв пропорционално на степента на ползване за независима икономическа дейност. В тези случаи, когато се определя данъчната основа, ще се взима под внимание единствено данъчната основа на направеното подобрение.
 
  • Промяна се прави и в чл. 12, ал. 2 от ППЗДДС, гласящ че при доставка на услуга, за която е било уговорено поетапно изпълнение и при която изпълнението на отделните етапи се приема от получателя по доставката, за дата на изпълнението на даден етап се счита датата на приемане на етапа, като тази дата бива удостоверявана посредством приемно-предавателен протокол, който е подписан от доставчика и получателя.

Същата разпоредба бива прилагана и по отношение на доставка на стоки, за която е уговорено поетапно изпълнение, като завършването на всеки етап се счита като отделна доствка и данъчното събитие възниква на датата на изпълнението на дадения етап (нова ал. 11 на чл. 12 от ППЗДДС).

 
Пълните изменения в ППЗДДС в сила от 21 март тази година можете да прочетете тук >>>
---------------------
РС Издателство и Бизнес Консултации издава литература за бизнеса в България – по темите счетоводство, данъци, трудово право, човешки ресурси, мениджмънт и бизнес развитие. Разработва сайтовете: http://www.portaltrznormativi.bg/  и http://www.portalschetovodstvo.bg/. Официален онлайн магазин: http://www.straton.bg/
 
Илюстрация:Designed by Freepik

Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар