Знаете ли какво е ESCO ?

Знаете ли какво е ESCO ?

ESCO е европейска многоезична класификация на умения, компетенции, квалификации и професии (European Classification of Skills, Competences, Qualifications and Occupations).

ESCO работи като речник, описва, идентифицира и класифицира професии (длъжности), умения и квалификации, приложими за пазара на труда в ЕС и образованието и обучението. Тези понятия и взаимоотношенията между тях са машинно четими, което позволява на различни онлайн платформи да използват ESCO за услуги като търсене на работа на търсещи работа лица на базата на техните умения, както и за предлагане на обучения на хора, които искат да се преквалифицират или да повишат квалификацията си.

ESCO предоставя описания на 2 942 професии (длъжности) и 13 485 умения, свързани с тези професии, преведени на 27 езика (всички официални езици на ЕС плюс исландски, норвежки и арабски). С течение на времето тя ще показва и връзката им с квалификациите, получени в системите за образование и обучение от държавите-членки, както и квалификациите, издадени от частни обучителни институции.
Целта на ESCO е да подпомогне мобилността на работните места в цяла Европа и постигане на по-интегриран и ефективен пазар на труда, като предлага „общ език“ за професиите и уменията, които могат да бъдат използвани от различни заинтересовани страни в областта на заетостта, образованието и обучението.

По силата на чл. 19 от Регламент (ЕС) 2016/589 на Европейския парламент и на Съвета от 13 април 2016 г. относно Европейска мрежа на службите по заетостта (EURES), достъп на работниците до услуги за мобилност и по-нататъшно интегриране на пазарите на труда и за изменение на регламенти (EС) № 492/2011 и (EС) № 1296/2013, всяка държава-членка на ЕС следва да изготви първоначален опис за кръстосано съответствие между своите национални, регионални и секторни класификации и ESCO.

Понастоящем в България широко се прилага Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г. (НКПД-2011). Тя се прилага за регулиране на трудовите и осигурителните отношения, за статистически и научни цели. Класификацията е внедрена в регистрите на Националната агенция по приходите, Националния осигурителен институт, Националния статистически институт, Агенцията по заетостта и др. прилагащи организации. НКПД-2011 се използва за целите на образователната система на равнище средно и висше образование, при прогнозирането на търсенето и предлагането на труд, за разработването на компетентностни модели, прилага се в управлението на човешките ресурси и в много други области.
Предвид широката употреба в националната практика на Националната класификация на професиите и длъжностите, бе решено, че за целите на изпълнението на чл. 19, параграф 3, от Регламент (ЕС) 2016/589 за Р България най-подходящо е разработването на таблица за съответствие между НКПД и ESCO.

На страницата на МТСП е публикуван ПРОЕКТ на съпоставителна таблица между НКПД и ESCO.

Повече прочетете ТУК
 


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

Напиши коментар