Земеделски производител- регистрация, осигуряване, данъчно облагане

автор: Ваня Иванова

Какво трябва да знам когато искам да се регистрирам като земеделски производител

Регистрация

 • За да стана Земеделски производител/ земеделски стопанин/  трябва да бъда вписан в регистърана земеделските стопани, съгласно Наредба № 3 от 29.01.1999 г .

 • Ако съм физическо лице или едноличен търговец ще бъда вписан в регистъра с регистрационен номер, съответстващ на единния ми граждански номер (ЕГН), а ако съм юридическото лице - с единния идентификационен код (ЕИК) по БУЛСТАТ на фирмата ми.

 • Въз основа на вписването  ще получа регистрационна карта по образец съгласно приложение № 1  на Наредбата и справка, генерирана от регистъра, за декларираната от мен дейност като неразделна част от регистрационната карта.

 • Длъжен съм  в седемдневен срок от издаване на регистрационната карта да извадя от Агенцията по вписванията карта за идентификация по БУЛСТАТ / ако нямам /

 • Всяка година  в срок от 1 октомври до 28 февруари трябва да подавам  актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри. Въз основа на представената  от мен информация областна дирекция "Земеделие" заверява регистрационната ми карта на земеделски стопанин за срок до 28 февруари на следващата стопанска година.

 • Регистрационната карта заедно с разпечатка или копия на анкетните документи служат за легитимирането ми  пред контролните органи и финансиращите институции.
   

Необходми документи

 • Анкетни карти и анкетни формуляри се предоставят безплатно от ОД “Земеделие” и общинските служби по земеделие.  Могат да бъдат изтеглени и от сайта на дирекцията.:

За юридически лица:

1. Удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, валидността му е шест месеца;

            2. Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ;

За физически лица:                                                                     

            1. Документ за самоличност;

            2.Карта за идентификация по регистър БУЛСТАТ, за земеделски производители, на които се прави пререгистрация;

Ако отглеждам животни:- опис на номерата на ушните марки, заверен от официален ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект;

Ако обработвам земя:

           1. Документи, доказващи правното основание за ползване на земята:

 •   Ако земята е собствена – нотариален акт;
 •   Арендни договори
 •   Договор за наем
 • Всички договори, изготвени съгласно Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите;

 Ако отглеждам  винени сортове лозя :копие за актуално състояние на лозарско стопанство, заверено от съответното териториално звено /в. гр. Плевен за обл. Велико Търново/ или Централно управление на ИАЛВ;

Производители, които извършват дейности с първични фуражи, подават Декларация, съгласно Приложение № 3.

Ползи от регистрацията като земеделски стопани:

  1.  Само като регистриран земеделски стопанин  мога да кандидатствам за финансово подпомагане от ДФ “Земеделие” по национални програми и европейските фондове в областта на земеделието и развитие на селските райони.

  2. Само като регистриран земеделски стопанин  имам право да получавам безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието и от нейните областни служби.

  3. Само като регистриран земеделски стопанин  мога да продавам продукцията си на пазарите в цялата страна без касови апарати. Това не се отнася за борси и тържища.

 Осигуряване на земеделските стопани

 • Държавното обществено осигуряване на земеделските стопани е задължително. Аз съм самоосигуряващо се лице  и внасям осигуровките си за своя сметка.

 •  Като регистриран земеделски стопанин  се осигурявам  върху минимален осигурителен доход в размер на 300 лв. Ако  произвеждам  непреработена растителна и/или животинска продукция, не определям  окончателен размер на осигурителния доход за тази дейност.

Какви декларации и заявления трябва да  подавам в НАП и какви са сроковете за тяхното подаване?

 • Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност – задължително се подава в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.

ВАЖНО: Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година, с подаване на декларация по образец  до края на месец януари на съответната година.

 •  Декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” по Наредба № Н-8 от 2005.Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните. Вид Осигурен 13.

 • Декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. – подава се за внесени авансово осигурителните  вноски. Подава се само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход. Подава се до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните.

 • Декларация образец № 6 „Данни за дължимите осигурителни вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ” по Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. Тази декларация се подава еднократно– до 30 април на календарната година за дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година и за задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 8 от КСО от получени доходи за извършена дейност през минали години, различна от предходната.
   
 • Заявление по чл. 2а(Приложение 10) от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. – може да се подаде от самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от КСО, които желаят да заявят кои задължения за задължителни осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване погасяват.

Данъчно облагане:

Като  физическо лице - земеделски стопанин, доходите ми ще се облагат по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.Имам  право да избера:

 1. определям облагаемия доход , намален с нормативно присъщи разходи:

         60% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност

          40% нормативно-признати разходи за дейността за доходи, придобити от дейност по        производство на преработени продукти от селско стопанство и от производство на декоративна растителност.

      2.  Избирам облагането да е по реда, предвиден за едноличните търговци. Прилагайки този ред, имам възможност да отчитат реално извършените разходи за производството на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на разходите за производство на декоративна растителност.
 

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация  по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ в срок до 31 декември на предходната година. Изборът е валиден за 5-те последователни данъчни години и не е необходимо той да се потвърждава ежегодно с подаване на нова декларация.

Годишната данъчна декларация за облагане доходите на физическите лица се подава в срок до 30 април на годината, следваща годината на получаване на дохода.


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

57 Коментари

 1. Avatar
  Теменужка Коларова 2021-01-22 14:13:04

  Колко декара демя трябва да обработвам за да се регистрирам като ЗП

 2. Avatar
  Цветинка 2020-11-07 18:42:39

  Мъжът ми е ЗП.От 2016 гледаме кози.всяка година получаваме супсидий.Тази есен не получихме.Може ли да е въз основа на невнесени осигоровки за 2020г.Благодаря.

 3. Avatar
  Валентин Трифонов 2020-05-22 16:13:53

  Здравейте, регистриран земеделски производител има ли право да работи и като личен асистент на инвалид за 7 часа

 4. Avatar
  Денка Миленкова Янева 2020-02-20 17:07:21

  Здравейте, земеделски производител съм. от януари 2005 г. През 2018 г отидох в НОИ да си заверя осигурителните книжки и вижте на какъв абсурд се натъкнах. Всички, които са земеделски производители знаят, че има срок за подаване на анкетни карти в Общинска служба по земеделие. (Който беше от октомври до февруари.) После с анкетните карти се отива в Областна дирекция по земеделие. Там вече се извършва регистрацията и на зеленото картонче се вписва датата, на която сме посетили Областна земеделска служба. Там ми казаха, че осигуровките се плащат за календарна година. Платила съм си за цялата 2005 г., но регистрацията на зеленото картонче ми е от м. април. Аз от януари до април съм работила в овощната си градина, но от НОИ не искат да признаят 4 месецавъпреки, че съм си плащала осигуровките. От НОИ приемат датата на регистрация в Областна дирекция по земеделие, а от Областна казват, че няма регистрация при тях направена януари, тъй ксто има ред, но се плаща за календарна година.

 5. Avatar
  Тони 2020-02-13 20:25:32

  Регистрирах се като земеделски производител пуснахме дейноста за 7 дни и след това я спряхме сега как мога да се отрегистрирам.

 6. Avatar
  Тони 2020-02-13 20:24:47

  Регистрирах се като земеделски производител пуснахме дейноста за 7 дни и след това я спряхме сега как мога да се отрегистрирам.

 7. Avatar
  Красимира Петкова 2020-01-06 12:48:32

  Здравейте.Регистрирания ЗП -пенсионер трябва ли да присъства на стоковата борса при продажба или може член от семейството и какви документи трябва

 8. Avatar
  Пенка 2019-09-10 08:29:34

  Здравейте! Аз съм детски учител, мога ли да се регистрирам като земеделски производител, тъй като имам малко фамилна площ и бих искала да кандидатствам по някоя програма, имайки предвид, че съм държавен служител и съм осигурена!

 9. Avatar
  Запряна Стоянова 2019-01-20 15:11:05

  Регистриран ЗП съм.От февруари месец няма да мога да ползвам услугите на счетоводител.Мисля да се справям сама,с пререгистрацията като ЗП се справям ,но не съм наясно с другите задължения като осигуровки и данъци.....имам електроно банкиране,но ел.подпис не. Моля за помощ....съвет....не искам да имам задължения! Поздрави....!!

 10. Avatar
  Елена 2018-12-09 14:08:46

  Регистрирана съм като земеделски производител за отглеждане на овце майки и земя за тяхната храна, но преди 3 месеца претърпях две много сложни операции на сърцето и белия дроб за което минах на ТЕЛК и получих 100%инвалидност за срок от 1 година, а също и забрана за ползване дейността на земеделски производител.
  Въпроса ми е: Възможно ли е да си остана собственик на фирмата и да назнача моя съпруг за работник изпълняващ тази дейност и да продължа да получавам субсидии за същото?
  Благодаря за отговора.

 11. Avatar
  Василка Хаджиколева 2018-11-10 08:56:34

  Здравейте те искам да попитам аз като земеделски производител който е засадил 20 декара череши мога ли да прекъсвам дейност и да се осигурявам определени месеци или трябва да е всеки някои знае ли какво е становището на хората с такава дейност

 12. Avatar
  Ваня Иванова 2018-10-21 21:18:05

  Не можете, защото сте самоосигуряващо се лице, и като такова нямате работно време

 13. Avatar
  КАМЕЛИЯ МИНОВА 2018-10-21 10:50:32

  ЗДРАВЕЙТЕ,МОЙЕ ЛИ НЯКОЙ ДА МИ КАЖЕ ДАЛИ МОГА ДА СЕ ОСУГУРЯВАМ НА ДВА ЧАСА КАТО ЗП,ОТНОСНО УВЕЛИЧАВАНЕ НА ПРАГА ЗА ОСИГУРОВКА ,ТЪЙ КАТО СЪМ НАЕЛА ЗЕМЯ ПОД НАЕМ ОТ 10 ДЕКАРА И НЕ МОГА ДАСИ ПРЕКРАТЯ ДОГОВОРА ИМА САНКЦИЯ

 14. Avatar
  Тодор Станков 2018-07-23 09:15:37

  Здравейте, регистрирах фирма ЕООД и ще я регистрирам като земеделски производител. Отглеждам гъби по първичен метод. Като започна дейност в седем дневен срок ще подам декларация в НАП, проблема е че се осигурявам тройно - работя на постоянен договор в държавно предприятие на смени, където са ми две вноските и имам кредит, където ми е третото доброволно осигуряване...то достатъчно ли е ?

 15. Avatar
  Георги 2018-05-19 11:36:45

  Пенсионер съм и имам 70 декара собствени ниви и още седем декара под наем. Задължително ли е да се регистрирам като земеделски производител? Ако съм регистриран като земеделски производител трябва ли да плащам Здравни осигуровки след като съм пенсионер ? Случай че не се регистрирам като земеделски производител какви данъци и здравни осигуровки ще плащам като проценти ?

 16. Avatar
  Магда Ангелова 2018-04-20 17:05:09

  Регистрирах се като ЗП.Знам че трябва да подам декларация в НАП при започване на трудова дейност в 7 дневен срок.Проблема е , че работя и на трудов договор,но в момента съм в болничен.Мога ли докато съм в болничен да подам декларацията?

 17. Avatar
  Пепи Трендафилова 2018-04-17 16:20:44

  Много Благодаря

 18. Avatar
  accountingnews.bg 2018-04-12 17:58:21

  Ажда Хасанова
  Обърнете се за тези подробности към ОД Земеделие

 19. Avatar
  accountingnews.bg 2018-04-12 17:56:58

  До Антонио Попов
  Пробвайте да подадете Д1 с код корекция и вид осигурен 22, в която е посочена дата на прекъсване на осигуряването 30.04. Срок за подаване - до 25.05. А след това всеки месец /от м.05/ с вид осигурен 12 или 13 с ОД 510

  от Наредбата за осигуряване на СОЛ........
  лицата, регистрирани като земеделски стопани или тютюнопроизводители, когато едновременно с тази дейност упражняват и дейности по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се осигуряват върху минималния осигурителен доход, определен за лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 20. Avatar
  accountingnews.bg 2018-04-12 17:40:07

  До Пепи Трендафилова
  Ако може да докажете, че Вашата дейност като ЗП трае само два месеца - необходимо е след като се регистрирате като земеделски стопанин и съответно подадете ОКД 5 Декларация за осиг. на СОЛ, да подадете нова ОКД 5 Декларация за осиг. на СОЛ, с която да декларирате прекъсване на осигуряването

 21. Avatar
  Ажда Хасанова 2018-04-12 14:18:32

  Здравейте, в момента работя на трудов договор и желая да се регистрирам като ЗП. Сред ако кандидатствам по програма или за субсидия проблем ли ще е , че съм работеща на ТД??? Благодаря

 22. Avatar
  Антонио Тодоров 2018-04-12 11:49:48

  Здравейте, земеделски производител съм и се самоосигурявам. В началото на всяка година подавам декларация 1 с код 22, която се подава еднократно. Предстои ми да откривам фирма ЕООД, в която ще участвам с личен труд. До колкото разбрах, след като фирмата започне дейност ще трябва да се осигурявам на 510 лв, като мога да избирам дали да увелича осигурителния си доход като ЗП на 510 или да се самоосигурявам само в дружеството. Интересуваме чисто документално каква е процедурата, следкато вече имам подадена декл. 1 с код 22 на 300 лв, как да направя корекция и примерно считано от 01.05 да се осигурявам вече на 510? Благодаря предварително

 23. Avatar
  Пепи Трендафилова 2018-04-11 13:42:13

  Здравейте,искам да се регистрирам като земеделски производител или земеделски стопанин за два месеца. Може ли или не .Какво трябва да направя ако може.

 24. Avatar
  accountingnews.bg 2018-04-03 08:31:12

  До Ангелова
  Не би трябвало да има проблем. Дали трябва да има сключен договор за наем - трябва да попитате в ОД Земеделие

 25. Avatar
  Ангелова 2018-04-02 22:02:30

  Здравейте, мога ли да се регистрирам като земеделски производител със собствена земя, ако в нотариалния акт на земята е вписано името на съпруга ми? Земята сме закупили по време на брак.
  Благодаря!

 26. Avatar
  Пламена Драганова 2018-02-05 19:25:55

  Здравейте, регистриран ЗП съм от месец. До сега внасям осигуровки и подавам декл.1 с код 12 и върху 460 лв ( от 01.2018 върху 510). Желая да продължа да се осигурявам чрез код 12. Трябва ли да да подавам нещо друго с код 13 или мога да продължа да ги подавам с код 12. Според Вас как би било правилно да се постъпи? Благодаря за отговора!

 27. Avatar
  Радка Филипова 2018-01-24 19:11:35

  Здравейте,
  Регистрирах фирмата си като земеделски производител. Въпросът ми е, след като юридическо лице е регистрирано като земеделски производител, пак ли трябва да се прави регистрация в НАП и Булстат?

 28. Avatar
  Николай Зарев 2018-01-24 10:13:47

  регистриран съм като ет и зп.при приключване на годината с печалба надхвърляща задължителния минимум се оказа че трябва да довнасям здравна вноска.пенсионер съм.
  моля пояснете освободен ли съм от това довнасяне

 29. Avatar
  accountingnews.bg 2018-01-11 08:51:39

  Щом като сте пенсионер- Вие дължите само здравни осигуровки- 8% върху 350лв. Срокът е до 25 число на следващия месец. Освен да ги внасяте- трябва да подавате пак до 25 число в НАП и Декларация обр. 1 / образец може да изтеглите от сайта на НАП/.  В края на годината се подава и годишна Декларация 6. Сметката   и параграфа както и примерно платежно може да го видите от сайта на НАП- 
  ! Но преди да почнете да внасяте здравните осигуровки, необходимо е да подадете Декларация за започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудова дейност – задължително се подава в 7 – дневен срок от настъпване на едно от гореизброените обстоятелства.
  Тази декларация може да я изтеглите също от сайта на НАП

  За повече информация се обърнете към счетоводител

 30. Avatar
  Маргарита 2018-01-10 11:39:34

  Здравейте. Пенсионерка съм, регистриран ЗП. Въпросът ми е- за колко месеца трябва да се внасят осигуровките и мога ли лично да ги внасям по сметка и къде?

 31. Avatar
  Михаил Илиев 2018-01-06 22:15:32

  Регистриран съм като ЗП през месец април тази година!
  От месец октомври не произвеждам нищо!
  Плащам само здравни осигуровки,защото съм пенсионер!
  Мога ли да се откажа да не плащам осигуровките,тъй като не произвеждам нищо!
  И как евентуално да ги прекратя?
  Знам,че се подава декларация в НАП за прекратяване на дейност,а това води ли до прекратяване регистрация като ЗП?
  Или първо трябва да се прекрати регистрация като ЗП и след това в НАП?

 32. Avatar
  Иван Янев 2017-11-25 15:23:43

  Регистриран съм като ЗП през месец април тази година!
  От месец октомври не произвеждам нищо!
  Плащам само здравни осигуровки,защото съм пенсионер!
  Мога ли да се откажа да не плащам осигуровките,тъй като не произвеждам нищо!
  И как евентуално да ги прекратя?
  Знам,че се подава декларация в НАП за прекратяване на дейност,а това води ли до прекратяване регистрация като ЗП?
  Или първо трябва да се прекрати регистрация като ЗП и след това в НАП?

 33. Avatar
  Дани 2017-11-22 11:58:00

  Като земеделски стопанин не е ли необходимо да се подава и декларация по ЗКПО на тримесечие , щом има продажби или субсидии

 34. Avatar
  Иван Стефанов 2017-10-23 13:13:43

  Здравейте,
  като зп мога ли да продавам преработена ( консервирана ) храна от собствена продукция;
  и евентуално какви още регистрации и документи следва да осигуря за тази цел?
  Благодаря !

 35. Avatar
  Angel 2017-08-19 01:08:10

  iskam da se otkajia kato zp kakvo triabva da napriavia registriran sam ot 2011g blagodaria

 36. Avatar
  Ива 2017-08-14 21:48:12

  Регистрирана съм,като ЗП.Регистрацията ми е направена в Дупница,тогава бях с постоянен адрес там и си,плащах осигуровките.Но вече по постоянен адрес съм в София от 3 месеца,не съм плащала осигуровки и не съм подавала декларация 1 до 25 число от май месец.Декларацията в София ли трябва да я подавам или в кюстендил,както досега-има ли значение постоянния адрес или може и по настоящ.След като съм пропуснала 3 месеца, как трябва да ги подам.Благодаря!

 37. Avatar
  Tinka Natova 2017-07-20 15:48:32

  Trqbva li da plastam osigyrovki za tsqlata godina sled kato imam proizvodstvo nqkolko mesetsa

 38. Avatar
  accouningnews.bg 2017-07-06 18:40:56

  декларация 6 се подава еднократно– до 30 април на 2018 за дължимите осигуровки за 2017

 39. Avatar
  Юлян Ангелов 2017-07-06 15:10:24

  от 01.04.2017 г. съм регистриран като ЗП - първоначална регистрация. Осигурявам се само здравно, тъй като съм пенсионер. Подавал съм коректно декл. обр. 1 до този месец. Трябва ли да подам и обр. 6.

 40. Avatar
  accountingnews.bg 2017-05-02 09:02:08

  Здравейте Госпожо Кънева, прочетете чл. 4 от Наредба 18 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства:
  Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
  1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
  2.продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПРОДАЖБИ във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси, тържища или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържищата или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
  Моля, имайте предвид , че материалите в нашия сайт не представляват официален съвет или консултация, затова за официален отговор се обърнете към НАП или Вашия счетоводител

 41. Avatar
  Анна Кънева 2017-05-01 18:34:42

  Извинете, моля, очаквам отговор на поставения вече от мен въпрос. Земеделски производител продава собствена продукция на покрит само отгоре с метална конструкция пазар /Общинско предприятие \\\"Общински пазари\\\"/. На какво основание е длъжен да издава касова бележка? Ако е длъжен, то валидна ли е ръкописна касова бележка? Ако е назначил по трудов договор продавач-консултант, последният длъжен ли е да използва ФУ?

 42. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-30 19:31:38

  Не посочвате на какво основание се осигурявате в момента. Ако работите на трудов договор и искате да се регистрирате на ЗП- да трябва да внасяте осигуровки минимум върху 300лв, независимо че сте осигурен. Изключение ще има само ако по трудов договор достигате Макс. ОД.

 43. Avatar
  Валери Станков 2017-04-28 15:51:10

  Здравейте,желая да се регистрирам като ЗП,необходимо ли е да си внасям осигоровки,понеже съм осигорен

 44. Avatar
  Анна Кънева 2017-04-27 16:53:41

  Моля, отговорете ми длъжна ли съм като ЗП, продаващ собствена продукция на маса в Общински пазар, покрит само отгоре с ламаринена конструкция да притежавам ФУ?

 45. Avatar
  Анна Кънева 2017-04-27 16:53:38

  Моля, отговорете ми длъжна ли съм като ЗП, продаващ собствена продукция на маса в Общински пазар, покрит само отгоре с ламаринена конструкция да притежавам ФУ?

 46. Avatar
  Стамова 2017-04-26 15:44:49

  Субсидията,получена по Схема за отглеждане на месодайни крави и юници трябва да се декларира в Приложение 3 до колкото разбирам, но в коя графа за доходи за производство на непреработени или преработени продукти. Предварително благодаря!

 47. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-25 19:50:15

  Да , трябва да подадете в НАП Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице- в 7 – дневен срок от започване на трудовата дейност като земеделски производител. . Може да я изтеглите от страницата на НАП- оттук: http://www.nap.bg/document?id=14127
  Посочвате дата на \\\"Упражнявам дейността от дата\\\"\\\', като в долната част, където са посочени фондовете за социално осигуряване- не слагате никакви отметки / освен ако не решите, че като пенсионер желаете да се осигурявате допълнително за някои от посочените социални рискове/. Всеки месец дължите 8% върху 300 лв. здравна осигуровка. До 25 число на следващия месец трябва да я внесете и да подавате Декларация 1

 48. Avatar
  Иван Благоев 2017-04-25 15:03:05

  И евентуално какви вноски се плащат и всеки месец ли са?

 49. Avatar
  Иван Благоев 2017-04-25 14:49:23

  Пенсионер съм. Регистрирах се като ЗП. Вписах се в Агенцията по вписване за Булстат. Трябва ли да подавам декларация в НАП и каква и задължително ли е след като съм пенсионер.

 50. Avatar
  accouningnews.bg 2017-04-24 21:22:36


  Трябва да представите документ, доказващ правното основание за ползване на земята, върху която отглеждате продукцията си. Това може да бъде:
  • Ако земята е собствена – нотариален акт;
  • Арендни договори
  • Договор за наем
  • Всички договори, изготвени съгласно Закона за задълженията и договорите, Закона за кооперациите;

 51. Avatar
  Теодор 2017-04-24 17:50:57

  Здравейте, за регистрация като земеделски производител трябва ли земята да е на мое име или да предоставям договор за наем. Това ми е нужно единствено за да мога да си наема сергия под наем, където да продам реколтата си на крайните клиенти а не прекупвачи. Благодаря.

 52. Avatar
  accountingnews.bg 2017-03-19 16:49:58

  да, 8% върху минимален осигурителен доход в размер на 300 лв.

 53. Avatar
  Ясен 2017-03-19 05:24:00

  Ако си пенсионер необходимо ли е да внасяш осигуровки (здравни)?

 54. Avatar
  Ясен 2017-03-19 05:19:25

  Ако си пенсионер необходимо ли е да внасяш осигуровни (здравни)?

 55. Avatar
  accouningnews.bg 2017-03-08 20:20:56

  Да, необходимо е, щом като нивата е собственост на дядото

 56. Avatar
  Мариана 2017-03-08 16:40:40

  Между дядо и внук нужен ли е договор за наем на земята за да се регистрира с нея като земеделски производител

 57. Avatar
  Маргарита Фарисеева 2017-01-03 08:43:37

  Благодаря!

Напиши коментар