ЗДДС - промени в сила от 01.01.2018 г.

гост-автор: Мария Янчева

Последните промени в ЗДДС са обнародвани в брой 92/17.11.2017г. и брой 97/05.12.2017г. на Държавен вестник и могат да се обобщят, както следва:

 

 • Отпада изискването за подаване на регистрационен опис по образец за наличните активи към датата на регистрация по ЗДДС и за получени услуги преди регистрацията по ЗДДС. Не се подава опис и при повторна регистрация по закона. Няма промяна в упражняването на правото на данъчен кредит – това става чрез включване на самите фактури (или други документи)  в дневника за покупки в данъчния период на възникване на правото или в един от следващите дванадесет данъчни периода. Единствената промяна е, че няма задължение за подаване на опис в 45-дневен срок от датата на регистрация по ЗДДС.

 

 • Сроковете за подаване на заявление за регистрация по ЗДДС са променени в посока на съкращаване от 14-дневни на 7-дневни, което по-скоро ще доведе до затруднения за бизнеса. Мотивите към проектозакона сочат, че се цели обхващане на сезонния бизнес, намаляване на срока за регистрация и съответно намяляване на необложени с данък обороти. Направени са следните изменения:

-          При общата задължителна регистрация при достигнат оборот по чл.96 ЗДДС – срокът за подаване на заявление за регистрация е 7-дневен от изтичането на данъчния период, през който е достигнат оборот от 50,000 лева за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия.

-          Въведен е и специален още по-кратък срок за задължителна регистрация, когато облагаем оборот от 50,000 лева е достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия: лицето е длъжно да подаде заявление в 7-дневен срок от датата, на която е достигнат оборота.

Ако този срок е пропуснат и лицето е регистрирано от орган по приходите на основание чл.102 ЗДДС, данък се дължи от датата на превишаване на облагаемия оброт, като за облагаемата доставка, с която се надхвърля оборота също се дължи данък (чл.102, ал.4 ЗДДС).

-          Срокът за подаване на заявление за задължителна регистрация при преобразуване по ТЗ, апорт, прехвърляне на предприятие и други по чл.10, ал.1 ЗДДС също вече е 7-дневен от вписване на съответните обстоятелствата в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ (чл.132, ал.2 ЗДДС).

-          Заявлението за регистрация по ЗДДС от неперсонифицирано дружество, в което участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице се подава в 7-дневен срок от датата на създаване на неперсонифицираното дружество. Добавена е хипотезата, в която съдружник в неперсонифицирано дружество се регистрира по ЗДДС след неговото създаване – отново е предвиден 7-дневен срок за подаване на заявление от датата на регистрация на съдружника (чл.132, ал.6 ЗДДС).

 

 • Регистрация по избор чрез Агенция по вписвания ще може да се заявява при първоначална регистрация на предприятията по Закона за търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ. Тази възможност ще може да се използва от 01.01.2019г. Заявяването в този случай може да се направи от адвокат с изрично писмено пълномощно съгласно Закона за адвокатурата.

 

 • Промените във връзка с процедурата за дерегистрация са основно свързани с прехвърляне на инициативата от лицето към органа по приходите в случаите на прекратяване на юридическо лице без ликвидация или на неперсонифицирано дружество, или на осигурителна каса (чл.110, ал.1, т.1 ЗДДС). Сроковете за подаване на заявление за задължителна дерегистрация по инициатива на лицето са запазени – 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.

 

 • Отпада възможността орган по приходите да откаже регистрация на лице, което не е предоставило обезпечение в случаите по чл.176а ЗДДС(когато един или няколко от собствениците, управителите или прокуристите са били собственици, членове на органи за управление или прокуристи на лица с неуредени задължения за ДДС над 5,000 лева; когато самите те имат неуредени задължения за ДДС над 5,000 лева или са лица, срещу които е образувано наказетлно производство или са осъждани за престъпления против данъчната система).

 

 • Подаването на отчетните регистри по ЗДДС(справка – декларация, дневници за покупките и продажбите, VIES – декларация) се подават само по електронен път. Предвидени са следните изключения:

-          При подаване на отчетни регистри за последния данъчен период от наследници или заветници при смърт на физическо лице или физическо лице ЕТ;

-          При подаване на корекции в отчетни регистри след разрешение от НАП по чл.126, ал.4, ал.7 и ал.8 ЗДДС;

-          При подаване на отчетни регистри за последен данъчен период декември 2017 година – за лица, които към 31.12.2017г. са дерегистрирани по ЗДДС и не са подавали изискуемата информация по електронен път до датата на дерегистрацията им (ПЗР §35).

 

 • По отношение на корекциите на ползван данъчен кредит измененията са в посока на прецизиране на текстовете и прехвърляне на част от правилата от ППЗДДС в самия закон. Добавени са текстове, които изключват задължение за годишни корекции по чл.79а ЗДДС и чл.79б ЗДДС – такива корекции не се правят, когато стоки и услуги, които са дълготрайни активи не са налични към края на съответната календарна година и са възникнали обстоятелства за корекции по чл.79 ЗДДС (унищожаване, липси, брак и последваща доставка на стоките и услугите).

 

 • До сега поетапното изпълнение на доставка се свързваше само с услугите, като в тези случаи завършването на всеки етап се приема за отделна доставка и данъчното събитие възниква на датата на изпълнението на съответния етап. Допълнението на чл.25, ал.4 ЗДДС разширява обхвата на този режим и при стоките.
 
 • Разширено е приложението на принудителната административна мярка запечатване на обекти по отношение на трети лица, които стопанисват съответните обекти към датата на запечатване, ако те са знаели за предприетите мерки (чл.187, ал.1 ЗДДС). Знанието се предполага при наличие на трайно закрепено съобщение на обекта и на оповестена информация на интернет страницата на НАП.

------------

Мария Янчева е управител на Счетоводна кантора АРКФИН, office@arcfin.org

Илюстрация: https://www.eurovat.com


Настоящото изложение има информативен и опознавателен характер. Изразява личното професионално мнение на авторите на сайта и не представлява конкретен съвет или консултация

1 Коментари

 1. Avatar
  Димитър 2019-08-28 17:14:31

  Не е ли време тези 50 хил . да се увеличат , през тези години откато е влезнал в сила този закон има инфлация , нормално е да се отрази и в оборотите на фирмите

Напиши коментар